Категорія: Записки

Вико­пав на інтер­не­тних про­сто­рах.

1) Госпо­ди, это опять вы.… — Thank you very much for your email.
2) Если до зав­тра не пре­до­ста­ви­те доку­мен­ты, пеняй­те на себя. Тут вам не дет­ский сад.- We will do our best to proceed with your request however for the best result the documents should reach us not later than tomorrow.
3) Вы читать уме­е­те? — You can find this information below.
4) Сколь­ко можно напо­ми­нать!- Kind reminder
5) Неу­же­ли так сло­жно под­пи­сать доку­мент там, где нужно — Please sign in the place marked with yellow sticker
6) Что у тебя в шко­ле было по мате­ма­ти­ке? — Let's reconfirm the figures.
7) Мы лучше сде­ла­ем это сами.- Thank you for your kind assistance.
8) Я уже сто раз вам это при­сылал. — Kindly find attached.
9) Ага, сей­час все бро­шу и побе­гу разби­ра­ться. — I’ll look into it and revert soonest.
10) Да пой­ми­те же вы нако­нец — Please kindly review the matter again.
11) Наде­юсь, что теперь вы пере­ста­не­те надо­е­дать свои­ми вопро­са­ми — I hope this helps, otherwise please do not hesitate to contact me anytime.
12) Какой же вы зану­да… — Thank you for your patience
13) Даже и не надей­тесь, что мы откро­ем вам счет — We will let you know in due course.
14) У нас не те мас­шта­бы, что­бы вози­ться с вашей мело­чью — We would be happy to offer you the most favourable conditions on the case-to-case basis.
15) Вот когда подра­сте­те, тогда и при­хо­ди­те.- So if you have eventually some needs from your clientele, it can have a real added-value.
16) Ой-ой, напу­гал! — We regret to know that you are not satisfied with our services.
17) Ну и пожа­луй­ста. Не очень-то и хоте­лось. — We look forward to hearing from you.
18) Хотя бы в пятни­цу отстань­те уже. — good to hear from you and have a nice weekend
19) Услу­ги будут опла­че­ны. Может быть. — Thanks a lot in advance
20) Да иди­те вы зна­е­те куда…- We consider the matter settled and close our files.
21) Ха-ха (три раза) — Very best regards

Мітки: , , ,

Тези допо­від­ей повин­ні бути об’ємом до 4‑х сто­рі­нок фор­ма­ту А4, під­го­тов­ле­ні на одній з робо­чих мов кон­фе­рен­ції в реда­кто­рі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, роз­мір 12 pt, інтер­вал оди­нар­ний. Поля: верх­нє – 2 см; нижнє – 2 см; ліве – 2,5 см; пра­ве – 1,5 см, абзац 1,27 см.

Оде­ська ака­де­мія зв’язку. Типу пре­сти­жний навчаль­ний заклад. Фу.

Мітки:

Май­же рік я три­мав у себе неви­пу­ще­ни­ми фото­гра­фії із київ­ських дво­рів (раз, два), бо до них все не дохо­ди­ли руки, але тут я їх пере­ди­вив­ся і дійшов до виснов­ку, що не хочу їх публі­ку­ва­ти.

Нехай той мате­рі­ал піде мені в experience на кшталт «як не тре­ба роби­ти», але я все ще дуже реко­мен­дую ходи­ти не тіль­ки Хре­ща­ти­ком чи інши­ми цен­траль­ни­ми вули­ця­ми, а й захо­ди­ти у дво­ри — там є на що поди­ви­ти­ся, ну або хоча б від­чу­ти атмо­сфе­ру негла­мур­щи­ни. І все це пря­мо в цен­трі, під носом.

Мітки:

Не втри­мав­ся. Тягну цей колаж до себе. Кла­цай­те, щоб роз­ди­ви­ти­ся ближ­че.

Мітки: , ,

1‑го вере­сня був на тра­ди­цій­ній вистав­ці кві­тів на Спів­о­чо­му полі (вона не щорі­чна, а про­во­ди­ться кіль­ка разів на рік). Чесно, я думав, що буде тро­хи мас­шта­бні­ше, але й того, що було, виста­чи­ло на неве­ли­чку під­бір­ку фото­ма­те­рі­а­лу.

У такі момен­ти хоче­ться нор­маль­ний макрооб’єктив.

Мітки: , , , ,

Обі­ця­ні фото­гра­фії зі Льво­ва можна поди­ви­ти­ся тут.

Мітки: , ,

Доди­вив­ся всі суча­сні зйом­ки «Гала­кти­ки», тепер думаю, чи вар­то диви­ти­ся ори­гі­наль­ну поста­нов­ку 1978-го року. Мабуть, вар­то, але потім. Зараз пла­ную осво­ї­ти «Вави­лон 5». Всту­пний фільм уже поди­вив­ся — зов­сім інший все­світ, до яко­го тре­ба зви­ка­ти. Але для поча­тку непо­га­но. До «Гала­кти­ки» повер­ну­ся, пев­но, після «Вави­ло­на».

P.S. Обро­бив усі фотки зі Льво­ва, най­ближ­чим часом викла­ду при­зна­че­ні для публі­чно­го пере­гля­ду.

Мітки: , , , ,

Ори­гі­нал:

All the world’s major religions, with their emphasis on love, compassion, patience, tolerance, and forgiveness can and do promote inner values. But the reality of the world today is that grounding ethics in religion is no longer adequate. This is why I am increasingly convinced that the time has come to find a way of thinking about spirituality and ethics beyond religion altogether.

Пере­клад:

Все миро­вые рели­гии, при­да­вая осо­бое зна­че­ние любви, состра­да­нию, тер­пи­мо­сти и про­ще­нию, могут способ­ство­вать разви­тию духов­ных цен­но­стей, и дела­ют это. Но реаль­ность тако­ва, что при­вя­зыва­ние эти­ки к рели­гии более не име­ет смысла. Поэто­му я все боль­ше убе­жда­юсь в том, что при­шло вре­мя най­ти способ в вопро­сах духов­но­сти и эти­ки обхо­ди­ться без рели­гий вооб­ще.

Я вва­жаю, що це пере­мо­га здо­ро­во­го глу­зду у все­сві­тньо­му мас­шта­бі.

Мітки: ,

На вихі­дні, пов’язані з дер­жав­ний свя­том Неза­ле­жно­сті, ми зібра­ли­ся ком­па­ні­єю із чоти­рьох чоло­вік, сіли у ВАЗ 2109 і поїха­ли у фай­не місто Львів. До цьо­го я там не був, тоб­то, був кіль­ка разів про­їздом — вихо­див на перон залі­зни­чно­го вок­за­лу, але не далі. А тут за два дні була чудо­ва можли­вість пір­ну­ти в саму гущу захі­дно­го цен­тру куль­ту­ри Укра­ї­ни.
Read More »

Мітки: ,

Пере­гля­нув про­гра­му «Взгляд», яку випу­сти­ли в день мого наро­дже­н­ня — 29 вере­сня 1989 року. Гово­ри­ли про полі­ти­ку й еко­но­мі­ку, а що най­ці­ка­ві­ше — пита­н­ня гостям сту­дії ста­ви­ли сту­ден­ти.

На жаль, це мало впли­ну­ло на те, що ста­ло­ся через три роки.

Мітки: , ,