Ані Лип’ятських

Face to face, tête-à-tête — no illusion.
Kissing frog? What a shame, not at all!
For God's sake,
        noone's saint,
                no conclusion.
Moment's wink. Let me think, just one call.
Just three rings to my soul, auntie Autumn,
Voice of you blows my ire, blows away.
Being fair
        (that's the Chair)
                at the bottom.
Like you do. May it be. May it. May.
Tell me story of youth in three words,
Could it be even shorter, oh, honey?
Write it down
        (with no sound) —
                the ord,
Make it clear to see if it's sunny.
The first one is “the reason”, no doubt.
Next — “the force”, it takes first bringing third.
“Outcome”
        is the last
                in my cloud.
Glue them all, try your best, little lird.
Wish good luck to your way, passing fancy.
Fly away, find the home, everdream.
Outlook.
        Silhouette.
                Oh, romancy.
Overtake. Everyone in the stream.

00:08 6.12.2013 (м. Київ)

Про­чи­тав «ЦРУ про­тив СССР» Яков­лє­ва. Отруй­на кни­га, аж капає, а тхне залі­зною андро­пів­ською агі­ткою. Зре­штою, інфор­ма­цію для роз­ду­мів вона, зві­сно, дає, але над­то вже одно­бо­ко висві­тле­но пита­н­ня.

Ну і від нічо­го­не­ро­бі­н­ня почав чита­ти Пастер­на­ка «Доктор Жива­го». Поки нічо­го не можу ска­за­ти, ще не в’їхав.

Мітки:

Тра­ди­цій­ні пере­дно­во­рі­чні фото­гра­фії Май­да­ну Неза­ле­жно­сті тут. Їх там усьо­го-то дві, я думаю, всі й так зна­ють, як вигля­дає Май­дан сьо­го­дні =).

Мітки: ,

Дві від­кла­де­ні публі­ка­ції є. Одна очі­ку­є­ться в ніч на 25-те число, інша — рів­но на Новий рік.

Пора сіда­ти за річний звіт, зві­сно. Але в мене ще кіль­ка недо­ро­бле­них справ із запла­но­ва­но­го на цей рік, тому публі­ку­ва­ти­му його вже вдо­ма, в Сан­жа­рах. А в Сан­жа­рах я з 19-го по 5‑те.

Іще б хоті­ло­ся допи­са­ти однень­ке недо­пи­са­не, але це, пев­но, тре­ба сісти на ніч на вихі­дних, щоб ніщо не зава­жа­ло.

Мітки:

Не можу не висло­ви­ти сво­го обу­ре­н­ня дія­ми сра­ної «Сво­бо­ди», яка нагло під шумок євро­май­дан­щи­ни зва­ли­ла пам’ятник Воло­ди­ми­ру Іллі­чу. Вар­ва­ри.

Ще раз: я про­ти полі­ти­за­ції того, що від­бу­ва­є­ться в цен­трі сто­ли­ці. Засунь­те свої вимо­ги про звіль­не­н­ня політв’язнів у гузно, а потім туди ж запхніть свої пра­по­ри, як уна-унсо­шні, так і уда­рів­ські-батків­щи­нів­ські-сво­бо­дів­ські. На Май­да­ні має бути два пра­по­ри — один жов­то-бла­ки­тний, інший, якщо він є,  — пра­пор здо­ро­во­го ґлу­зду. Якщо так хоче­ться, можна влі­пи­ти ще й і Євро­со­ю­зний.

Я не хочу бачи­ти на місці Я. і А. замін­ни­ків із рядів т. зв. «об’єднаної опо­зи­ції» — чим вони кра­ще?

І щоб не вини­кло ніяких запи­тань до мене — ні, я не знаю, що насправ­ді тре­ба роби­ти. Мені про­сто зда­є­ться, що я від­чу­ваю, як не тре­ба роби­ти.

Мітки:

Там DVD Най­тві­ша новий вийшов, якщо хто не в кур­сі. Окрім кон­цер­ту є ще й доку­мен­таль­на части­на про тур Вообра­жа­рі­у­ма. Раджу.

Усім Флор, паца­ни :).

I10kL4r6HVI

Мітки: ,

Пер­ше:

Дви­га­те­лем нау­ки и про­грес­са на неко­то­ром уров­не явля­е­тся жела­ние сде­лать жизнь удо­бнее и лучше, накор­мить и выле­чить всех, но фун­да­мен­таль­ный исто­чник все­го что мы име­ем это чело­ве­че­ское любо­пыт­ство. Это про­стое и чистое жела­ние все знать при­су­ще наше­му виду в целом, но уче­ные при­ме­ня­ют его про­фес­си­о­наль­но.

