При­їха­ли нові фір­мо­ві жетон­чи­ки, тепер назва нашої ком­па­нії там напи­са­на пра­виль­но.

20131121222215

На ноу­ті замі­нив матри­цю. Виясни­ли дослі­дним спосо­бом (тика­ю­чи паль­цем), що десь у райо­ні з’єднання дис­плею з пла­тою кон­тро­ле­ра пішло щось не так: тика­єш паль­ця­ми, а на поло­ви­ні екра­на ска­чуть кольо­ри. Вла­сне, після таких ціка­вих дослі­дів остан­ні кіль­ка днів матри­ця жила нор­маль­но, але я її замі­нив, щоб зно­ву рапто­во нічо­го не ста­ло­ся. Пер­ша замі­на при­їха­ла з битим і під­сту­пно зеле­ним піксе­лем, дру­га, начеб­то, нор­маль­на. Спо­ді­ва­ю­ся, нова матри­ця пра­цю­ва­ти­ме дов­ше, ніж ста­ра. Єди­ний мінус – нова глян­це­ва, а ста­ра була мато­ва. Ну та на глян­ці кар­тин­ка чіткі­ша, насправ­ді, та й не зви­ка­ти мені.

Ось та, яка мене під­ве­ла:

20131121222316

Нічо­го ціка­во­го, про­сто шма­ток скла і пла­тка вни­зу.

Якщо ваш сер­ва­чок з Асте­рі­ском сидить за ліну­ксо­вим NAT'ом, а на само­му мар­шру­ти­за­то­рі тре­ба пере­клю­ча­ти­ся між основ­ним кана­лом і резерв­ним (з різни­ми зов­ні­шні­ми IP-адре­са­ми), не забудь­те дава­ти коман­ду

sudo conntrack -F

щоб кля­тий Асте­ріск не пові­сив SIP-тран­ки з напи­сом «Request sent».

Мітки: , ,

У нашу кон­то­ру потрі­бен молод­ший систем­ний адмі­ні­стра­тор.

Що вима­га­є­ться (обов’язковий вхі­дний міні­мум):

 • зна­н­ня прин­ци­пів робо­ти IP/Ethernet-мереж;
 • загаль­не уяв­ле­н­ня про Linux (кон­кре­тний рівень виясня­ти­ме­ться на спів­бе­сі­ді, на пер­ший час це не так важли­во);
 • умі­н­ня нала­што­ву­ва­ти мере­жу на клі­єнт­ських комп’ютерах з OS X і Windows;
 • умі­н­ня про­кла­сти кабель і обжа­ти 8P8C;
 • умі­н­ня вирі­шу­ва­ти пита­н­ня з прин­те­ра­ми, у тому числі мере­же­ви­ми;
 • дрі­бни­ці на кшталт інста­лю­ва­н­ня різно­го ПЗ для OS X і Windows;
 • аку­ра­тність, охай­ність, пун­кту­аль­ність, гра­мо­тність, раціо­наль­ність;
 • зна­н­ня англій­ської мови на рів­ні «можу чита­ти доку­мен­та­цію, хоч і зі слов­ни­ком чи пере­кла­да­чем».

Що дуже хоті­ло­ся б, але на пер­ший час не обов’язково:

 • умі­н­ня пра­цю­ва­ти в Linux'і (кон­соль, ssh, mc, Vim);
 • умі­н­ня нала­што­ву­ва­ти мар­шру­ти­за­то­ри Wi-Fi, точки досту­пу AirPort Express/Extreme.

Що також хоті­ло­ся б, але у від­да­ле­ній пер­спе­кти­ві (гото­ві навчи­ти):

 • нала­шту­ва­н­ня мере­же­во­го обла­дна­н­ня Cisco (кому­та­то­ри, мар­шру­ти­за­то­ри);
 • нала­шту­ва­н­ня сер­ве­рів на ОС Linux (слу­жби DHCP, DNS, iptables);
 • про­е­кту­ва­н­ня про­стих і не дуже СКС за гото­ви­ми пла­на­ми буді­вель.

У дуже від­да­ле­ній пер­спе­кти­ві:

 • голо­со­ва теле­фо­нія (Asterisk);
 • IP QoS (TC HTB);
 • еле­ктрон­на пошта (Postfix+Dovecot+Postfix Admin+SpamAssassin/DSPAM);
 • WWW (MySQL/MariaDB, Apache2, nginx+php-fpm);
 • сер­вер­на вір­ту­а­лі­за­ція (VMware ESXi, KVM);
 • сер­вер­на без­пе­ка.

