Дочи­тав Берн­стай­на і Цикріт­зі­са «Опе­ра­ци­он­ные систе­мы». Кла­си­ка жан­ру, дуже реко­мен­дую. І дякую Матвєй­чи­ку за такий пода­ру­нок.

Мітки: ,

Остов голов­ної йол­ки кра­ї­ни вигля­дає жахли­во. Зда­є­ться, цьо­го року буде така ж епі­чно галі­ма фігня, як і того року.

Аль­фи E17 поча­ли вихо­ди­ти із жахли­во висо­кою швид­кі­стю. Таке вра­же­н­ня, що пацан­чи­ки 10 років перед цим поку­рю­ва­ли вино­гра­дне листя, а перед псев­до­кін­цем сві­ту вирі­ши­ли реа­лі­зу­ва­ти все, що наду­ма­ло­ся.

Напи­сав нови­ну про нове ядро. Уже висить на ЛОРі, чекає на під­твер­дже­н­ня.

ЦУМ обне­сли кавай­ним забор­чи­ком — це вам не те, що нав­ко­ло зви­чай­них київ­ських будів­ництв. Хоча б ходи­ти при­єм­но, прав­да, от не знаю, як дов­го той доща­тий поміст про­три­ма­є­ться, бо ж від­кри­т­тя запла­ну­ва­ли на 2015‑й рік, а це ще аж 2 роки.

У про­мі­жно­му вести­бю­лі ст. м. «Уні­вер­си­тет» гра­ли три скри­паль­ки з одним гіта­ри­стом. Гар­но гра­ли.

Є задум сфо­то­гра­фу­ва­ти Кабмін уве­че­рі — він гар­но під­сві­чу­є­ться. Тре­ба тіль­ки дізна­ти­ся, чи не загро­жує це мені тим, що хтось буде до мене біг­ти, роз­ма­ху­ю­чи чимось.

Купив поль­ський сир із плі­сня­вою. Ста­ло ціка­во.

Де зустрі­ча­ти Новий рік — ще не при­ду­мав. Якщо не при­ткну­ся ні до якої ком­па­нії, поїду зустрі­ча­ти на Май­дан.

Ніяк не заста­ну вер­то­літ на пло­щад­ці біля Пло­щі Кон­сти­ту­ції. Зате сьо­го­дні нор­маль­но про­гля­дав­ся Лівий берег.

А як вам +10°C у перед­день зими?

Мітки:

Я не пере­стаю диву­ва­ти­ся тому, наскіль­ки кла­сний у наших сусі­дів Пре­зи­дент. Інтерв’ю три­ває тро­хи біль­ше годи­ни, але раджу його пов­ні­стю пере­гля­ну­ти.

Мітки: , ,

Свя­тий Патрік, пер­ше нор­маль­не відео Най­тві­ша з новою вока­ліс­ткою.

Це пре­кра­сно. Якщо її не зали­шать, я осо­би­сто Туо­ма­су ніко­ли цьо­го не виба­чу.

Мітки: ,

«Cloud Atlas» — мега­кла­сна задум­ка, мега­по­псо­ва реа­лі­за­ція.

«Любо­вь» (Amour) — суціль­на силь­на тра­гі­у­ни­ла досто­єв­щи­на.

Навіть не знаю, чи вар­то ради­ти на щось із цьо­го йти.

Мітки:

Адмі­ні­стра­то­ри люблять нази­ва­ти різні залі­зя­ки по-сво­є­му — дають їм ласка­ві жіно­чі іме­на або іме­на улю­бле­них геро­їв улю­бле­них сері­а­лів. Я також цим хво­рий, тому хочу роз­ка­за­ти про те, як нази­ва­ю­ться мої.
Чита­ти все ››

Мітки: , ,

Після пере­гля­ду слай­дів Піте­ра Енві­на з ліну­ксо­вої кон­фе­рен­ції в Бар­се­ло­ні про гене­ра­то­ри псев­до­ви­пад­ко­вих чисел в Ліну­ксі поста­вив собі rngd. І от що можу пока­за­ти:

На KVM'і нерів­но­мір­ність ентро­пії тро­хи вирів­ня­ла­ся, але сут­тє­вих змін не ста­ло­ся.

На Xen'і згла­джу­ва­н­ня ска­чків про­слід­ко­ву­є­ться більш вира­же­но, але рівень не змі­нив­ся також.

А от на реаль­но­му сер­ве­рі ентро­пія виро­сла разів у сім. От де про­фіт. Прав­да, разом із цим виро­сло на 2% наван­та­же­н­ня на CPU.

Мітки: ,

Дочи­тав ще одну кни­гу — «Л. И. Бре­жнев. Мате­ри­а­лы к био­гра­фии». Випад­ко­во на неї натра­пив на бло­ши­но­му рин­ку на Петрів­ці, забрав­ши, не роз­ду­му­ю­чи, чи то за 5, чи то за 10 грн. Кни­га випу­ще­на в 1991-му році, в ній зібра­на публі­ци­сти­ка про Лео­ні­да Іллі­ча автор­ства різних людей, як жур­на­лі­стів, так і дер­жав­них дія­чів того часу. Кни­га дуже кри­ти­чна, тому настир­ли­во реко­мен­ду­є­ться до про­чи­та­н­ня з метою більш пов­но­го роз­кри­т­тя епо­хи 1964–1982 рр. і осо­би­сто­сті того, хто був її очіль­ни­ком в СРСР.

ISBN 5–250-01721–5

Мітки: , , ,

Водив мене сьо­го­дні одно­гру­пник диви­ти­ся фільм про Воло­ди­ми­ра Яко­ви­ча Моти­ля — режи­се­ра «Біло­го сон­ця пусте­лі» й інших відо­мих філь­мів. Май­же дво­го­дин­ний фільм зро­бив його онук, він же його нам і пре­зен­ту­вав. Я до цьо­го цією осо­би­сті­стю не ціка­вив­ся, але сам фільм поди­вив­ся із задо­во­ле­н­ням. Щось у голо­ві про жит­тя цьо­го режи­се­ра таки зали­ши­ться.

Мітки: , ,

Дочи­тав я наре­шті цю книж­ку. Зно­ву досто­єв­ські соплі, вбив­ства, похо­ро­ни, пафос (пафо­сом книж­ку закін­чу­ва­ти — це щось неймо­вір­но тупе), купа релі­гій­ної фігні, яка вигля­дає над­то непри­ро­дно при­лі­пле­ною etc etc etc. За Досто­єв­сько­го біль­ше ні-ні, ну його нафіг.

Мітки: , ,
Top