Категорія: Записки

На Хабрі опу­блі­ку­вав свою ста­т­тю «Уста­нов­ка и настрой­ка rtorrent+rutorrent+nginx+php-fpm в Arch Linux». Я дов­го до цьо­го йшов і, вре­шті, спро­міг­ся.

Все про­йшло кла­сно. Нака­та­ли з Матвє­єм 43 кіло­ме­три. Це від його дому до «Мін­ської», потім — до Євро­пей­ської пло­щі, далі нав­ко­ло пар­ку Шев­чен­ка на Михай­лів­ську пло­щу, потім на Сакса­ган­сько­го в піце­рію, далі — на вистав­ку на Фрун­зе, ну і назад до Матвєя.

Жар­ку­ва­то було, хоча не замо­рив­ся осо­бли­во. Вело­си­пед тако­го типу не дуже зру­чний для мене.

Наро­ду, кажуть, було кіль­ка тисяч. Не раху­вав, але дій­сно бага­то.

Деякі фотки тут.

Люди, будь­те розум­ни­ми!

Пере­йдіть за цим поси­ла­н­ням, постав­те клі­єнт, заре­є­струй­те­ся в жаб­бе­рі і кори­стуй­те­ся тіль­ки ним!

Нага­дую, що мене в жаб­бе­рі можна зна­йти за адре­сою oleksandr@natalenko.name.

Злі­ва напра­во: Діма Кури­лен­ко, Катя Про­ко­пен­ко (керів­ник про­е­кту), я, Люба Стан­чук, Костя Шал­ба­нов, Едік Ганю­ков.

23 трав­ня 2011 року, ДУІКТ.

Фотка клі­ка­бель­на.

Зга­дав, що дав­но хотів засто­су­ва­ти якусь ліцен­зію до сво­їх вір­шів. Від­те­пер це Ліцен­зія Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (Атри­бу­ція — Неко­мер­цій­не вико­ри­ста­н­ня — Зі збе­ре­же­н­ням умов) 3.0 Непор­то­ва­на.

git-репо­зи­то­рій вір­шів від­крию тро­хи пізні­ше.

Пост наві­я­но Воло­ди­ми­ром Бон­да­рен­ком, який наштов­хнув мене на про­стий при­клад того, як можна пока­за­ти, що бага­то­по­то­чна оброб­ка у Java — це про­сто.
Read More »

Хотів від­мі­ти­ти таке:

  • доди­вив­ся Stargate Universe. Оста­н­ня серія не вра­зи­ла, сері­ал вийшов неза­кін­че­ним, про що жал­кую, мабуть, не тіль­ки я;
  • див­лю­ся The Big Bang Theory, 4‑й сезон;
  • із Матвє­єм зібра­ли два вєлі­ка, на одно­му їха­ти­му я 28-го числа на вело­дні. Вєлік обка­та­ний, веде себе дуже при­стой­но;
  • вели­кий ран­дом щой­но от у про­це­сі напи­са­н­ня цьо­го посту нати­снув мій палець на play, і заграв ОЕ «Не питай». Мені її не виста­чає;
  • кон­курс МТС про­ле­тів, про­ле­ті­ли і ми. Диплом «за пра­кти­чність та швид­ку реа­лі­за­цію», а пер­ше місце деко­му дали неза­слу­же­но;
  • диплом май­же завер­ше­но. Тре­ба доо­фор­ми­ти доку­мен­ти, пла­ка­ти і виступ;
  • Лінус напи­сав: «PS. The voices in my head also tell me that the numbers are getting too big. I may just call the thing 2.8.0. And I almost guarantee that this PS is going to result in more discussion than the rest, but when the voices tell me to do things, I listen.», а я не вірю, що дожив до цьо­го;
  • ста­ло жар­ко. Пря­мо німа­гу;
  • мабуть, напи­шу зараз ще одну замі­тку.

Почи­стив кон­такт-ліст. Ті, у кого є жаб­бер, зали­ши­ли­ся тіль­ки із жаб­бе­ром, ті, у кого є скайп, а нема жаб­бе­ра, зали­ши­ли­ся зі скай­пом. Аську пови­ки­дав по-макси­му­му.

Це не сто­су­є­ться кіль­кох людей, у яких лиши­ло­ся декіль­ка кон­та­ктів.

Якщо когось заче­пив неспра­ве­дли­во — звер­тай­те­ся.

Мораль­но готу­ю­ся зне­сти поло­ви­ну кон­такт-спи­ску в асьці, жаб­бе­рі і скай­пі.

Взяв­ся за пере­пи­су­ва­н­ня кла­су для робо­ти з бінар­ни­ми числа­ми у диплом­ній робо­ті. Зві­сно, те, що вже є, не чіпав, виді­лив у окре­му гіл­ку і під­три­му­ва­ти­му його до захи­сту. А в master тво­рю, що хоче­ться.

Новий клас пови­нен пра­цю­ва­ти наба­га­то швид­ше за попе­ре­дній. Вно­чі напи­сав основ­не, прав­да воно не про­хо­дить всі тести. Поки йшов на робо­ту, при­бли­зно зро­зу­мів, чого. Може, вве­че­рі роз­бе­ру­ся. Хоті­ло­ся б ще зайня­ти­ся порів­няль­ним тесту­ва­н­ням, але і так ясно, що робо­та з ціли­ми числа­ми швид­ша за робо­ту з різни­ми маси­ва­ми і ряд­ка­ми. Код, до речі, ско­ро­тив­ся біль­ше, ніж на 100 ряд­ків.

Як тіль­ки зро­блю з ньо­го «кон­фє­тку» — роз­ка­жу, що і як.

У поне­ді­лок захист робіт на кон­кур­сі від МТС «Про­фе­сіо­на­ли май­бу­тньо­го». Тому в субо­ту сиді­ти­му на робо­ті.