Про­чи­тав «ЦРУ про­тив СССР» Яков­лє­ва. Отруй­на кни­га, аж капає, а тхне залі­зною андро­пів­ською агі­ткою. Зре­штою, інфор­ма­цію для роз­ду­мів вона, зві­сно, дає, але над­то вже одно­бо­ко висві­тле­но пита­н­ня.

Ну і від нічо­го­не­ро­бі­н­ня почав чита­ти Пастер­на­ка «Доктор Жива­го». Поки нічо­го не можу ска­за­ти, ще не в’їхав.

Мітки:

Тра­ди­цій­ні пере­дно­во­рі­чні фото­гра­фії Май­да­ну Неза­ле­жно­сті тут. Їх там усьо­го-то дві, я думаю, всі й так зна­ють, як вигля­дає Май­дан сьо­го­дні =).

Мітки: ,

Дві від­кла­де­ні публі­ка­ції є. Одна очі­ку­є­ться в ніч на 25-те число, інша — рів­но на Новий рік.

Пора сіда­ти за річний звіт, зві­сно. Але в мене ще кіль­ка недо­ро­бле­них справ із запла­но­ва­но­го на цей рік, тому публі­ку­ва­ти­му його вже вдо­ма, в Сан­жа­рах. А в Сан­жа­рах я з 19-го по 5‑те.

Іще б хоті­ло­ся допи­са­ти однень­ке недо­пи­са­не, але це, пев­но, тре­ба сісти на ніч на вихі­дних, щоб ніщо не зава­жа­ло.

Мітки:

Не можу не висло­ви­ти сво­го обу­ре­н­ня дія­ми сра­ної «Сво­бо­ди», яка нагло під шумок євро­май­дан­щи­ни зва­ли­ла пам’ятник Воло­ди­ми­ру Іллі­чу. Вар­ва­ри.

Ще раз: я про­ти полі­ти­за­ції того, що від­бу­ва­є­ться в цен­трі сто­ли­ці. Засунь­те свої вимо­ги про звіль­не­н­ня політв’язнів у гузно, а потім туди ж запхніть свої пра­по­ри, як уна-унсо­шні, так і уда­рів­ські-батків­щи­нів­ські-сво­бо­дів­ські. На Май­да­ні має бути два пра­по­ри — один жов­то-бла­ки­тний, інший, якщо він є,  — пра­пор здо­ро­во­го ґлу­зду. Якщо так хоче­ться, можна влі­пи­ти ще й і Євро­со­ю­зний.

Я не хочу бачи­ти на місці Я. і А. замін­ни­ків із рядів т. зв. «об’єднаної опо­зи­ції» — чим вони кра­ще?

І щоб не вини­кло ніяких запи­тань до мене — ні, я не знаю, що насправ­ді тре­ба роби­ти. Мені про­сто зда­є­ться, що я від­чу­ваю, як не тре­ба роби­ти.

Мітки:

Там DVD Най­тві­ша новий вийшов, якщо хто не в кур­сі. Окрім кон­цер­ту є ще й доку­мен­таль­на части­на про тур Вообра­жа­рі­у­ма. Раджу.

Усім Флор, паца­ни :).

I10kL4r6HVI

Мітки: ,

Пер­ше:

Дви­га­те­лем нау­ки и про­грес­са на неко­то­ром уров­не явля­е­тся жела­ние сде­лать жизнь удо­бнее и лучше, накор­мить и выле­чить всех, но фун­да­мен­таль­ный исто­чник все­го что мы име­ем это чело­ве­че­ское любо­пыт­ство. Это про­стое и чистое жела­ние все знать при­су­ще наше­му виду в целом, но уче­ные при­ме­ня­ют его про­фес­си­о­наль­но.

Дру­ге:

Сего­дня я пре­дла­гаю вам 9 лучших спосо­бов изу­чить нашу Все­лен­ную. Речь пой­дет не об астро­но­мии, точнее, не толь­ко о ней. Все­лен­ная – это все: от бакте­рий до гала­кти­че­ских ско­пле­ний, от оду­ван­чи­ков до тем­ной мате­рии. Един­ствен­ное, с чем можно срав­нить размер все­лен­ной, – это ее кра­со­та. А кра­со­ту стоит как мини­мум созер­цать.

Мітки:

Оскіль­ки кля­тий Оракл пола­мав гіл­ку 4.3, при­чо­му так, що кори­сту­ва­ти­ся нею тепер зов­сім ніяк (пишуть, зві­сно, що в 4.3.4 про­бле­ми з вір­ту­а­лі­за­ці­єю на ядрах PREEMPT виправ­ле­но, але вже пізно), тому я вирі­шив для себе кори­сту­ва­ти­ся гото­вим ріше­н­ням у вигля­ді QEMU.
(біль­ше…)

Мітки: , , , , , ,

Я тут рід­ко пишу про полі­ти­ку, та й уза­га­лі, нама­га­ю­ся не писа­ти про неї, але.