Що ми про­по­ну­є­мо:

 • дово­лі висо­ку поча­тко­ву з/п (зві­сно, зале­жить від рів­ня здо­бу­ва­ча; виясня­ти­ме­мо на спів­бе­сі­ді);
 • моло­дий коле­ктив;
 • чистий, сві­тлий, зру­чний офіс у цен­трі Киє­ва;
 • літо з кон­ди­ціо­не­ром;
 • чай, кава в нео­бме­же­них кіль­ко­стях;
 • мудро­го настав­ни­ка.

Мої кон­та­кти є на цій сто­рін­ці. Не полі­нуй­те­ся пере­да­ти поси­ла­н­ня на цю вакан­сію сво­їм зна­йо­мим. Дякую.

Мітки: ,

Зно­ву та ж пісня, але цьо­го разу з Wacken Open Air 2013.

Мітки:

4,5 кіла шпа­клів­ки закін­чи­ли­ся так же швид­ко, як і поча­ли­ся. Я колись думав, що на зала­та­ти кім­на­ту виста­чить і пів­кі­ла, а тепер, вияв­ля­є­ться, і деся­ти мало. Іти­му зав­тра купу­ва­ти ще, але це вже фіналь­ні маз­ки. Баге­ти докле­їв, тре­ба пофар­бу­ва­ти тепер.

Сьо­го­дні водив чер­го­ву деле­га­цію до Коли­бен­ка в музей. Як зав­жди, заслу­ха­ти­ся можна. Хоч йому й набри­дло одне й те саме роз­ка­зу­ва­ти, у чому він чесно зізнав­ся. Розу­мію. Але нові екс­по­зи­ції чудо­ві, а дів­ча­та потім пищать від захва­ту.

Дис­плей на ноу­ті почав видє­лу­ва­ти­ся. Часто ліва поло­ви­на (рів­но поло­ви­на) пли­ве різни­ми кольо­ра­ми. На зов­ні­шньо­му моні­то­рі все ОК. Дуже спо­ді­ва­ю­ся, що від­бу­ду­ся замі­ною матри­ці, тіль­ки як би так його вга­да­ти, щоб швид­ко зро­би­ли, бо з ноу­том зов­сім немає змо­ги роз­лу­ча­ти­ся.

Купив собі ааа­а­а­а­гром­ний стіл у кім­на­ту. Куто­вий, офі­сний, тем­ний, дуже зру­чний і про­сто­рий. Зали­ши­ло­ся тіль­ки в ньо­му про­свер­дли­ти дір­ку, щоб кабе­лі вниз спу­сти­ти. Зав­тра, мабуть, куплю зао­дно й корон­ки під це діло. А ще замо­вив сьо­го­дні крі­сло-ліж­ко. Таке, як і хотів, беже­ве і з котом. Тіль­ки при­їде хто­зна коли, бо на скла­ді нема.

Ну і тро­хи топо­гра­фі­чно­го етно­гра­фі­зму. У Сан­жа­рах є кри­ла­тий вираз «схо­ди до Шусто­ва». Це озна­чає, що люди­на неспов­на розу­му, і їй тре­ба пока­за­ти­ся пси­хі­а­тру. Істо­рія похо­дже­н­ня про­ста – район­но­го пси­хі­а­тра якраз і зва­ти (чи зва­ли, я не в кур­сі, пра­цює він ще, чи ні; пев­но, ні, бо ста­рий уже зов­сім) Василь Мико­ла­йо­вич Шустов. А з його ону­ком я мав честь навча­ти­ся в одно­му кла­сі. І з дідом зна­йо­мий осо­би­сто. Ви тіль­ки не поду­май­те, я нор­маль­ний.

Мітки: , , , ,

Оракл, кур­во, я тебе нена­ви­джу. Наві­що було в гіл­ці 4.3.x лама­ти все під­ряд?

