Звід­си.

Клас­си­че­ская пси­хо­ло­гия утвер­жда­ет: у чело­ве­ка есть две базо­вые потре­бно­сти — в обще­нии и в уеди­не­нии. Мно­го­чи­слен­ные иссле­до­ва­ния дока­за­ли, что толь­ко в оди­но­че­стве чело­век полу­ча­ет необ­хо­ди­мую пси­хо­ло­ги­че­скую разряд­ку, срав­ни­мую с отдыхом все­го орга­ни­зма во вре­мя сна. Вра­чи уве­ре­ны, что отсут­ствие такой разряд­ки ведет к забо­ле­ва­ни­ям нерв­ной систе­мы.

Реко­мен­дую про­чи­та­ти замі­тку пов­ні­стю. За поси­ла­н­ня дякую Вла­ду.

Мітки: ,

Сьо­го­дні мав задо­во­ле­н­ня зі сво­їм натхне­н­ням ката­ти­ся на ВДНГ на вело­си­пе­ді. Я‑то був зі сво­їм, а натхнен­ню дове­ло­ся бра­ти напро­кат.

Мій мар­шрут був ота­кий:

bike_vdnh

Що хочу ска­за­ти. По-пер­ше, GPS зло­вив­ся тіль­ки на Кар­тве­лі­шві­лі, але далі не втра­чав­ся. Тому там на поча­тку неве­ли­кий роз­рив. По-дру­ге, дяка деко­му за Google My Tracks, мар­шру­ти тут і прав­да кла­сно буду­ва­ти. Тим біль­ше, що екс­пор­ту­ю­ться вони потім кіль­ко­ма тика­н­ня­ми в екран. Ну і, по-тре­тє, без Яндекс.Карт фіг би я доїхав до ВДНГ. Хоті­ло­ся ж не по Окру­жній, хоча назад я петля­ти київ­ськи­ми нью-васю­ка­ми не схо­тів.

Ну і деталь­ний мар­шрут для натхне­н­ня на ВДНГ:

bike_vdnh1

Ува­жні очі зна­йдуть поля­ну, де ми про­сто валя­ли­ся й хава­ли вино­град.

А тепер ста­ти­сти­ка від­но­сно мене. Про­їхав 42,45 км, сере­дня швид­кість 13,25 км/год, макси­маль­на — 43,24 (це я летів із Жулян­сько­го шля­хо­про­во­ду вже назад). Для мене це — доку­мен­таль­но зафі­ксо­ва­ний макси­мум. Поки.

Мітки: , ,

На Обо­ло­ні рапто­во від­кри­ли для себе непри­мі­тну піце­рію а‑ля аме­рі­кан-стайл пря­мо у дво­рі. Дуже сма­чно.

Мітки: ,

Зві­сно, кла­си­кою жан­ру вва­жа­є­ться bash, але хто я такий, що про­сто ста­ви­ти й вико­ри­сто­ву­ва­ти те, що вико­ри­сто­вує біль­шість наро­ду :)?

Дуже дов­го я сидів на zsh, і не можу про ньо­го нічо­го ска­за­ти пога­но­го — нав­па­ки, дуже зру­чна й поту­жна шту­ка.

Але кіль­ка міся­ців тому я від­крив для себе fish із його кольо­ро­вою під­сві­ткою команд і зру­чною істо­рі­єю, і тепер вико­ри­сто­вую його. Не знаю, чи надов­го це, але при­найм­ні *поки* зру­чно.

Мітки: , , , , ,

Із задо­во­ле­н­ням пока­зую чер­го­вий політ Grasshopper'а. Тепер він уміє літа­ти туди-сюди.

Мітки: ,

Під­пи­су­ю­ся під кожним сло­вом.

Мітки:

Нала­што­ва­ний мною роу­тер (усе сер­йо­зно — VLAN'и, шей­пінг etc) на Ліну­ксі пері­о­ди­чно валив мере­жу через ски­да­н­ня мере­же­вої кар­ти. Типу, зави­са­ла вона.

