Підсумки 2012-го року

Тра­ди­цій­но в остан­ні дні пото­чно­го року я публі­кую його під­сум­ки, які, в основ­но­му, вклю­ча­ють ті події, які заче­пи­ли без­по­се­ре­дньо мене.

І оскіль­ки я вчо­ра був на кон­цер­ті кла­си­чної музи­ки (при­віт Кофма­ну), можна вва­жа­ти, що рік для мене вже скін­чив­ся, пла­нів на ньо­го біль­ше немає, а тому пора від­кри­ва­ти кар­ти.
Чита­ти все ››

Мітки: ,

***

Олі Логвин

Не для сего­дня —
        для зав­тра,
быта не ради —
        для мысли
про­шло­го сму­тные кадры
в буду­щность как-то бы вти­снуть.
Искать и най­ти —
        не боя­ться,
идти и дой­ти —
        те же лица
любить, и любя — рас­ста­ва­ться,
забыть, и узнав, уди­ви­ться.
Чудо для чуда —
        лови же!
Зри и узри —
        пря­мо с крыши:
что­бы и солн­це да ниже,
что­бы луна — да повыше,
что­бы суметь —
        и воз­дви­гнуть,
что­бы догнать
        в коле­сни­це,
днём ярким све­том при­ни­кнуть,
ночью — хоть вкра­тце при­сни­ться.

02:59 27.12.2012 р. (м. Київ)

Передноворічний Майдан

Тра­ди­цій­ні фото­гра­фії пере­дно­во­рі­чно­го Май­да­ну Неза­ле­жно­сті можна пере­гля­ну­ти тут.

Мітки: , ,

Бу

Бачив ялин­ку на Май­да­ні — вона таки кра­ща, ніж торік, але хоті­ло­ся б, зві­сно нор­маль­не дере­во, а не збір­ну шту­чну кон­стру­кцію. Вза­га­лі, Май­дан зно­ву пото­пає в ілю­мі­на­ції, від­по­від­но, я пла­ную зро­би­ти вечір­ні тра­ди­цій­ні його фотки, ну, напри­клад, зав­тра (якщо сні­гу не буде). Вчо­ра вже види­вив­ся кіль­ка точок, у яких можна при­ткну­ти­ся зі шта­ти­вом.

В основ­но­му напи­сав звіт про 2012‑й рік, але опу­блі­кую його числа так 30-го, а то і 31-го. На мене чека­ють ще кіль­ка важли­вих подій :).

Мітки: , ,

Знову про книги

Дочи­тав сьо­го­дні кни­гу Роя Мєдвє­дє­ва «Н. С. Хру­щёв. Поли­ти­че­ская био­гра­фия». Така собі систе­ма­ти­за­ція знань про цьо­го вида­тно­го полі­ти­чно­го дія­ча.

Дуже тішу­ся з того, що зараз є час щось чита­ти від­сто­ро­не­не. Це нена­дов­го, зві­сно, але поки він є, чому б ним і не ско­ри­ста­ти­ся.

До речі, помі­тив за собою таку шту­ку: пер­шу тре­ти­ну кни­ги читаю неохо­че, а від остан­ньої не можу віді­рва­ти­ся. Це у всіх так?

Мітки: , ,

Про дегустації

Був сьо­го­дні на дегу­ста­ції ігри­стих вин. Потра­пив туди по зна­йом­ству, було ціка­во й зати­шно. Я навіть в анке­тці про­став­ляв бали за кожну пля­шку.

Дегу­ста­тор, зві­сно, з мене ніякий, але для себе я чітко визна­чив, що сухі вина рулять, але надмір­но сухі — це занад­то.

Мітки: ,

Історії про троянди, дощ і сіль

Про­чи­тав цю чудо­ву книж­ку Дзвін­ки Маті­яш. Перед про­чи­та­н­ням мав упе­ре­дже­не став­ле­н­ня, бо судив по її «Рекві­є­му…», який мені також дуже спо­до­бав­ся. Вла­сне, став­ле­н­ня і не змі­ни­ло­ся, кате­го­ри­чно реко­мен­дую. Чита­є­ться лег­ко, за кіль­ка вечо­рів макси­мум. Може, навіть, і під настрій.

Якщо мене спи­та­ють, яка істо­рія спо­до­ба­ла­ся най­біль­ше, я від­по­вім, що «Дикта­тор».

Дзвін­ка, мабуть, одна з неба­га­тьох суча­сниць, яких справ­ді вар­то чита­ти.

Мітки: ,

Про книги

Дочи­тав Берн­стай­на і Цикріт­зі­са «Опе­ра­ци­он­ные систе­мы». Кла­си­ка жан­ру, дуже реко­мен­дую. І дякую Матвєй­чи­ку за такий пода­ру­нок.

Мітки: ,

Що у світі робиться

Остов голов­ної йол­ки кра­ї­ни вигля­дає жахли­во. Зда­є­ться, цьо­го року буде така ж епі­чно галі­ма фігня, як і того року.

Аль­фи E17 поча­ли вихо­ди­ти із жахли­во висо­кою швид­кі­стю. Таке вра­же­н­ня, що пацан­чи­ки 10 років перед цим поку­рю­ва­ли вино­гра­дне листя, а перед псев­до­кін­цем сві­ту вирі­ши­ли реа­лі­зу­ва­ти все, що наду­ма­ло­ся.

Напи­сав нови­ну про нове ядро. Уже висить на ЛОРі, чекає на під­твер­дже­н­ня.

ЦУМ обне­сли кавай­ним забор­чи­ком — це вам не те, що нав­ко­ло зви­чай­них київ­ських будів­ництв. Хоча б ходи­ти при­єм­но, прав­да, от не знаю, як дов­го той доща­тий поміст про­три­ма­є­ться, бо ж від­кри­т­тя запла­ну­ва­ли на 2015‑й рік, а це ще аж 2 роки.

У про­мі­жно­му вести­бю­лі ст. м. «Уні­вер­си­тет» гра­ли три скри­паль­ки з одним гіта­ри­стом. Гар­но гра­ли.

Є задум сфо­то­гра­фу­ва­ти Кабмін уве­че­рі — він гар­но під­сві­чу­є­ться. Тре­ба тіль­ки дізна­ти­ся, чи не загро­жує це мені тим, що хтось буде до мене біг­ти, роз­ма­ху­ю­чи чимось.

Купив поль­ський сир із плі­сня­вою. Ста­ло ціка­во.

Де зустрі­ча­ти Новий рік — ще не при­ду­мав. Якщо не при­ткну­ся ні до якої ком­па­нії, поїду зустрі­ча­ти на Май­дан.

Ніяк не заста­ну вер­то­літ на пло­щад­ці біля Пло­щі Кон­сти­ту­ції. Зате сьо­го­дні нор­маль­но про­гля­дав­ся Лівий берег.

А як вам +10°C у перед­день зими?

Мітки:

Про Лукашенка

Я не пере­стаю диву­ва­ти­ся тому, наскіль­ки кла­сний у наших сусі­дів Пре­зи­дент. Інтерв’ю три­ває тро­хи біль­ше годи­ни, але раджу його пов­ні­стю пере­гля­ну­ти.

Мітки: , ,
Top