Про­дов­же­ння моїх запи­сок про Мінськ. Попе­ре­дні части­ни: про­лог, про кор­дон, про транс­порт, про готель, про вули­ці, про народ, про мову.
(біль­ше…)

Мітки: , ,

Наткнув­ся на нови­ну. Ось цита­та.

With Herrmann communicating with Lennart, they came up with some ideas, including the use of Wayland as a system-wide compositor for handling all video input. One of his ideas is having a global deaemon on a DBus like system to register/deregister clients and clients can request changing the currently active VT.

Що ціка­во, поді­бний меха­нізм я реа­лі­зу­вав у SunCore, мікро­ядер­но­го спад­ко­єм­ця StreamOS, два роки тому. Код кон­соль­но­го сер­ве­ра можна поди­ви­ти­ся тут.

Мітки: , , ,

Hetzner при­слав мені ота­ке:

During the night of 30.06.2012 to 01.07.2012 our internal
monitoring systems registered an increase in the level of
IT power usage by approximately one megawatt.

The reason for this huge surge is the additional switched
leap second which can lead to permanent CPU load on Linux
servers.

Обо­жнюю їх. 1 мега­ват!

Мітки: , ,

Про­дов­же­ння моїх запи­сок про Мінськ. Попе­ре­дні части­ни: про­лог, про кор­дон, про транс­порт, про готель, про вули­ці, про народ.
(біль­ше…)

Мітки: , ,

Один із під­кон­троль­них мені сер­ве­рів — реаль­на залі­зя­ка, на якій нала­што­ва­но NTP. Мені як інже­не­ру теле­ко­му­ні­ка­цій, який про­слу­хав курс про син­хро­ні­за­цію, ціка­во спо­сте­рі­га­ти за таки­ми от гра­фі­ка­ми.

Пока­зни­ки з часом май­же набли­жа­ю­ться до іде­аль­них. Це від­бу­ва­є­ться тому, що сер­вер за цей пері­од пра­цю­вав без пере­за­ван­та­жень і без яки­хось екс­це­сів. Як тіль­ки щось зави­сне, або дове­де­ться пере­за­ван­та­жу­ва­ти маши­ну, пока­зни­ки попли­вуть.

Мітки: , , , ,

Про­дов­же­ння моїх запи­сок про Мінськ. Попе­ре­дні части­ни: про­лог, про кор­дон, про транс­порт, про готель, про вули­ці.
(біль­ше…)

Мітки: , ,

Пре­чу­до­ві наслід­ки дода­ної секун­ди на моє­му основ­но­му сер­ва­ку (mariadb при цьо­му жер­ла 100% про­це­сор­но­го часу):

Мітки: ,

[pf@eternity]:[~][0]% telnet x.y.z
Trying a.b.c.d...
Connected to x.y.z.
Escape character is '^]'.

2.11 BSD UNIX (x.y.z)

login: pfactum
Password:
2.11 BSD UNIX on MicroPDP-11/83 — x.y.z

01-JUL-2012:
14:20:28 : Frantically trying to get talk(1) to work
If anyone has some idea why yoda doesn't resolve
using /etc/hosts, gimme a holler via mail!
11:00:00 : We're live!

$ uname ‑a
2.11BSD x.y.z 2.11BSD 2.11 BSD UNIX #1: Fri Jun 9 19:11:38 MET DST root@1995:/usr/src/sys/YODA PDP11

ІМХО, це мега­кру­то.

Мітки: , ,

Jul 1 02:59:59 snow kernel: [1417256.604338] Clock: inserting leap second 23:59:60 UTC

Рід­ко коли на таке натра­пляю, але от якраз це ста­ло­ся. У хви­ли­ні була 61 секун­да.

Мітки: ,

Про­дов­же­ння моїх запи­сок про Мінськ. Попе­ре­дні части­ни: про­лог, про кор­дон, про транс­порт, про готель.
(біль­ше…)

Мітки: , ,