Пам’я­таю, колись дав­но, коли ще він­да була, кар­тин­кою на робо­чо­му сто­лі був бар­ві­нок (сто­ко­ве зобра­же­н­ня, яко­му вже біль­ше деся­ти років точно).

А в нас під офі­сом ростуть свої.

З тегами: , , ,

У неді­лю я повто­рив свій похід Обр­жа­на­ми, тіль­ки цьо­го разу мені було лінь­ки йти дві­чі туди і назад тією ж доро­гою, тому я купив кви­ток на поїзд до Біло­ві­це-над-Сві­та­вою (дві зупин­ки S2, 13 крон, 10 хв їзди, сміх та й годі), а назад до Брна повер­тав­ся пішки понад річкою.
Чита­ти далі »

З тегами: , , , ,

Кра­ло­во Поле, вид з вікна:

Який же це кайф тягну­ти рав­ки з цієї каме­ри. JPEG, зві­сно, вихо­дить непо­га­ний також, але витра­тив­ши кіль­ка хви­лин, можна отри­ма­ти справ­жню кольо­ро­ву красу.

А це в полі біля аеро­дро­му на Медланках:

Там уже зеле­ніє тра­ви­чка, а поза­ду мене літак злі­тає і тягне за собою пла­нер. І вза­га­лі, сьо­го­дні так тепло і соня­чно, що аж пра­цю­ва­ти не хоче­ться. Поне­ді­лок-вів­то­рок вихі­дний, а має бути дощ.

Фото­екс­пе­ри­мен­ти про­дов­жу­ю­ться. А задля біль­шої зру­чно­сті купив собі Wolffepack Capture. Дуже пра­кти­чна, забав­на і незви­чна шту­ка, поди­ві­ться фото-відео про них на сайті.

З тегами: , , , , , ,

Камер­ний JPEG з деяки­ми нехи­три­ми пере­дна­ла­шту­ва­н­ня­ми. Ягер аутен­ти­чний, купле­ний у бер­лін­сько­му Шьо­не­фель­ді, недо­пи­тий у бра­ти­слав­сько­му хостелі.

З тегами: ,

За Техно­ло­гі­чним пар­ком є при­ро­дна пам’ятка, Медла­не­цке копце. Це така неви­со­ка гора з куща­ми і дерев­ця­ми, з якої видно Кра­ло­во Поле, аеро­дром Медлан­ки, вла­сне Медлан­ки і всі­ля­кі зем­лі навколо.

Це техно­парк:

На іншу сто­ро­ну — поля, також видно сусі­дню гору, Малу бабу. Там ліс, кіль­ка дже­рел, але поки нема зеле­ні, то нема чого туди йти. Добе­ру­ся тро­хи згодом.

З одні­єї з пано­рам вирі­зав свої офі­си, видно з чоти­рьох три будів­лі, я пра­цюю в тій, що яскра­во-чер­во­на і на задньо­му пла­ні справа.

Ну а на схи­лах весна:

Назва кві­то­чки — сон.

І тепер кіль­ка слів про Fujifilm X‑T2 зі склом 16–55 f/2,8. Каме­ра чудо­ва. На ручних нала­шту­ва­н­нях зні­ма­ти одне задо­во­ле­н­ня. Скло різ­ке навіть на від­кри­тій діа­фра­гмі. RAW тягне­ться на ура (кві­то­чка якраз руця­ми обро­бле­на, пано­ра­ми — нє, лінь­ки, не моя спе­ці­а­лі­за­ція). Май­же одні плю­си. З міну­сів — увесь ком­плект дале­ко не нева­го­мий, але я знав, на що йду (тому купив окре­мо без­ба­та­рей­ну наклад­ку на руко­я­тку). Darktable не хаває сти­сне­ний RAW, дове­ло­ся зби­ра­ти із сир­ців RawTherapee. Кар­тки UHS-II, зда­є­ться, не дуже добре сумі­сні з кар­дрі­де­ром мого ноу­та, бо коли зли­ва­єш фотки, все бите. Але каме­ра вміє від­да­ва­ти оби­два сло­ти по USB, тому ніяких про­блем. Ще поди­вим­ся, скіль­ки воно від бата­рей­ки живе, поки що скла­дно оцінити.

Зага­лом, це не про­сто інстру­мент, це вєщчь.

Я задо­во­ле­ний. Тре­ба вчи­ти­ся зні­ма­ти і обро­бля­ти ланд­ша­фти. І зби­ра­ти гро­ші на 50–140 f/2,8.

З тегами: , ,