Дочи­тав роман «Доктор Жива­го». Швид­ко про­чи­тав, дома ж роби­ти осо­бли­во нічо­го. Добре напи­са­но, але чомусь не дуже заче­пи­ло. Мабуть, через те, що я думав і спо­ді­вав­ся, що в рома­ні буде пере­ва­жно місти­ка (ну от так чомусь зда­ва­ло­ся), а вияви­ло­ся, що там зов­сім не те.

Єди­не, що більш-менш влу­чно:

Не пла­чь, не мор­щь опу­хших губ,
Не соби­рай их в склад­ки.
Разбе­ре­ди­шь при­со­хший струп
Весен­ней лихо­рад­ки.

Сни­ми ладонь с моей гру­ди,
Мы про­во­да под током.
Друг к дру­гу вно­вь, того гля­ди,
Нас бро­сит нена­ро­ком.

Прой­дут года, ты всту­пи­шь в брак,
Забу­де­шь неустрой­ства.
Быть жен­щи­ной — вели­кий шаг,
Сво­дить с ума — герой­ство.

А я пред чудом жен­ских рук,
Спи­ны, и плеч, и шеи
И так с при­вя­зан­но­стью слуг
Весь век бла­го­го­вею.

Но как ни ско­выва­ет ночь
Меня коль­цом тоскли­вым,
Силь­ней на све­те тяга про­чь
И манит страсть к разрывам.

Мітки: ,

Вру­бив на сер­ве­рі SPDY. Спо­ді­ва­ю­ся, усе пра­цю­ва­ти­ме.

Мітки: ,

test

Хто б сум­ні­вав­ся.

Звід­си.

Мітки: ,

Коро­тка листів­ка рудій бло­гер­ші з Мін­ська.

Альо­ні Мороз

Під різдво пада сніг (а печа­лі як і не було).
Дуже хоче­ться неба і, може, тро­ше­чки вишень.
Твоє «я» — на Усхо­ді, моє — серед київ­ських вишок
Шле дале­кий при­віт за Поліс­ся дозем­но чолом.

00:12 9.12.2013 р. (м. Київ).

Мітки: ,

Пере­гнав усі кон­та­кти з гугло­ак­ка­ун­та в ownCloud із син­хро­ні­за­ці­єю. Тепер на теле­фо­ні єди­не дже­ре­ло кон­та­ктів.

А ще до ownCloud'а під­клю­чив Dropbox, а рідний клі­єнт остан­ньо­го вида­лив, бо тепер він не потрі­бен.

Зали­ши­ться поди­ви­ти­ся, як пра­цю­ва­ти­ме ця син­хро­ні­за­ція кон­та­ктів (кіль­ка деся­тків тесту­вав кіль­ка міся­ців, то, начеб­то, ОК), а потім ще й кален­дар пов­ні­стю пере­тя­гну­ти.

Ну і плюс син­хро­ні­за­ція фай­лів. Єди­не, чого поки не виста­чає — син­хро­ні­за­ції замі­ток.

Мітки:

2013‑й, неймо­вір­ний і непо­втор­ний, добі­гає кін­ця, і от саме час тра­ди­цій­но під­би­ва­ти під­сум­ки, роби­ти виснов­ки й буду­ва­ти пла­ни на насту­пний рік.

Цей рік перш за все запам’ятається на все жит­тя тим, що скін­чи­ло­ся нескін­чен­но дов­ге інсти­ту­ціо­наль­не (не в зна­че­н­ня інсти­ту­ту, а в зна­чен­ні яко­гось закла­ду) навча­н­ня. Закін­чи­ло­ся очі­ку­ва­но вча­сно, але нео­чі­ку­ва­но над­зви­чай­но успі­шно. А ще в цьо­му році було бага­то-бага­то інших подій, про які я й буду писа­ти далі.
(біль­ше…)

Мітки:

Звід­си.