Опо­зи­ція може вису­ну­ти єди­но­го кан­ди­да­та вже у пер­шо­му турі вибо­рів Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни. Про це заявив лідер фра­кції "Удар" Віта­лій Кли­чко в ефі­рі про­гра­ми "Шустер LIVE".

"Є впев­не­ність в тому, що ми змо­же­мо об'єднати наші зуси­л­ля. Біль­ше того, я впев­не­ний, що ми змо­же­мо вису­ну­ти єди­но­го кан­ди­да­та не тіль­ки в дру­го­му турі, про який ми вже домо­ви­ли­ся, а вже і в пер­шо­му", — ска­зав він.

"І я впев­не­ний, що новий Пре­зи­дент, новий уряд змо­же… Не змо­же — а під­пи­ше асо­ці­а­цію з ЄС. І укра­їн­ці ста­нуть жити за євро­пей­ськи­ми стан­дар­та­ми. І це наше зав­да­н­ня", — додав Кли­чко.

Ще раз:

І укра­їн­ці ста­нуть жити за євро­пей­ськи­ми стан­дар­та­ми. І це наше зав­да­н­ня

А тепер від­кри­ва­є­мо текст Про­гра­ми XXII З’їзду КПРС:

…Пар­тия тор­же­ствен­но про­во­згла­ша­ет: ныне­шнее поко­ле­ние совет­ских людей будет жить при ком­му­ни­зме!..

…Наши цели ясны, зада­чи опре­де­ле­ны, за рабо­ту, това­ри­щи!..

Я ні в яко­му разі не хочу при­мен­шу­ва­ти тут осо­би­стість Мики­ти Сер­гі­йо­ви­ча в істо­рії (біль­ше того, не при­хо­вую, що саме як осо­би­стість він мені най­біль­ше сим­па­ти­чний), але над­то ціка­ві вже вима­льо­ву­ю­ться пара­ле­лі. Поді­бно­сті. Витки спі­ра­лі.

І я не хочу, щоб пра­гне­н­ня до чітко окре­сле­них цілей зно­ву ста­ви­ли­ся в рам­ки полі­ти­чних пар­тій.

Мітки:

Сьо­го­дні зран­ку на робо­ту поща­сти­ло їха­ти на ново­му трам­ваї «Каштан‑2».

Він тро­хи ниж­чий за попе­ре­дню модель, май­же всі две­рі із вхо­дом на рів­ні пла­тфор­ми (окрім хво­сто­вих, наскіль­ки я зро­зу­мів). На звук різни­ці у дви­гу­нах не помі­тив, хоча кажуть, що нові еко­ном­ні­ші. Зеле­ний. Як гусе­ни­ця. Їде тихо, спо­кій­но та швид­ко.

Що не спо­до­ба­ло­ся. Місця­ми пору­чні пере­шко­джа­ють віль­но­му досту­пу до сидінь. Це з одно­го боку. А з іншо­го боку, сидінь таки заба­га­то. Я б поло­ви­ну при­брав, усе одно мар­шрут пра­кти­чно зав­жди заби­тий під зав’язку, а так би звіль­ни­ло­ся кіль­ка деся­тків сто­я­чих місць. Ще на пору­чнях місця­ми здер­та фар­ба. Не знаю, чи народ так поста­рав­ся, чи так аку­ра­тно його мон­ту­ва­ли. Ну і радіо­ін­фор­ма­тор без англій­ської мови.

Якщо він за пів­ро­ку не почне рипі­ти й роз­ва­лю­ва­ти­ся на части­ни, як попе­ре­дня модель, то, зна­чить, нор­маль­на модель. Я б таки­ми замі­нив увесь парк на швид­кі­сній лінії.

Мітки: , ,

При­їха­ли нові фір­мо­ві жетон­чи­ки, тепер назва нашої ком­па­нії там напи­са­на пра­виль­но.

20131121222215

На ноу­ті замі­нив матри­цю. Виясни­ли дослі­дним спосо­бом (тика­ю­чи паль­цем), що десь у райо­ні з’єднання дис­плею з пла­тою кон­тро­ле­ра пішло щось не так: тика­єш паль­ця­ми, а на поло­ви­ні екра­на ска­чуть кольо­ри. Вла­сне, після таких ціка­вих дослі­дів остан­ні кіль­ка днів матри­ця жила нор­маль­но, але я її замі­нив, щоб зно­ву рапто­во нічо­го не ста­ло­ся. Пер­ша замі­на при­їха­ла з битим і під­сту­пно зеле­ним піксе­лем, дру­га, начеб­то, нор­маль­на. Спо­ді­ва­ю­ся, нова матри­ця пра­цю­ва­ти­ме дов­ше, ніж ста­ра. Єди­ний мінус – нова глян­це­ва, а ста­ра була мато­ва. Ну та на глян­ці кар­тин­ка чіткі­ша, насправ­ді, та й не зви­ка­ти мені.

Ось та, яка мене під­ве­ла:

20131121222316

Нічо­го ціка­во­го, про­сто шма­ток скла і пла­тка вни­зу.