Прага і її мости

21-ше сер­пня, кла­си­чний вид із Празь­ко­го Гра­ду:

Міст Легіо­нів, 1901‑й рік, камінь, злі­ва Наро­дний театр, за мостом по цен­тру — Сло­в’ян­ський острів, спра­ва видно дере­ва Стрі­ле­цько­го остро­ва:

Кар­лів міст, 1402‑й рік, камінь, піско­вик, Ста­ром­нєст­ска вежа і міль­йон тури­стів:

Мане­сів міст, 1914‑й рік, бетон, бібліо­те­ка Філо­соф­сько­го факуль­те­ту Кар­ло­во­го уні­вер­си­те­ту:

Фото­гра­фії з попе­ре­дньої поїзд­ки тут.

Мітки: ,

А і Б

Спо­ча­тку Б — Блан­ско. Я туди їздив 10-го липня, і фотки лежа­ли аж до сьо­го­дні, бо через спе­ку в мене голо­ва не вари­ла так, щоб їх обро­би­ти.
Чита­ти все ››

Мітки: , , , ,

Музичне відкриття року

Поче­сна номі­на­ція уро­чи­сто закри­ва­є­ться гур­том «Lily & Madeleine».

Ви тіль­ки послу­хай­те цих янго­ля­ток:

Мітки: ,

Про гризунів

На поча­тку ново­го навчаль­но­го сезо­ну, у вере­сні 2009-го, я купив собі Logitech LX8, без­дро­то­ву мишку, яка про­слу­жи­ла мені вірою і прав­дою май­же 8 років.

На жаль, за цей три­ва­лий час успі­шної робо­ти ліва кно­пка поча­ла бара­хли­ти. Ще в Киє­ві я це помі­тив і про­бу­вав зна­йти клі­кер на радіо­рин­ку, щоб замі­ни­ти його, але нічо­го не зміг від­шу­ка­ти. У холо­дну пору року мишка не дуже нага­ду­ва­ла про свій вік, а коли тепло — від­чу­тно скар­жи­ла­ся. Також під вели­ким паль­цем час­тко­во облі­зла гума, а ще, коли я від­кри­вав кор­пус, щоб почи­сти­ти нутро­щі, від­ла­ма­ло­ся одне крі­пле­н­ня пла­ти.

Тому настав момент, коли моє тер­пі­н­ня вичер­па­ло­ся, і я витра­тив­ся на Logitech M510, пов­ний ана­лог LX8, тіль­ки з мен­шим ресі­ве­ром (той що Unifying, яко­му я від­ра­зу оно­вив про­шив­ку через недав­но вияв­ле­ні про­бле­ми з без­пе­кою) і кно­пкою «впе­ред» з ліво­го боку. Підо­зрюю, що тут кра­щий сен­сор (хоча і на ста­рий я не скар­жив­ся) і мен­ше енер­го­спо­жи­ва­н­ня.

Хоче­ться віри­ти, що цей екзем­пляр мені про­слу­жить не мен­ше, ніж попе­ре­дній.

Мітки: , ,

Sĺozy Temnoji Madonny

Uĺana Halych

Khtoś utik za mezhu. Khtoś ishov – ne dijshov,
Khtoś upav i zasnuv.
Tiĺky my – jak zavzhdy, vichno juni
na rozjushenyj biĺ nakladajuchy shov,
provodzhaly vesnu
i smijalyś u vichi fortuni.

I ne vchora horily – zghasaly vohni
u obijmakh imly…
spokushaly, zbyvaly z dorohy.
Khtoś neznanyj u paru distavśa meni,
po boloti brely
plich-o-plich, zakryvavyvshy nohy.

Nevidomo, chomu? – vybyraly «to be»
bezprychynno, lyboń…
Pokolinńa polynnoji zirky –
kozhen buv, nache sam, sam odyn po sobi…
lysh ofira doloń
śhe trymala poćojbich odvirka.

Zupyńalośa serce, haĺmujuchy chas…
Khtoś uzhe ne vmyrav
i taky zalyshavśa mojim satelitom.
Nedotorkanist́ znov ne distalaśa nas.
Mizh otrujenykh trav
dopyvalyśa zradzhenym, vykyslym svitom…

A na śhohlakh let́uchykh starykh korabliv
majorily kistky,
perekhreśheni fanamy chornoho brata.
Vyrushaly za obrij, chekaly vidplyv,
skiĺky nas – ne takykh…
ta na vsikh – spiĺnyj vyrok i masova strata.

Я люблю вір­ші Уля­ни, тому взяв один із них для ілю­стра­ції того, як можна вирі­ши­ти пита­н­ня транс­лі­те­ра­ції (чи, якщо хоче­те, лати­ні­за­ції), макси­маль­но збе­рі­га­ю­чи сумі­сність із пото­чною систе­мою, усу­ва­ю­чи її недо­лі­ки, засто­со­ву­ю­чи міні­мум діа­кри­ти­ки, а також робля­чи дру­ку­ва­н­ня про­стим і швид­ким.

Мітки: ,

Євротур. Брюссель

(Коро­лів­ський палац)

Чита­ти все ››

Мітки: , ,

Дві різниці

Про­сто спо­сте­ре­же­н­ня.

Ремонт трам­вай­ної колії в Киє­ві: закри­ва­є­мо рух, ну вас в баню.

Ремонт трам­вай­ної колії в Брні: врі­за­є­мо дві стріл­ки, ста­ви­мо сема­фо­ри, їзди­мо із від­хи­ле­н­ням від гра­фі­ку ±3 хви­ли­ни по одній колії, потім міня­є­мо колії місця­ми і повто­рю­є­мо трюк.

Ну чому­уу?

Окре­ме задо­во­ле­н­ня при­но­сить те, що брнен­ські трам­вай­ні колії регу­ляр­но шлі­фу­ють, щоб мен­ше гур­ко­ті­ло.

Мітки:

Євротур. Амстердам


Чита­ти все ››

Мітки: , , ,

Євротур. Хільверсум

15 хви­лин залі­зни­цею від Утре­хта — і я в Хіль­вер­су­мі.
Чита­ти все ››

Мітки: , , ,

Євротур. Утрехт

На поча­тку міся­ця я літав у Нідер­лан­ди і Бель­гію. Пря­мий рейс із Брна є в Ейнд­хо­вен, тому про це місто я тіль­ки коро­тко можу ска­за­ти, що воно при­коль­не, оскіль­ки був там про­їздом і одну ніч у готе­лі. Мар­шрут про­ля­гав до Брюс­се­ля через Утрехт, Хіль­вер­сум і Амстер­дам, і сьо­го­дні тро­хи фоток з Утре­хта.
Чита­ти все ››

Мітки: , , ,
Top