Пофі­ксив ембе­ди Youtube, тепер вони всі на HTTPS, і Firefox біль­ше не пока­зує пусте місце.

Усе-таки, WordPress мене іно­ді дивує.

Мітки: ,

Незро­зумі­ло що тра­пи­ло­ся з RSS. Мабуть, після яко­гось онов­ле­н­ня, а щоб пофі­кси­ти, дове­ло­ся ліз­ти в код WP. Див­но.

Може, запро­ксю­ва­ти RSS через FeedBurner?

Мітки:

Дочи­тав роман «Доктор Жива­го». Швид­ко про­чи­тав, дома ж роби­ти осо­бли­во нічо­го. Добре напи­са­но, але чомусь не дуже заче­пи­ло. Мабуть, через те, що я думав і спо­ді­вав­ся, що в рома­ні буде пере­ва­жно місти­ка (ну от так чомусь зда­ва­ло­ся), а вияви­ло­ся, що там зов­сім не те.

Єди­не, що більш-менш влу­чно:

Не пла­чь, не мор­щь опу­хших губ,
Не соби­рай их в склад­ки.
Разбе­ре­ди­шь при­со­хший струп
Весен­ней лихо­рад­ки.

Сни­ми ладонь с моей гру­ди,
Мы про­во­да под током.
Друг к дру­гу вно­вь, того гля­ди,
Нас бро­сит нена­ро­ком.

Прой­дут года, ты всту­пи­шь в брак,
Забу­де­шь неустрой­ства.
Быть жен­щи­ной — вели­кий шаг,
Сво­дить с ума — герой­ство.

А я пред чудом жен­ских рук,
Спи­ны, и плеч, и шеи
И так с при­вя­зан­но­стью слуг
Весь век бла­го­го­вею.

Но как ни ско­выва­ет ночь
Меня коль­цом тоскли­вым,
Силь­ней на све­те тяга про­чь
И манит страсть к разрывам.

Мітки: ,

Вру­бив на сер­ве­рі SPDY. Спо­ді­ва­ю­ся, усе пра­цю­ва­ти­ме.

Мітки: ,

test

Хто б сум­ні­вав­ся.

Звід­си.

Мітки: ,

Коро­тка листів­ка рудій бло­гер­ші з Мін­ська.

Альо­ні Мороз

Під різдво пада сніг (а печа­лі як і не було).
Дуже хоче­ться неба і, може, тро­ше­чки вишень.
Твоє «я» — на Усхо­ді, моє — серед київ­ських вишок
Шле дале­кий при­віт за Поліс­ся дозем­но чолом.

00:12 9.12.2013 р. (м. Київ).

Мітки: ,

Пере­гнав усі кон­та­кти з гугло­ак­ка­ун­та в ownCloud із син­хро­ні­за­ці­єю. Тепер на теле­фо­ні єди­не дже­ре­ло кон­та­ктів.

А ще до ownCloud'а під­клю­чив Dropbox, а рідний клі­єнт остан­ньо­го вида­лив, бо тепер він не потрі­бен.

Зали­ши­ться поди­ви­ти­ся, як пра­цю­ва­ти­ме ця син­хро­ні­за­ція кон­та­ктів (кіль­ка деся­тків тесту­вав кіль­ка міся­ців, то, начеб­то, ОК), а потім ще й кален­дар пов­ні­стю пере­тя­гну­ти.

Ну і плюс син­хро­ні­за­ція фай­лів. Єди­не, чого поки не виста­чає — син­хро­ні­за­ції замі­ток.

Мітки:

2013‑й, неймо­вір­ний і непо­втор­ний, добі­гає кін­ця, і от саме час тра­ди­цій­но під­би­ва­ти під­сум­ки, роби­ти виснов­ки й буду­ва­ти пла­ни на насту­пний рік.

Цей рік перш за все запам’ятається на все жит­тя тим, що скін­чи­ло­ся нескін­чен­но дов­ге інсти­ту­ціо­наль­не (не в зна­че­н­ня інсти­ту­ту, а в зна­чен­ні яко­гось закла­ду) навча­н­ня. Закін­чи­ло­ся очі­ку­ва­но вча­сно, але нео­чі­ку­ва­но над­зви­чай­но успі­шно. А ще в цьо­му році було бага­то-бага­то інших подій, про які я й буду писа­ти далі.
Read More »

Мітки:

Звід­си.

Похо­же, одна из самых боль­ных про­блем, кото­рая из всех айти­шни­ков острее все­го про­яв­ля­е­тся на про­грам­ми­стах. При­вычка рабо­ты с ком­пью­те­ра­ми, изло­же­ния своих мыслей в поня­тной для них фор­ме ска­зыва­е­тся и на сти­ле обще­ния с людьми. Будь­те гото­вы к тому, что ваш супруг будет посто­ян­но «цепля­ться к фор­му­ли­ров­кам», поправ­лять вас и вся­че­ски зануд­ство­вать. В это непро­сто про­ве­рить, но все это он дела­ет не из жела­ния достать собе­се­дни­ка, а нао­бо­рот, из искрен­не­го жела­ния понять, что имен­но вы име­ли вви­ду.

Ста­т­тя одно­зна­чно йде в іде­о­ло­гію.

Мітки:

Оскіль­ки біль­шість про­це­со­рів зараз — бага­то­ядер­ні, арче­во­ду в радість вико­ри­сто­ву­ва­ти кіль­ка пото­ків, щоб дії вико­ну­ва­ли­ся швид­ше.

Напри­клад, якщо під­пра­ви­ти /etc/makepkg.conf, можна заста­ви­ти паке­ти не тіль­ки ком­пі­лю­ва­ти­ся швид­ше:

MAKEFLAGS="-j4"

а ще й зби­ра­ти­ся в тар­бо­ли з вико­ри­ста­н­ням пара­лель­них алго­ри­тмів сти­сне­н­ня:

COMPRESSGZ=(pigz -c -f -n)
COMPRESSBZ2=(pbzip2 -c -f)
COMPRESSXZ=(pixz /dev/stdin /dev/stdout)

Зві­сно, від­по­від­ні пакун­ки pbzip2, pigz, pixz тре­ба окре­мо доста­ви­ти в систе­му.

А ще можна ско­ри­ста­ти­ся ота­ким скри­птом, щоб одні­єю коман­дою extract від­ра­зу роз­па­ку­ва­ти потрі­бний архів, при­чо­му також пара­лель­но.

Дуже зру­чно.

Мітки: ,