20131102140057

20131102142031

Так було в 4.3.0. У 4.3.2 біль­шою части­ною це пофі­кси­ли, але в хоста є ще шан­си випа­сти в пані­ку, якщо вір­ту­ал­ку за XP роз­гор­ну­ти на весь екран. Ох і пере­пи­са­ли…

Мітки: ,

Я не пере­стаю захо­плю­ва­ти­ся тим, чим займа­є­ться про­ект ПостНа­у­ка (а ще я їм доней­тив, але то таке 🙂), і сьо­го­дні про­сто зали­шаю тут відео про оці­ню­ва­н­ня ста­ло­го роз­ви­тку люд­ства.

У магі­стра­ту­рі нам чита­ли окре­мий пре­дмет про це, і я ледь не єди­на люди­на, яка зду­ру від­си­ді­ла всі лекції та пра­кти­ки.

Мітки:

Здра­стє, я post-factum, і в мене на сер­ве­рах Убун­та…

Ні, прав­да. Свій вибір я моти­вую дво­ма аргу­мен­та­ми:

 1. дебі­а­но­по­ді­бність;
 2. сві­жий софт.

Чому не:

 • Debian? Я б задов­бав­ся чека­ти на нові випу­ски. Зада­чі сто­ять такі, що софт потрі­бен сві­жий, а так супро­ти Деба нічо­го не маю, зві­сно.
 • CentOS? 2.6.32? Дякую.
 • Arch? У себе на ноу­ті – так, але для сер­ве­ра це занад­то. Занад­то в тому сми­слі, що я не гото­вий онов­лю­ва­ти його щодня (на від­мі­ну від ноу­та: поки грі­є­ться моло­ко на сні­да­нок, я всти­гаю нака­та­ти онов­ле­н­ня), а потім роз­би­ра­ти­ся, що і де не так (хоча зара­ди спра­ве­дли­во­сті хочу заува­жи­ти, що про­блем із stable-репа­ми Арча я ще ні разу не ловив; із testing було кіль­ка разів). Мажор­ні сер­вер­ні онов­ле­н­ня мають бути раз на пів­ро­ку. Я так думаю.
 • Mageia? Slackware? Gentoo? ALT? ШТО??7
 • Fedora? А отут я б хотів зупи­ни­ти­ся. Чому б і ні? Ціка­во, чи є в кого досвід ганя­ти її на сер­ве­рі, ска­жі­мо, з nginx+apache2, php-fpm, KVM, Asterisk etc? У мене остан­нім часом з’явилися дум­ки про те, що від Убун­ти тре­ба від­хо­ди­ти (виклю­чно зва­жа­ю­чи на їхні витів­ки з Upstart/Mir). Софт сві­жий, релі­зи тіль­ки роблять не так регу­ляр­но, як в Убун­ти. Ну і ще мене тро­хи нудить від rpm, але це, пев­но, наслід­ки з важ­ко­го дитин­ства, і коли я кру­тив yum остан­ній раз, мені спо­до­ба­ло­ся.
 • openSUSE? До речі, от також варі­ант. Дав­но вже нею не кори­сту­вав­ся, але згад­ки зали­ши­ли­ся при­єм­ні: SuSE 9.2 – це пер­ший дистр, який при­жив­ся в мене без дуал­бу­та у 2006-му році. Мені його тоді поштою з Чер­нів­ців при­слав нині покій­ний Сер­гій Бура­чек, за що я йому був дуже вдя­чний.

Я про­сто біль­ше не бачу варі­ан­тів. BSD не про­по­ну­ва­ти.

Сорі за сум­бур, хочу про­сто почу­ти ще чиїсь дум­ки. І чекаю на шквал кри­ти­ки.

Мітки: ,

Кіль­ка днів тому. Захо­джу купи­ти кар­бо­над.

– Скіль­ки вам?

– Мені грам три­ста.

Сим­па­ти­чна моло­да про­дав­щия почи­нає стро­їть глаз­ки. Я мило посмі­ха­ю­ся (настіль­ки, наскіль­ки в мене вза­га­лі може це вийти). Вона смі­є­ться, повер­та­є­ться, почи­нає нарі­за­ти, потім пере­пи­тує:

– Так скіль­ки вам?

– Три­ста… Ой, мені? Та 24 :-).

Її сміх сто­яв у мене у вухах цілий вечір.

Мітки:

Поди­вив­ся діа­ло­ги Соло­мо­на Вол­ко­ва з Євту­шен­ком. Вони є на сай­ті Пер­шо­го кана­лу (усьо­го три серії), дуже-дуже реко­мен­дую.

Мітки: ,