Схо­див з одно­кла­сни­ком на вистав­ку «Мото­байк 2013». Не дуже гран­діо­зна подія, насправ­ді, про­сто бага­то різних стен­дів і при­коль­ної техні­ки, але мало дів­чат. Зате хоч поба­чив Віра­стю­ка. Яким вітром його туди зане­сло — не знаю, але підо­зрюю, що він любить ката­ти­ся на вели­ких дво­ко­лі­сних шту­ках.

Єди­не, що по-справ­жньо­му вра­зи­ло, це костюм мото­ци­клі­ста після ава­рії (на фотках — остан­ній). Мото­ци­кліст вижив.

Фотки тут.

Мітки: , ,

«Бела­русь 24» випу­сти­ли дуже кла­сну пере­да­чу про Уго. Сидів, жував соплі, сен­ти­мен­таль­ни­чав. На торен­тах є, реко­мен­дую поди­ви­ти­ся, якщо хтось тут ще любить Біло­русь і Уго Чаве­са так, як я.

Мітки: , , ,

Обза­вів­ся сьо­го­дні модня­ви­ми джин­са­ми COLIN'S із буті­ко­вої гале­реї. Ліка­рю, це ж вилі­ков­но?.. Але я не про те. Джин­си на два роз­мі­ри мен­ші за попе­ре­дні. Спо­ді­ва­ю­ся, їх виста­чить нена­дов­го, а потім дове­де­ться купу­ва­ти ще мен­ші. Зао­дно при­ди­вив­ся собі кур­то­чку на весну, може, також куплю.

Їздив до Ані.

Якось похо­ло­да­ло. Цілий день не можу зігрі­ти­ся, хоча на вули­ці сьо­го­дні так же, як і вчо­ра. Брр, і це нази­ва­є­ться весна?

Мітки: , ,

Venezuelan President Chavez arrives to receive his certificate as president-elect, from the national electoral council in Caracas

Поди­вив­ся шести­се­рій­ку «Ста­лин с нами». Реко­мен­дую, досить тве­ре­за шту­ка.

Мітки: ,

У цю субо­ту купив собі, наре­шті, поля­ри­за­цій­ний фільтр. Зран­ку було соне­чко, тому я думав, що вийде його нор­маль­но про­те­сту­ва­ти. На жаль, швид­ко набі­гли хма­ри, а потім ще й пішов сніг, тому пов­ні­стю зро­зу­мі­ти, що й до чого, у мене не вийшло.

Тим не мен­ше, я зали­шив кіль­ка фото­гра­фій, щоб хоч якось окре­сли­ти поча­ток весни в Киє­ві.

Мітки: ,

Викла­ду на публі­ку своє CV англій­ською мовою.

Мітки:

У субо­ту вла­шту­ва­ли виїзні поси­день­ки Метро­фо­ру­му в пабі «Орех» на Чер­во­но­ар­мій­ській. Кла­сна ком­па­нія, були як про­фе­сій­ні інду­стрі­аль­ні фото­гра­фи, так і пра­ців­ни­ки метро. А сам паб атмо­сфер­ний тим, що ара­хіс там можна лущи­ти пря­мо на під­ло­гу. І кида­ти­ся ним.

А в неді­лю доди­вив­ся весь Ваві­лон 5. Що ж диви­ти­ся далі?

Мітки: ,

При­ку­пив для сво­го ноу­та SSD на 256 Гб (був віль­ний роз'єм mSATA). Жорс­ткий диск у мене все одно зали­ша­є­ться як основ­ний (я не можу поки дові­ри­ти­ся надій­но­сті SSD), а новий швид­кий диск я пустив під своп для гібер­на­ції і під кешу­ва­н­ня (сла­ва EnhanceIO!). Швид­ко­дія і прав­да зро­сла — гібер­на­ція тепер пра­цює на постій­них 300 Мб/с, а систе­ма після акти­ва­ції кешу­ва­н­ня про­сто літає.

Пога­няю цю кон­фі­гу­ра­цію кіль­ка днів і викла­ду pf-kernel з EnhanceIO, якщо все нор­маль­но пра­цю­ва­ти­ме.

Мітки: , ,

Я поди­вив­ся, а ви чим гір­ші?

Мітки: , ,