Категорія: Записки

От про кого, а про улю­бле­ну гру­пу я не можу не напи­са­ти.

1 жов­тня вони роз­про­ща­ли­ся з Ань­кою Оль­зон. Я про це дізнав­ся на ЛОРі в темі про скла­да­н­ня пов­но­ва­жень одним із моде­ра­то­рів. Тре­ба мен­ше чита­ти ЛОР… але я не про те. Так може бути, що Ань­ка їх допе­кла, але я сла­бо вірю в те, що дві спів­а­чки можуть піти з коле­кти­ву про­сто так. Ей, Туо­мас, Мар­ко, Емп­пу і Юкка, з вами щось не так.

Ну, зві­сно, я від само­го поча­тку не любив попсо­вий голос Анетт.

Аж тут у Най­твіш при­йшла Флор Янсен. На жаль, на юту­бі ще немає які­сних запи­сів її голо­су з Най­тві­шом, але навіть через реві­н­ня фана­тів можна розі­бра­ти, що вона — бом­ба. Це не Тар’я, так, але це опер­ний, блін, опер­ний голос, який про­сто взяв і чудо­во впи­сав­ся у ста­рі пісні. До речі, ті пісні, які писа­ні вже під час робо­ти з Ань­кою, до Флор пасу­ють мен­ше. А от ста­рі — як там і була.

Спо­ді­ва­ю­ся, Флор зали­ши­ться в Най­тві­ші. А Туо­мас почне писа­ти такі ж яскра­ві пісні, які він писав для Тар’ї.

Мітки: , , , ,

Ще тро­хи про те, що роби­ться.

Пере­ди­вив­ся весь кон­церт Тар’ї Туру­нен «Act 1» у Роса­ріо, Арген­ти­на. Кла­сна шту­ка, осо­бли­во пора­ду­вав аку­сти­чний сет і соло бара­бан­щи­ка. Обов’язково диви­ти­ся, на тому ж юту­бі є, хоча я дістав офлай­но­вий висо­ко­які­сний запис.

Чер­го­вою папе­ро­вою книж­кою, яку я буду чита­ти, ста­не «Істо­рії про тро­ян­ди, дощ і сіль» Дзвін­ки Маті­яш. Поня­т­тя не маю, якої яко­сті ця книж­ка, чита­ти­му тіль­ки через те, що «Рекві­єм…» Дзвін­ки мені спо­до­бав­ся.

А ще є спон­тан­ний фото­сет моєї дав­ньої зна­йо­мої. Фотки роби­ли­ся бігом-бігом і при пога­но­му осві­тлен­ні, при­чо­му без під­го­тов­ки та поза­пла­но­во. Але вийшло, ІМХО (ну, і не тіль­ки ІМХО), досить непо­га­но. Диві­ться тут.

Також у пла­нах послу­ха­ти опе­ру «Мастер и Мар­га­ри­та» тов. Град­сько­го. Я вже її зна­йшов і кон­вер­ту­вав, зали­ши­ло­ся тіль­ки заки­ну­ти на теле­фон і ляг­ти послу­ха­ти.

Пого­дний віджет пока­зує 1°C. Брр?

Мітки:

Про­чи­тав інтерв’ю Тор­вальд­са спіль­но­ті Сле­шдо­та. Реко­мен­дую. Текст зно­ву можна із задо­во­ле­н­ням роз­тя­гу­ва­ти на золо­ті фра­зи.

Додив­ля­ю­ся 12-ту серію доку­мен­тал­ки «Дело Иоси­фа Ста­ли­на». Дуже жорс­тка кри­ти­ка, але якби було пусте пере­ли­ва­н­ня води, я б не доди­вив­ся і до дру­гої серії. Також реко­мен­дую.

Пере­ди­вив­ся всі філь­ми «Ваві­лон 5», далі йти­муть сері­а­ли. Ще не визна­чив­ся, чи буду почи­на­ти їх диви­ти­ся суто англій­ською мовою. Пев­но, вар­то ж таки колись поча­ти.

Все ще читаю «Бра­тья Кара­ма­зо­вы» — зда­є­ться, це надов­го. Пере­ва­лив за поло­ви­ну книж­ки, але обі­цяю, що в най­ближ­чі роки Досто­єв­сько­го я біль­ше чита­ти не буду. Він мені не подо­ба­є­ться.

Поти­хень­ку йду по книж­ці «Л. И. Бре­жнев. Мате­ри­а­лы к био­гра­фии». Тут про­сті­ше — бага­то окре­мих ста­тей різних публі­ци­стів, хоча кри­ти­ка також жорс­тка.

Про­йшов усю теор. части­ну книж­ки «Опе­ра­ци­он­ные систе­мы» Цикріт­зі­са і Берн­стай­на. Зали­ши­ла­ся пра­кти­чна реа­лі­за­ція.