Aug 8 11:38:25 atlantis kernel: [240509.881537] e1000e 0000:00:19.0 eth0: Detected Hardware Unit Hang:
Aug 8 11:38:25 atlantis kernel: [240509.881537] TDH <c3>
Aug 8 11:38:25 atlantis kernel: [240509.881537] TDT <d0>
Aug 8 11:38:25 atlantis kernel: [240509.881537] next_to_use <d0>
Aug 8 11:38:25 atlantis kernel: [240509.881537] next_to_clean <c1>
Aug 8 11:38:25 atlantis kernel: [240509.881537] buffer_info[next_to_clean]:
Aug 8 11:38:25 atlantis kernel: [240509.881537] time_stamp <10396ec44>
Aug 8 11:38:25 atlantis kernel: [240509.881537] next_to_watch <c3>
Aug 8 11:38:25 atlantis kernel: [240509.881537] jiffies <10396eed3>
Aug 8 11:38:25 atlantis kernel: [240509.881537] next_to_watch.status <0>
Aug 8 11:38:25 atlantis kernel: [240509.881537] MAC Status <40080083>
Aug 8 11:38:25 atlantis kernel: [240509.881537] PHY Status <796d>
Aug 8 11:38:25 atlantis kernel: [240509.881537] PHY 1000BASE-T Status <7800>
Aug 8 11:38:25 atlantis kernel: [240509.881537] PHY Extended Status <3000>
Aug 8 11:38:25 atlantis kernel: [240509.881537] PCI Status <10>

Драй­вер — e1000e. Так от, якщо таке тра­пля­є­ться, то ліку­є­ться воно (при­найм­ні, на ядрах 3.8) отак:

ethtool -K eth0 tso off

По-хоро­шо­му, тре­ба б наді­сла­ти багре­порт, але ріше­н­ня я ж нагу­глив з уже наді­сла­но­го багре­пор­та, а чого це не випра­ви­ли — не знаю.

Мітки: , , ,

Сьо­го­дні у 18-му тро­лей­бу­сі спо­сте­рі­гав чер­го­ву пере­пал­ку між жіно­чка­ми, які вчи­ня­ли кон­троль на лінії, та яко­юсь наглою паса­жир­кою. Суть навіть не в кон­флі­кті, а в тому, що хтось із паса­жи­рів узяв­ся зні­ма­ти це дій­ство на каме­ру, а одна з кон­тро­ле­рок нама­га­ла­ся вихо­пи­ти теле­фон пря­мо з рук зі сло­ва­ми «дока­жіть своє пра­во на зйом­ку».

Я, зві­сно, гума­ніст і вся­ке таке, але, все ж, хочу спи­та­ти: коли, вре­шті-решт, вимруть дино­зав­ри?

Мітки: ,

Учо­ра моє натхне­н­ня зно­ву пове­ло мене на зібра­н­ня люби­те­лів настіль­них ігор у ПХ на Кон­тра­кто­вій. Цьо­го разу було дофі­га наро­ду, і в кім­на­ті для дітей було душно, осо­бли­во під кінець.

Тим не мен­ше, спо­ча­тку гра­ли в якісь мозго­ви­но­ся­щі хре­сти­ки-нули­ки дерев’яними куби­ка­ми з пере­ста­нов­ка­ми, а потім, біль­шою ком­па­ні­єю, в таку гру, де потрі­бно буду­ва­ти залі­зни­чні мар­шру­ти між міста­ми Євро­пи. Назву гри, зві­сно, не пам’ятаю. Спо­ча­тку пра­ви­ла вида­ли­ся дуже мутор­ни­ми (та і вза­га­лі мені важ­ко спри­йма­ти поясне­н­ня алго­ри­тмів жеста­ми й мімі­кою без блок-схем), але потім пішло нор­маль­но.

Ще сьо­го­дні Вели­ка Кише­ня в облич­чі яко­гось охо­рон­ця (точні­ше, жіно­чки-охо­рон­ця) зро­би­ла вели­ку помил­ку, не пустив­ши мене з рюк­за­ком, коли рам­ка на вхо­ді (!!!) запи­ща­ла. Ска­за­ли, щоб я все зали­шав, а свій нена­гля­дний ноут носив у мага­зи­ні в руках. Ще чого. Дове­ло­ся ску­пля­ти­ся в іншо­му місці, хоча й там на вихо­ді в мене щось запи­ща­ло. Але в цьо­му випад­ку виста­чи­ло про­стої пере­вір­ки чека.

Ціка­во, який уку­рок нала­што­вує їм рам­ки?

Мітки: , ,

Сьо­го­дні, вре­шті, забрав крі­пле­н­ня для сво­го нена­гля­дно­го Wildfire. Шту­ка над­зви­чай­но кла­сна, я її від­ра­зу випро­бу­вав на 16-кіло­ме­тро­вій ділян­ці до сво­го коли­шньо­го гур­то­жи­тку й назад.

На Ондро­єд поста­вив вело­ком­по­вий софт Move!, який щой­но чомусь від­мо­вив­ся мені пока­за­ти запи­са­ний трек. Ой. А Strava на Wildfire не пра­цює. Ну й ладно. Може, зна­йду ще щось кори­сне. При­найм­ні, тепер знаю свою швид­кість, і то добре. Сьо­го­дні роз­га­няв­ся до 35 км/год.

А ще сьо­го­дні забрав випу­скний фото­аль­бом.

Мітки: , ,