Похо­же, одна из самых боль­ных про­блем, кото­рая из всех айти­шни­ков острее все­го про­яв­ля­е­тся на про­грам­ми­стах. При­вычка рабо­ты с ком­пью­те­ра­ми, изло­же­ния своих мыслей в поня­тной для них фор­ме ска­зыва­е­тся и на сти­ле обще­ния с людьми. Будь­те гото­вы к тому, что ваш супруг будет посто­ян­но «цепля­ться к фор­му­ли­ров­кам», поправ­лять вас и вся­че­ски зануд­ство­вать. В это непро­сто про­ве­рить, но все это он дела­ет не из жела­ния достать собе­се­дни­ка, а нао­бо­рот, из искрен­не­го жела­ния понять, что имен­но вы име­ли вви­ду.

Ста­т­тя одно­зна­чно йде в іде­о­ло­гію.

Мітки:

Оскіль­ки біль­шість про­це­со­рів зараз — бага­то­ядер­ні, арче­во­ду в радість вико­ри­сто­ву­ва­ти кіль­ка пото­ків, щоб дії вико­ну­ва­ли­ся швид­ше.

Напри­клад, якщо під­пра­ви­ти /etc/makepkg.conf, можна заста­ви­ти паке­ти не тіль­ки ком­пі­лю­ва­ти­ся швид­ше:

MAKEFLAGS="-j4"

а ще й зби­ра­ти­ся в тар­бо­ли з вико­ри­ста­н­ням пара­лель­них алго­ри­тмів сти­сне­н­ня:

COMPRESSGZ=(pigz -c -f -n)
COMPRESSBZ2=(pbzip2 -c -f)
COMPRESSXZ=(pixz /dev/stdin /dev/stdout)

Зві­сно, від­по­від­ні пакун­ки pbzip2, pigz, pixz тре­ба окре­мо доста­ви­ти в систе­му.

А ще можна ско­ри­ста­ти­ся ота­ким скри­птом, щоб одні­єю коман­дою extract від­ра­зу роз­па­ку­ва­ти потрі­бний архів, при­чо­му також пара­лель­но.

Дуже зру­чно.

Мітки: ,

Вияв­ля­є­ться, у нас не тіль­ки випи­са­ти­ся про­бле­ма­ти­чно (як-от із гур­то­жи­тку в уні­вер­си­те­ті, напри­клад, коли вся коло­тне­ча три­ва­ла кіль­ка тижнів), а ще й про­пи­са­ти­ся. Тиждень цілий витра­тив на це, але тепер із чистою сові­стю можу ска­за­ти, що рік завер­ше­но, і почи­на­ю­ться ті кіль­ка днів до кален­дар­но­го кін­ця, про­тя­гом яких уза­га­лі можна нічо­го не роби­ти.

Звіт за рік допи­са­ний і очі­кує на авто­ма­ти­чне опу­блі­ку­ва­н­ня 31-го числа.

Мітки: ,

Ані Лип’ятських

Face to face, tête-à-tête — no illusion.
Kissing frog? What a shame, not at all!
For God's sake,
        noone's saint,
                no conclusion.
Moment's wink. Let me think, just one call.
Just three rings to my soul, auntie Autumn,
Voice of you blows my ire, blows away.
Being fair
        (that's the Chair)
                at the bottom.
Like you do. May it be. May it. May.
Tell me story of youth in three words,
Could it be even shorter, oh, honey?
Write it down
        (with no sound) —
                the ord,
Make it clear to see if it's sunny.
The first one is “the reason”, no doubt.
Next — “the force”, it takes first bringing third.
“Outcome”
        is the last
                in my cloud.
Glue them all, try your best, little lird.
Wish good luck to your way, passing fancy.
Fly away, find the home, everdream.
Outlook.
        Silhouette.
                Oh, romancy.
Overtake. Everyone in the stream.

00:08 6.12.2013 (м. Київ)