Водив сьо­го­дні одно­кур­сниць на кон­церт Київ­сько­го камер­но­го орке­стру. Дири­гент — ста­ре­зний, але непе­ре­вер­ше­ний про­фе­сор Роман Іса­а­ко­вич Кофман.

У про­гра­му вхо­ди­ли Бах із його досить добре відо­мою «Арі­єю», яку я таки десь чув до цьо­го кон­цер­ту, Гріг, сюї­та яко­го про­сто спо­до­ба­ла­ся, Кісін (щоб він живий був), твір яко­го зму­сив мене напру­жи­ти­ся, очі­ку­ю­чи, що він таки прор­ве­ться у щось мело­дій­не (але окрім набо­ру зву­ків я нічо­го не почув, тому оце от якраз дуже й не спо­до­ба­ло­ся), Мен­дель­сон (було щось коро­тке, осо­бли­во не запам’яталося) і Двор­жак із мело­дій­ною сере­на­дою для струн­них із п’яти частин.

Тому якби не Кісін, було б усе добре.

Кофма­ну апло­ду­ва­ли сто­я­чи. Вийшов­ши четвер­тий раз, він дві­чі зіграв на біс — ту ж «Арію» Баха і якусь части­ну чи то Грі­га, чи то Двор­жа­ка. А потім хара­ктер­ним жестом про­гнав оркестр зі сце­ни, щоб ми пере­ста­ли апло­ду­ва­ти. Коло­ри­тний дядь­ко.

Мітки: ,

Бага­то­се­зон­ну епо­пею Стар Тре­ка (абсо­лю­тно все, крім муль­ти­ків) завер­ше­но. Я в захва­ті.

Мітки: , ,

Ніко­ли не роз­ра­хо­вуй­те на пол­тав­ські тро­лей­бу­си, якщо потрі­бно при­їха­ти вча­сно.

Моя скром­на пер­со­на мала наго­ду сісти в такий, зві­сно, через свою нео­ба­чність і неда­ле­ко­гля­дність. До поїзда зали­ша­ло­ся близь­ко годи­ни, і я, наїв­ний, думав, що якщо 30 км до Пол­та­ви про­їхав за пів­го­ди­ни, то по Пол­та­ві це має три­ва­ти хви­лин 30 макси­мум.

Та нев­же?

За 20 хви­лин до поїзда посе­ред Пол­та­ви у тро­лей­бу­сі, що ледь їхав, я почав нер­ву­ва­ти­ся. Це дуже рід­ко зі мною тра­пля­є­ться, але тут таки тра­пи­ло­ся. Я нена­ви­джу спі­зню­ва­ти­ся. А ще біль­ше я нена­ви­джу поспі­ша­ти. Ну і вза­га­лі для мене дико, якщо я спі­зню­ю­ся через когось. І зро­зу­мів­ши, що за 20 хви­лин я ну аж ніяк не про­їду ту від­стань, яку мені зали­ша­ло­ся про­їха­ти, я зро­бив єди­ний пра­виль­ний вихід — вийти із тро­лей­бу­са.

Пере­сів­ши на авто­бус, я натя­кнув кон­ду­кто­ру, що можу не всти­гну­ти на поїзд, і водій, дай Свя­тий Патрік йому здоров’я, став мен­ше сто­я­ти на зупин­ках і швид­ше їха­ти.

О 18:37 я заско­чив у вагон, ледь диха­ю­чи.

О 18:40 ми виїха­ли з Пол­та­ви.

Пол­тав­ські тро­лей­бу­си удві­чі повіль­ні­ші за київ­ські. Ніко­ли, чує­те, ніко­ли не їдь­те ними, якщо кон­че потрі­бно при­їха­ти кудись вча­сно.

Мітки: , , , ,

5 років тому, 9‑го трав­ня 2007-го року, з’явився цей блог. Спо­ді­ва­ю­ся, що мені вда­є­ться й нада­лі вда­ва­ти­ме­ться при­три­му­ва­ти­ся голов­ної його дум­ки — «сво­бо­да в досту­пно­сті» — в усьо­му, що пише­ться й роби­ться.

За ці 5 років можна спро­бу­ва­ти про­слід­ку­ва­ти мета­мор­фо­зи моїх думок, якщо, зві­сно, в когось виста­чить сил чита­ти over 100 сто­рі­нок під­ряд.