Дру­ге:

Сего­дня я пре­дла­гаю вам 9 лучших спосо­бов изу­чить нашу Все­лен­ную. Речь пой­дет не об астро­но­мии, точнее, не толь­ко о ней. Все­лен­ная – это все: от бакте­рий до гала­кти­че­ских ско­пле­ний, от оду­ван­чи­ков до тем­ной мате­рии. Един­ствен­ное, с чем можно срав­нить размер все­лен­ной, – это ее кра­со­та. А кра­со­ту стоит как мини­мум созер­цать.

Мітки:

Оскіль­ки кля­тий Оракл пола­мав гіл­ку 4.3, при­чо­му так, що кори­сту­ва­ти­ся нею тепер зов­сім ніяк (пишуть, зві­сно, що в 4.3.4 про­бле­ми з вір­ту­а­лі­за­ці­єю на ядрах PREEMPT виправ­ле­но, але вже пізно), тому я вирі­шив для себе кори­сту­ва­ти­ся гото­вим ріше­н­ням у вигля­ді QEMU.
(біль­ше…)

Мітки: , , , , , ,

Я тут рід­ко пишу про полі­ти­ку, та й уза­га­лі, нама­га­ю­ся не писа­ти про неї, але.

Опо­зи­ція може вису­ну­ти єди­но­го кан­ди­да­та вже у пер­шо­му турі вибо­рів Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни. Про це заявив лідер фра­кції "Удар" Віта­лій Кли­чко в ефі­рі про­гра­ми "Шустер LIVE".

"Є впев­не­ність в тому, що ми змо­же­мо об'єднати наші зуси­л­ля. Біль­ше того, я впев­не­ний, що ми змо­же­мо вису­ну­ти єди­но­го кан­ди­да­та не тіль­ки в дру­го­му турі, про який ми вже домо­ви­ли­ся, а вже і в пер­шо­му", — ска­зав він.

"І я впев­не­ний, що новий Пре­зи­дент, новий уряд змо­же… Не змо­же — а під­пи­ше асо­ці­а­цію з ЄС. І укра­їн­ці ста­нуть жити за євро­пей­ськи­ми стан­дар­та­ми. І це наше зав­да­н­ня", — додав Кли­чко.

Ще раз:

І укра­їн­ці ста­нуть жити за євро­пей­ськи­ми стан­дар­та­ми. І це наше зав­да­н­ня

А тепер від­кри­ва­є­мо текст Про­гра­ми XXII З’їзду КПРС:

…Пар­тия тор­же­ствен­но про­во­згла­ша­ет: ныне­шнее поко­ле­ние совет­ских людей будет жить при ком­му­ни­зме!..

…Наши цели ясны, зада­чи опре­де­ле­ны, за рабо­ту, това­ри­щи!..

Я ні в яко­му разі не хочу при­мен­шу­ва­ти тут осо­би­стість Мики­ти Сер­гі­йо­ви­ча в істо­рії (біль­ше того, не при­хо­вую, що саме як осо­би­стість він мені най­біль­ше сим­па­ти­чний), але над­то ціка­ві вже вима­льо­ву­ю­ться пара­ле­лі. Поді­бно­сті. Витки спі­ра­лі.

І я не хочу, щоб пра­гне­н­ня до чітко окре­сле­них цілей зно­ву ста­ви­ли­ся в рам­ки полі­ти­чних пар­тій.

Мітки:

Сьо­го­дні зран­ку на робо­ту поща­сти­ло їха­ти на ново­му трам­ваї «Каштан‑2».

Він тро­хи ниж­чий за попе­ре­дню модель, май­же всі две­рі із вхо­дом на рів­ні пла­тфор­ми (окрім хво­сто­вих, наскіль­ки я зро­зу­мів). На звук різни­ці у дви­гу­нах не помі­тив, хоча кажуть, що нові еко­ном­ні­ші. Зеле­ний. Як гусе­ни­ця. Їде тихо, спо­кій­но та швид­ко.

Що не спо­до­ба­ло­ся. Місця­ми пору­чні пере­шко­джа­ють віль­но­му досту­пу до сидінь. Це з одно­го боку. А з іншо­го боку, сидінь таки заба­га­то. Я б поло­ви­ну при­брав, усе одно мар­шрут пра­кти­чно зав­жди заби­тий під зав’язку, а так би звіль­ни­ло­ся кіль­ка деся­тків сто­я­чих місць. Ще на пору­чнях місця­ми здер­та фар­ба. Не знаю, чи народ так поста­рав­ся, чи так аку­ра­тно його мон­ту­ва­ли. Ну і радіо­ін­фор­ма­тор без англій­ської мови.

Якщо він за пів­ро­ку не почне рипі­ти й роз­ва­лю­ва­ти­ся на части­ни, як попе­ре­дня модель, то, зна­чить, нор­маль­на модель. Я б таки­ми замі­нив увесь парк на швид­кі­сній лінії.

Мітки: , ,