Категорія: Записки

Я тут готую нову фото­га­ле­рею, то на фотки дово­ди­ться натрав­лю­ва­ти оцей скрипт перед їх виван­та­же­н­ням для змі­не­н­ня роз­мі­рів і про­став­ле­н­ня копі­рай­тів.

Для при­швид­ше­н­ня цьо­го про­це­су (оскіль­ки в мого ЦП таки ж 2 ядра) був задум якось це діло роз­па­ра­ле­ли­ти, і я поки не зна­йшов нічо­го кра­що­го для шелл-скри­птів, ніж prll.

Мітки: , , ,

Про­дов­же­ння моїх запи­сок про Мінськ. Попе­ре­дні части­ни: про­лог, про кор­дон, про транс­порт, про готель, про вули­ці, про народ, про мову, про дів­чат, про метро, про гро­ші.
Read More »

Мітки: , ,

Фотки з чер­го­вої про­гу­лян­ки око­ли­ця­ми Сан­жар можна поди­ви­ти­ся тут.

Мітки: ,

Вы отве­ти­ли пра­виль­но на 13 из 23 вопро­сов.

Все­го бал­лов 192.

Ваш ста­тус — Опытный админ.

Чо-та мало.

Мітки:

Книж­ку Сокра­та Пла­то­но­ва «После ком­му­ни­зма» дочи­тав. Після пер­шої тре­ти­ни вона пішла наба­га­то лег­ше, ніж спо­ча­тку, тому далі при­но­си­ла виклю­чно задо­во­ле­н­ня. Реко­мен­ду­є­ться хоча б для загаль­но­го роз­ви­тку.

Далі будуть «Бесы».

Мітки: , , ,

Діста­ли. Вияв­ля­є­ться, ті, хто сто­їть під Укра­їн­ським домом, не зна­ють, за що вони сто­ять. Кіль­ка днів тому в мене були ідеї, щоб напи­са­ти тут про своє від­но­ше­н­ня до цьо­го чер­го­во­го бала­га­ну, вра­хо­ву­ю­чи вла­сні погля­ди й ана­лі­ти­ку, яку я читав до цьо­го кіль­ка міся­ців, але, сла­ва Патрі­ку, за мене це зро­бив Сер­гій Лозунь­ко в газе­ті «2000» за 13 липня 2012 року у стат­ті «Оппо­зи­цию нужно обе­спе­чить евро­пей­ски­ми цен­но­стя­ми», витрим­ки з якої я тут і наве­ду, щоб мати змо­гу без­бо­лі­сно посла­ти псев­до­па­трі­о­тів озна­йом­лю­ва­ти­ся з матча­сти­ною.
Read More »

Мітки: ,

Агов, люди! Мені ціка­во, чи читає мене хтось? Вели­ке про­ха­н­ня від­мі­ти­ти­ся в комен­та­рях усім чита­чам, які поба­чать цей пост.

Мітки:

Про­дов­же­ння моїх запи­сок про Мінськ. Попе­ре­дні части­ни: про­лог, про кор­дон, про транс­порт, про готель, про вули­ці, про народ, про мову, про дів­чат, про метро.
Read More »

Мітки: , ,

Пра­цюю. Поста­ви­ли вдо­ма кон­ди­ціо­нер — тепер ста­ло наба­га­то лег­ше. Тим літом у таку спе­ку я пере­кла­дав під кон­ди­ціо­не­ром в офі­сі, цим же — так само, але вдо­ма.

Пере­брав фото­се­сію одно­кур­сни­ці Олі, зали­шив із понад 600 фоток лише 18. Під­ко­ри­гу­вав у GIMP'і, один раз дове­ло­ся вво­ди­ти поправ­ку екс­по­зи­ції в darktable. Вийшло, як на мене, досить непо­га­но. Оля в жит­ті дуже сим­па­ти­чна, а на фото­гра­фі­ях вихо­дить над­зви­чай­но фото­ге­ні­чна — таке щастя тра­пля­є­ться над­то рід­ко. Я б зали­шив усі 600, насправ­ді :). Три з них віді­брав у пор­тфо­ліо, хоча можна було й біль­ше, але для себе я вирі­шив, що із фото­се­сій бра­ти бага­то — пере­бір. Вза­га­лі, тре­ба по одній.

Ще пере­брав фото­гра­фії з Ком­со­моль­ська, одна також пішла в пор­тфо­ліо. Пова­ле­ний ліс, зві­сно, не дуже при­єм­не видо­ви­ще, але щось худо­жнє в тому таки є.

Далі тре­ба роз­би­ра­ти­ся з мін­ськи­ми фото­гра­фі­я­ми, актив­ні­ше допи­су­ю­чи роз­по­відь про подо­рож.

Мітки: ,

Про­дов­же­ння моїх запи­сок про Мінськ. Попе­ре­дні части­ни: про­лог, про кор­дон, про транс­порт, про готель, про вули­ці, про народ, про мову, про дів­чат.
Read More »

Мітки: , ,