Хочу купи­ти 3G-сви­сток, щоб був нор­маль­ний мобіль­ний інет усю­ди. Зга­дав, що в мене без діла лежить кар­тка Utel'а. Тесту­вав учо­ра швид­кість через теле­фон — нор­маль­на як на мене.

Є дум­ки щодо напи­са­н­ня стат­ті в жур­нал видав­ни­цтва Львів­ської полі­те­хні­ки за мате­рі­а­ла­ми допо­віді про pf-kernel. Поки не певен, що вар­то це роби­ти, але якщо буде віль­ний час, то чому б і ні. Голов­не — розі­бра­ти­ся з цим уже ско­ро, щоб ста­т­тю опу­блі­ку­ва­ли в най­ближ­чо­му номе­рі, якщо не буде випу­ще­но окре­мий екзем­пляр вида­н­ня, при­свя­че­ний віль­но­му ПЗ.

При­йшло запро­ше­н­ня на вибо­ри. Піду, зві­сно, й без запро­ше­н­ня :).

З нетер­пі­н­ням чекаю на від­кри­т­тя стан­ції метро «Іпо­дром». Спо­ді­ва­ю­ся, що ніщо не зава­дить мені поїха­ти її пофо­то­гра­фу­ва­ти. Пла­ную зно­ву про­їха­ти­ся одним із пер­ших паса­жи­рів.

Мітки: , ,

Стас Фомін, неза­бу­тньо коло­ри­тна фігу­ра з Росії, опу­блі­ку­вав свої відео з OSDN'івки. У ньо­го це вийшло наба­га­то про­фе­сій­ні­ше, тому я вва­жаю за необ­хі­дне стя­гну­ти три відео, вклю­ча­ю­чи свій виступ, на ютуб, а тут викла­сти поси­ла­н­ня на них.

Так от.

Мітки: , ,

Наре­шті під­тя­гну­ло­ся відео з кон­фе­рен­ції.

Диви­мо­ся на мене (я так моно­тон­но гово­рю, вияв­ля­є­ться 🙁):

Слу­ха­є­мо Оле­ксія Ново­двор­сько­го, дире­кто­ра ALT Linux, він гово­рив дуже гли­бо­кі та сут­тє­ві речі. Кра­ща допо­відь кон­фе­рен­ції:

І, зві­сно, насо­ло­джу­є­мо­ся висту­пом Дми­тра Костю­ка, який як зав­жди під­го­ту­вав чудо­ву пре­зен­та­цію та зумів її пода­ти:

Пер­шо­дже­ре­ло для відео тут, там же можна зна­йти інші висту­пи. Дуже дякую Зло­му викла­да­чу за зйом­ку.

Тицяй­те сюди, вони вже в мене в гале­реї.

Мітки: , , ,

Це буде пост-коле­кція поси­лань на від­гу­ки про кон­фе­рен­цію OSDN — 2012 від її уча­сни­ків.

І тро­хи слів від мене.

Кон­фе­рен­ція мені спо­до­ба­ла­ся. Я був радий від­да­ти на неї цілий день. Допо­віді, зві­сно, ціка­ві не всі, від­вер­тий треш був про без­пе­ку, а також про базу даних db4o — я не знаю, як таке і так можна було роз­по­від­а­ти. Інше було хоча б аде­ква­тне, а пер­ше місце сво­го вла­сно­го рей­тин­гу від­даю допо­віді Ново­двор­сько­го про те, де зараз наш опен­со­урс, і куди йому тре­ба йти. Дру­ге місце — Костю­ку із кла­сною пре­зен­та­ці­єю про мобіль­ні інтер­фей­си. Мар­жан, як зав­жди, роз­по­від­ав про онов­ле­н­ня, при­чо­му з демон­стра­ці­єю, що було осо­бли­во кла­сно, тому поста­ви­мо цю допо­відь на тре­тє місце.

Жаль, що було мало ста­рих зна­йо­мих, але тих, хто був, я був дуже радий бачи­ти.

Зві­сно, від мене буде фото­звіт, але, пев­но, тро­хи потім. Як роз­гре­бу фотки.

Мітки: , , ,

Виклав мате­рі­а­ли сво­єї допо­віді на Кон­фе­рен­ції OSDN — 2012 тут. Також вони є на сер­ве­рі кон­фе­рен­ції.

Мітки: , , ,

Зав­тра від­бу­де­ться кон­фе­рен­ція OSDN — 2012, мій виступ про pf-kernel запла­но­ва­ний на 12:00. При­ходь­те.

Мітки: , , , ,

За пері­од із 16 вере­сня 1996 року по 22 вере­сня 2012 року.

Дже­ре­ло — сайт НБУ. Клі­ка­бель­но.

Мітки: ,