Наре­шті дочи­тав «Нау­ка и чело­ве­че­ство 1971–1972». Дуже ціка­ва шту­ка, стат­ті напи­са­ні якраз уче­ни­ми, які із задо­во­ле­н­ням гото­ві роз­ка­зу­ва­ти про те, над чим вони самі пра­цю­ють. І тому про космос чита­ти так же ціка­во, як і про авто­ма­ти­за­цію в чор­ній мета­лур­гії.

Ціка­во, чи є в «Букі­ні­сті» інші випу­ски.

Мітки: , ,

За сьо­го­дні нака­тав щонай­мен­ше 28 км, але це я ще не вра­ху­вав потрій­не дефі­ле по Хре­ща­ти­ку. Вва­жа­є­мо, що трид­ця­то­чка нака­па­ла.

bike

Най­стра­шні­ша ділян­ка — Шуляв­ський шля­хо­про­від. Най­лег­ше було, зві­сно, на Хре­ща­ти­ку.

Мітки: ,

Дове­ло­ся тут під­ня­ти кри­ти­чний до затри­мок тунель, через який пра­цю­ва­ти­ме купа наро­ду з тер­мі­наль­ним сер­ве­ром. Вияви­ло­ся, що затрим­ка паке­тів у тако­му туне­лі гуляє, як оста­н­ня дів­ка, при­чо­му, зна­че­н­ня дуже силь­но від­рі­зня­ю­ться від пін­гів зов­ні­шньої білої адре­си. Іно­ді різни­ця дохо­дить до 5 разів у гір­ший бік. Піки спо­сте­рі­га­ю­ться, коли хтось пра­цює, а якщо канал не заван­та­же­но, то зна­че­н­ня пере­бу­ва­ють у межах нор­ми. Моні­то­ринг заван­та­же­но­сті кана­лу пока­зав… 2%. Щось тут не так.

Ріше­н­ня зна­йшло­ся через гугл. У кон­фіг сер­ва­ка потрі­бно дода­ти опцію tcp-nodelay, яка каже, що паке­ти будуть від­прав­ля­ти­ся негай­но, а не з пев­ною затрим­кою для агре­га­ції. Після цьо­го пінг нор­ма­лі­зу­вав­ся. При­чо­му, він став мен­шим за пінг до білої адре­си О_о. Мабуть, це при­ко­ли мере­же­во­го сте­ка Ліну­кса й Xen'а, оскіль­ки тер­мі­наль­ний сер­вер сидить за ген­ту­шним NAT'ом.

Ком­пре­сію я також про всяк випа­док вимкнув. Кажуть, також впли­ває на пінг.

Мітки: , ,

Сьо­го­дні про­хо­див повз завод Біль­шо­вик, а там мужик пря­мо з бага­жни­ка про­да­вав ста­рень­кі кни­ги. Я не втри­мав­ся й забрав тре­тій випуск радян­ської фан­та­сти­ки за 1966‑й рік. За 3 грн. За три, блін, грив­ні. Хіба не кру­то?

Мітки: ,

На поча­тку черв­ня ми з паном Михаль­чу­ком від­ві­да­ли вистав­ку SIA'2013, яка про­хо­ди­ла на тери­то­рії МВЦ біля ст. м. «Лів­обе­ре­жна». Це була 21-ша подія у сво­їй серії.

На вистав­ці була купа всі­ля­кої дво- і чоти­ри­ко­лі­сної техні­ки. Вело­си­пе­ди я не зні­мав, а от кіль­ка машин покла­цав.
Чита­ти все ››

Мітки: , ,

Я таки пере­си­лив свою жабу і замо­вив на бри­тан­сько­му ebay водо­не­про­ни­кне вело­си­пе­дне крі­пле­н­ня для сво­го нена­гля­дно­го HTC Wildfire. Навіть якщо я колись наду­маю змі­ни­ти теле­фон, цей одно­зна­чно зали­ши­ться пра­цю­ва­ти бага­то­фун­кціо­наль­ним велокомп’ютером (ну і прав­да, не про­да­ва­ти ж його за якісь жалю­гі­дні шість сотень укра­їн­ських істо­ри­чних поста­тей?) із 3G-досту­пом в інет для онлайн-карт. Може, ще й гар­ні­тур­ку під­бе­ру, а ну як хтось дзво­ни­ти­ме поки я намо­ту­ва­ти­му кіло­ме­траж?

Ну і маю гар­ну наго­ду пере­ві­ри­ти, як це як купу­ва­ти з‑за бугра само­му.

Мітки: ,

Поди­вив­ся 5 серій оцьо­го чуда, дуже реко­мен­дую.

Хоча, насправ­ді, я дивив­ся не цей варі­ант, на який дав поси­ла­н­ня, а обрі­за­ну вер­сію без докто­ра Кокса. Із Коксом є тіль­ки дві пере­кла­де­ні серії, зві­сно, вони наба­га­то кра­щі, але їх тіль­ки дві :(. З нетер­пі­н­ням чекаю на інші.

Диві­ться оби­два варі­ан­ти.

Мітки: , ,

Свя­тий Патрік, це пре­кра­сно.

Мітки: ,

Нака­тав на сві­жу голо­ву після ден­но­го сну 26 км.

bike

При­вчав­ся три­ма­ти одна­ко­вий темп для ніг, вико­ри­сто­ву­вав сьо­го­дні всі 27 швид­ко­стей. Якщо під­клю­чи­ти голо­ву, то, вияв­ля­є­ться, можна май­же не замо­рю­ва­ти­ся.

Ну а на Хре­ща­ти­ку бачив Буту­со­ва. Кру­то.

Ще обза­вів­ся ота­кою шту­кою:

img07870

Тепер буду кру­тить шуру­пи :). Дуже зру­чна річ, у руку аж про­си­ться.

Мітки: ,

Сьо­го­дні, 26-го числа, наш день. І як зав­жди на свої вла­сні свя­та мені дове­де­ться най­біль­ше пра­цю­ва­ти, а, може, ще й навіть на вихі­дних.

Ура, блін.

Мітки: , ,
Top