Із сабжем не все так про­сто. Пев­но, зали­шу його тіль­ки для адмі­ні­стра­тив­них задач, бо для нор­маль­ної робо­ти на загаль­но­до­сту­пних сай­тах сер­ти­фі­кат потрі­бно купу­ва­ти.

Мітки:

Я тут почав екс­пе­ри­мен­ту­ва­ти з новим VPS-про­вай­де­ром, який дає Xen HVM із нехи­ли­ми пара­ме­тра­ми за смі­шну ціну, і в яко­сті пер­шої про­бної пта­шки пере­ніс туди сайт із вір­ша­ми. Поки всю­ди не онов­ля­ться DNS-запи­си, сайт, імо­вір­но, буде пері­о­ди­чно від­кри­ва­ти­ся то з одно­го сер­ва­ка, то з іншо­го, але зго­дом має все запра­цю­ва­ти з ново­го.

Попе­ре­дні тести пока­зу­ють, що все ОК. Крім того, я при­кру­тив там SSL. IPv6 також досту­пний.

Мітки:

Агов, люди! Мені ціка­во, чи читає мене хтось? Вели­ке про­ха­н­ня від­мі­ти­ти­ся в комен­та­рях усім чита­чам, які поба­чать цей пост.

Мітки:

Я тебе про­чи­таю —
        аякже,
Хоча ти мені пишеш
        впер­ше,
Твої коми уста­нуть
        зав­ше,
Та очам вже від того
        не лег­ше.

Я тебе про­чи­таю —
        пев­но,
Тихо-тихо, рука­ми,
        тон­ко,
Тіль­ки б це не було
        дарем­но,
Бо ж ти наче їжак —
        у гол­ках.

Я тебе про­чи­таю —
        мабуть,
Кни­гу з шафи діста­ну
        рву­чко —
Букви-літе­ри в піки
        ста­нуть
Так, що буде чита­ти…
        незру­чно.

Я тебе про­чи­таю?
        Як же!
Хоча ти мені пишеш
        вко­тре —
Твої кра­пки уста­нуть,
        впав­ши,
Зупи­нив­ши чита­цькі
        ноти.

23:17 13.07.2012 р. (м. Київ)

Про­дов­же­ння моїх запи­сок про Мінськ. Попе­ре­дні части­ни: про­лог, про кор­дон, про транс­порт, про готель, про вули­ці, про народ, про мову, про дів­чат, про метро.
(біль­ше…)

Мітки: , ,

Оно­вив фотку на сто­рін­ці про себе. Любуй­те­ся.

Мітки:

Пра­цюю. Поста­ви­ли вдо­ма кон­ди­ціо­нер — тепер ста­ло наба­га­то лег­ше. Тим літом у таку спе­ку я пере­кла­дав під кон­ди­ціо­не­ром в офі­сі, цим же — так само, але вдо­ма.

Пере­брав фото­се­сію одно­кур­сни­ці Олі, зали­шив із понад 600 фоток лише 18. Під­ко­ри­гу­вав у GIMP'і, один раз дове­ло­ся вво­ди­ти поправ­ку екс­по­зи­ції в darktable. Вийшло, як на мене, досить непо­га­но. Оля в жит­ті дуже сим­па­ти­чна, а на фото­гра­фі­ях вихо­дить над­зви­чай­но фото­ге­ні­чна — таке щастя тра­пля­є­ться над­то рід­ко. Я б зали­шив усі 600, насправ­ді :). Три з них віді­брав у пор­тфо­ліо, хоча можна було й біль­ше, але для себе я вирі­шив, що із фото­се­сій бра­ти бага­то — пере­бір. Вза­га­лі, тре­ба по одній.

Ще пере­брав фото­гра­фії з Ком­со­моль­ська, одна також пішла в пор­тфо­ліо. Пова­ле­ний ліс, зві­сно, не дуже при­єм­не видо­ви­ще, але щось худо­жнє в тому таки є.

Далі тре­ба роз­би­ра­ти­ся з мін­ськи­ми фото­гра­фі­я­ми, актив­ні­ше допи­су­ю­чи роз­по­відь про подо­рож.

Мітки: ,

Про­дов­же­ння моїх запи­сок про Мінськ. Попе­ре­дні части­ни: про­лог, про кор­дон, про транс­порт, про готель, про вули­ці, про народ, про мову, про дів­чат.
(біль­ше…)

Мітки: , ,

Читаю в Коре­спон­ден­ті:

Пре­дыду­щие пар­ла­мент­ские выбо­ры в Ливии в после­дний раз про­во­ди­лись при коро­ле Идри­се, свер­гну­том в 1969 году. Ныне­шние выбо­ры в пар­ла­мент ста­ли пер­выми сво­бо­дными за более чем пол­ве­ка. Про­ве­сти их ста­ло возмо­жно после свер­же­ния режи­ма пол­ков­ни­ка Муам­ма­ра Кад­да­фи, пра­вя­ще­го 42 года и уби­то­го 20 октя­бря 2011 года.

Корр, як зав­жди, не розу­міє, про що пише. Увесь цей час Лівія жила за «Зеле­ною кни­гою», від­по­від­но до якої інсти­тут пар­ла­мен­ту за визна­че­н­ням неде­мо­кра­ти­чний, оскіль­ки його діяль­ність не є воле­ви­яв­ле­н­ням наро­ду. Вла­ду в Лівії здій­сню­ва­ли общи­ни на місцях. І що «віль­ні­ше» — тут ще можна поспе­ре­ча­ти­ся.

Між іншим, Муам­мар про це не про­сто так напи­сав, але коре­спон­ден­ти в Коре­спон­ден­ті (фу, калам­бур) ніяких зеле­них книг не чита­ють.

Мітки: , , ,

Про­цес обчи­сле­н­ня послі­дов­но­сті A000005 три­ває.

[pfactum@snow]:[~][130]% tail npt.seq
40907806 8
40907807 4
40907808 96
40907809 8
40907810 32
40907811 8
40907812 24
40907813 8
40907814 16
40907815 8
[pfactum@snow]:[~][0]% ./analyze
fsize: 460003035
Last: f(40907815)=8
Max: f(36756720)=640
Avg.: 17.6812647412236501
Avg. step: 0.0000001955616549
Avg. abs. step: 20.7967778772833505

Най­біль­шу кіль­кість діль­ни­ків з обчи­сле­ної послі­дов­но­сті має число 36756720 — аж 640.

Мітки: ,