Не можу не зали­ши­ти оце тут:

Мітки:

Був таки сьо­го­дні на KyivBSD 2013. Дуже спо­до­ба­ли­ся допо­віді Моті­на про під­си­сте­му бло­ко­вих при­стро­їв FreeBSD, Біло­усо­ва про VT‑d і Гапо­на про ZFS. Інше так собі. Вза­га­лі, допо­від­ей було мало. Там зібра­ла­ся ста­ра ком­па­нія, яка трин­ді­ла між собою під час дов­гих перерв, а мені, як не-бзд­шні­ку, осо­бли­во роз­пи­ту­ва­ти в них не було чого.

Ще при­кро, що такі кон­фе­рен­ції, мабуть, ніхто не спон­со­рує — набір уча­сни­ка кошту­вав уже три­зна­чну суму. Не видно, щоб фря­ху актив­но під­три­му­вав сер­йо­зний бізнес.

Допо­віді викла­ли тут.

А потім був вечір музи­ки Рахма­ні­но­ва. Чуде­сно.

Мітки: , , , ,

Зно­ву попі­а­рю ПостНа­у­ку.

Мітки:

Зда­є­ться, таки поча­ло­ся. Не холо­дно, не жар­ко, тихо-зати­шно, більш-менш сухо й по-осін­ньо­му заспо­кій­ли­во. Зелень ще пере­ва­жно на місці, дів­ча­та ще не заку­та­ли­ся пов­ні­стю, а день не настіль­ки коро­ткий, щоб не можна було щось всти­гну­ти зро­би­ти. Сло­вом, улю­бле­на пора. Мабуть, так для всіх вере­сне­вих.

Дочи­тав "Гре­че­ское сокро­ви­ще" Ірвін­га Сто­у­на, кни­гу, яку мені хло­пці-сока­мер­ни­ки пода­ру­ва­ли ледь не рік тому. Ціка­ва, реко­мен­дую, пере­ка­зу­ва­ти зміст, зві­сно, не буду, про­сто тихень­ко пора­джу.

Поди­вив­ся бага­то­се­рій­ний фільм про Кур­ську битву, сьо­го­рі­чно­го випу­ску. Якби не моло­день­кі хло­пчи­ки а‑ля "я сту­дент теа­траль­но­го вузу", які чита­ли сол­дат­ські моно­ло­ги, було б уза­га­лі нор­маль­но. А так про­сто які­сна доку­мен­тал­ка, тому раджу.

Ну й ще обза­вів­ся новим інстру­мен­том. Lenovo P780, смар­том, на який я пускав слюнь­ки із само­го анон­су. І тепер він офі­цій­но про­да­є­ться в нас. Поки дуже задо­во­ле­ний, хоча після мого Вайлд­фа­є­ра пер­шо­го випу­ску він про­сто гігант­ський. Ну і, уре­шті, тре­ба ж оно­ви­ти­ся якось, а то за три роки смар­тфо­но­бу­ду­ва­н­ня дуже про­су­ну­ло­ся впе­ред. Цей запис, до речі, зро­бле­ний із ньо­го.

А в субо­ту на мене чекає KyivBSD і Рахма­ні­нов.

Мітки: , , , , , ,

Про­дов­же­н­ня цьо­го запи­су.
Чита­ти все ››

Мітки: , ,

Де ж діли­ся ті інте­лі­ген­тні облич­чя?.. В’ячеславе Макси­мо­ви­чу, ми все проср*ли.

Мітки:

Жесть. Явка на вибо­рах мера Москви скла­ла тро­хи біль­ше за 32%. ОК, тре­ти­на. Поло­ви­на з тих, хто при­йшов, про­го­ло­су­ва­ли за Собя­ні­на. Так це що, вихо­дить, що мера вибра­ли голо­са­ми 16% жите­лів?

Мітки:

Уві­мкнув на про­бу чистий SSL (HTTPS) на цьо­му сай­ті. Спо­ді­ва­ю­ся, нічо­го не пола­ма­ло­ся.

Мітки: , , ,

Оскіль­ки я вже 100% знаю, що, як і де буде в мене в кім­на­ті (хоча ще бага­то чого тре­ба зро­би­ти, напри­клад, насте­ли­ти під­ло­гу й поста­ви­ти две­рі), можу пока­за­ти сякі-такі рен­де­ри.
Чита­ти все ››

Мітки:

I had a discussion today with someone who maintained with confidence that “If Linux were as popular as Windows, we’d be seeing just as many viruses and just as much malware for it as we see now for Windows”.

While that argument might hold true for desktop users, to an extent, the focus of the discussion was essentially (from his point of view) that “Linux is no more secure than Windows”, fundamentally.

Which is false. When I pointed this out, it was dismissed as simply my opinion, but I believe that he’s stuck in a logical fallacy in this assertion.

Звід­си.

Мітки:
Top