Обза­вів­ся сьо­го­дні модня­ви­ми джин­са­ми COLIN'S із буті­ко­вої гале­реї. Ліка­рю, це ж вилі­ков­но?.. Але я не про те. Джин­си на два роз­мі­ри мен­ші за попе­ре­дні. Спо­ді­ва­ю­ся, їх виста­чить нена­дов­го, а потім дове­де­ться купу­ва­ти ще мен­ші. Зао­дно при­ди­вив­ся собі кур­то­чку на весну, може, також куплю.

Їздив до Ані.

Якось похо­ло­да­ло. Цілий день не можу зігрі­ти­ся, хоча на вули­ці сьо­го­дні так же, як і вчо­ра. Брр, і це нази­ва­є­ться весна?

Мітки: , ,

Venezuelan President Chavez arrives to receive his certificate as president-elect, from the national electoral council in Caracas

Поди­вив­ся шести­се­рій­ку «Ста­лин с нами». Реко­мен­дую, досить тве­ре­за шту­ка.

Мітки: ,

У цю субо­ту купив собі, наре­шті, поля­ри­за­цій­ний фільтр. Зран­ку було соне­чко, тому я думав, що вийде його нор­маль­но про­те­сту­ва­ти. На жаль, швид­ко набі­гли хма­ри, а потім ще й пішов сніг, тому пов­ні­стю зро­зу­мі­ти, що й до чого, у мене не вийшло.

Тим не мен­ше, я зали­шив кіль­ка фото­гра­фій, щоб хоч якось окре­сли­ти поча­ток весни в Киє­ві.

Мітки: ,

Викла­ду на публі­ку своє CV англій­ською мовою.

Мітки:

У субо­ту вла­шту­ва­ли виїзні поси­день­ки Метро­фо­ру­му в пабі «Орех» на Чер­во­но­ар­мій­ській. Кла­сна ком­па­нія, були як про­фе­сій­ні інду­стрі­аль­ні фото­гра­фи, так і пра­ців­ни­ки метро. А сам паб атмо­сфер­ний тим, що ара­хіс там можна лущи­ти пря­мо на під­ло­гу. І кида­ти­ся ним.

А в неді­лю доди­вив­ся весь Ваві­лон 5. Що ж диви­ти­ся далі?

Мітки: ,

При­ку­пив для сво­го ноу­та SSD на 256 Гб (був віль­ний роз'єм mSATA). Жорс­ткий диск у мене все одно зали­ша­є­ться як основ­ний (я не можу поки дові­ри­ти­ся надій­но­сті SSD), а новий швид­кий диск я пустив під своп для гібер­на­ції і під кешу­ва­н­ня (сла­ва EnhanceIO!). Швид­ко­дія і прав­да зро­сла — гібер­на­ція тепер пра­цює на постій­них 300 Мб/с, а систе­ма після акти­ва­ції кешу­ва­н­ня про­сто літає.

Пога­няю цю кон­фі­гу­ра­цію кіль­ка днів і викла­ду pf-kernel з EnhanceIO, якщо все нор­маль­но пра­цю­ва­ти­ме.

Мітки: , ,

Я поди­вив­ся, а ви чим гір­ші?

Мітки: , ,

Сьо­го­дні впри­тул зіткнув­ся з тією про­бле­мою, через яку, вла­сне, мені й поща­сти­ло потра­пи­ти на цю робо­ту :).

У нас в офі­сі сто­їть свій мар­шру­ти­за­тор, під­клю­че­ний до одно­го пова­жно­го про­вай­де­ра. Мар­шру­ти­за­тор, по суті — ліну­ксо­ва тачка, яка ховає весь офіс за NAT, хитро­му­дро шей­пить тра­фік в оби­дві сто­ро­ни, а також кешує HTTP за допо­мо­гою про­зо­ро­го Скві­да.

До цьо­го я при­пу­скав, що єди­на можли­ва про­бле­ма з недо­бро­со­ві­сни­ми про­вай­де­ра­ми — це трюк із –clamp-mss-to-pmtu. Він і прав­да зняв май­же всі про­бле­ми з досту­пом на сай­ти, але час від часу все ж вини­ка­ли якісь незро­зумі­лі від­па­да­н­ня, при­чо­му одно­го й того ж хоста яко­гось укра­їн­сько­го хосте­ра, на яко­му (з‑поміж іншо­го) пра­цює наша пошта.

І от сьо­го­дні зран­ку вона від­ва­ли­ла­ся якраз у той момент, коли началь­ство домов­ля­ло­ся за пев­ні послу­ги на пев­ну кру­глень­ку суму. Дове­ло­ся тер­мі­но­во роз­би­ра­ти­ся. Чита­ти все ››

Мітки: , ,

Фотки на кон­курс не взя­ли. Ну й ладно, хоча від­по­ві­сти мені могли б і в більш куль­тур­ній фор­мі.

Мітки:
Top