А ще хоче­ться подя­ку­ва­ти всім, хто допо­ма­гав цей блог роби­ти кра­ще й під­три­му­вав його техні­чну части­ну в різні часи.

Ура!

Мітки: ,

Учо­ра від­був­ся матч «Стан­дарт» (Нові Сан­жа­ри) — «Мета­ліст» (Хорол). Ми вигра­ли з рахун­ком 2:1. Фото­звіт із комен­та­ря­ми можна поди­ви­ти­ся тут.

Мітки: , ,

Від­крив купаль­ний сезон на Вор­склі. Спе­ко­тна пого­да про­тя­гом двох тижнів зро­би­ла свою спра­ву, і тепер річка нагрі­ла­ся до міні­маль­но необ­хі­дної для зви­чай­них (не мор­жів!) людей тем­пе­ра­ту­ри. На пля­жі тихо, людей мало, річка вже не мутна, хоча із про­ти­ле­жно­го боку пли­ве листя. І ще пля­шка про­плив­ла. Сви­ні.

Купав­ся недов­го — не хотів ризи­ку­ва­ти. Зро­бив два захо­ди, ретель­но роз­ти­ра­ю­чи себе рушни­ком після кожно­го.

До речі, так рано ще ніко­ли не купав­ся. Най­ра­ні­ше, що пам’ятаю, — 30 трав­ня яко­гось там року (ще у шко­лі). Але ж і умов таких, начеб­то, не було.

Мітки: , , , ,

ОК, це остан­нє в сьо­го­дні­шній серії :D.

Рів­ня­н­ня: .

Розв’язок: .

Сере­дньо­ква­дра­ти­чне від­хи­ле­н­ня: .

Гра­фік як так і тре­ба:

Мітки: , ,

Покру­тив­ши матлаб, зна­йшов ще кра­щу апро­кси­ма­цію для розв’язку рів­ня­н­ня . Фор­му­ла вигля­дає так:

Як видно, вона про­сті­ша, бо без лога­ри­фма. Сере­дньо­ква­дра­ти­чне від­хи­ле­н­ня скла­дає , що зна­чно мен­ше, ніж за засто­су­ва­н­ня попе­ре­дньої фор­му­ли. Тому буду для себе вва­жа­ти цей резуль­тат оста­то­чним.

Але в іншо­му я пішов ще далі. Узяв, зна­чить, рів­ня­н­ня , про­ро­бив із ним ті самі дії й отри­мав таке ріше­н­ня:

Сере­дньо­ква­дра­ти­чне від­хи­ле­н­ня від чисель­них розв’язків: .

Гра­фік ось:

Забув ще ска­за­ти, що у всіх обчи­сле­н­нях точність чисель­но­го алго­ри­тму скла­да­ла .

Ота­ка от роз­мин­ка для моз­ку.

Мітки: , ,

У мене пога­на зви­чка — часто колу­па­ти ніко­му не потрі­бні речі.

Цьо­го разу об’єктом моїх дома­гань ста­ло рів­ня­н­ня . Його, як відо­мо, ана­лі­ти­чно розв’язати не можна. Тому, вико­ри­сто­ву­ю­чи свою бібліо­те­ку libpww з моди­фі­ко­ва­ним тесто­вим клі­єн­том, я зна­йшов розв’язки для цілих від 1 до 100000 мето­дом посту­по­во­го набли­же­н­ня. Потім засто­су­вав матла­бів­ську шту­ку curve fitting, у резуль­та­ті чого отри­мав такий розв’язок:

Сумі­ще­ний гра­фік чисель­них і при­бли­зних ана­лі­ти­чних розв’язків пока­за­но ниж­че.

Фор­му­ла не супер­то­чна, але як оці­но­чна, ІМХО, годи­ться. По-хоро­шо­му, її тре­ба пере­ві­ри­ти хоча б за кри­те­рі­єм Пір­со­на, але то вже мені дій­сно не буде чого роби­ти. Років так через 160 пере­ві­рю.

Єди­не, що я зро­бив — обчи­слив сере­дньо­ква­дра­ти­чне від­хи­ле­н­ня, яке рів­не . Нор­маль­но, як на мене.

Мітки: , ,

На сто­рін­ку публі­ка­цій додав два сьо­го­дні­шні висту­пи — про IP АТС Asterisk і про вектор­но-фазо­вий метод для визна­че­н­ня пока­зни­ків зава­до­стій­ко­сті бага­то­по­зи­цій­них видів моду­ля­ції.

Мітки: , , , ,