Розі­брав­шись із вока­ліс­тка­ми (1, 2, 3; тема, зві­сно, тими запи­са­ми аж ніяк не вичер­пу­є­ться, оскіль­ки є ще дуже бага­то інших тала­но­ви­тих коле­кти­вів, напри­клад, київ­ська «Місте­рія» з голо­сом тен­ді­тної Іри або москов­ська «Муха» з дуже-дуже силь­ним голо­сом Оле­ксан­дри), пора розі­бра­ти­ся з вока­лі­ста­ми.
(біль­ше…)

Мітки: , , ,

По робо­ті дві­чі сьо­го­дні був на Май­да­ні. Усе спо­кій­но, людей бага­то, бари­ка­ди виро­сли до неймо­вір­них роз­мі­рів і як зав­жди ваблять тури­стів, які залюб­ки на них зала­зять і фото­гра­фу­ю­ться на теле­фон.

У ноу­ті позба­вив­ся жорс­тко­го диска, замі­нив­ши його на SSD. Тепер у мене в ноу­ті їх аж два. Ста­ло наба­га­то тихі­ше, і зни­кла вібра­ція від сігей­то­во­го шпін­де­ля, що най­го­лов­ні­ше. Тепер можна на новий SSD поти­хень­ку пере­но­си­ти систе­му роз­діл за роз­ді­лом, а ста­рий вико­ри­сто­ву­ва­ти для вір­ту­а­лок і муль­ти­ме­діа.

Учо­ра зран­ку бачив як біля цир­ку виван­та­жу­ва­ли сло­нів. Вони вихо­ди­ли пря­мо з трей­ле­ра сво­їм ходом, і це якось кон­тра­сту­ва­ло із засні­же­ним Киє­вом. Люди були в захва­ті і також масо­во фото­гра­фу­ва­ли.

Мітки:

Про­чи­тав кни­гу Воло­ди­ми­ра Кор­ні­ло­ва «Доне­цко-Кри­во­рож­ская респу­бли­ка: Рас­стре­лян­ная мечта». Зда­є­ться, акту­аль­на як ніко­ли. Реко­мен­дую.

Мітки: ,

У цей дер­жав­но неспо­кій­ний вечір можу запро­по­ну­ва­ти свій рецепт чаю.

На вели­ку чашку тро­хи м’яти, тро­хи липи, тро­хи рома­шки, п’ять ягід роз­дав­ле­ної шипши­ни, тро­хи чисто чор­но­го кру­пно­ли­сто­во­го чаю. Зали­ва­є­ться кип’ятком, закри­ва­є­ться блюд­цем і насто­ю­є­ться хви­лин 5.

Потім надли­шки тра­ви можна вийня­ти, щоб не зава­жа­ла пити. Після цьо­го бере­ться пів­сто­пки п’ятизіркового конья­ку і вили­ва­є­ться пря­мо в чай.

І спро­буй­те ска­за­ти, що не сма­чно і не кори­сно.

Мітки: ,

Гг, у нашо­му пар­ку сьо­го­дні ввесь вечір това­ри­ші мілі­ці­ян­ти шмо­на­ють за палі­н­ня в гро­мад­сько­му місці. Якби ж це було не тіль­ки сьо­го­дні. І на лапу якби не бра­ли.

Мітки:

Поду­ма­ти тіль­ки, Ліну­ксом я займа­ю­ся вже біль­ше деся­ти років. Я до сих пір пам’ятаю від­да­ні мені «на погра­ти­ся» диски з Red Hat 7.2. Ммм, як же то було ціка­во й незро­зумі­ло =). Не див­но, що прин­цип «just for fun» спра­цю­вав. І досі пра­цює. І пере­ріс у про­фе­сію.

А ще я май­же вісім років без дуал­бу­та. Той вечір також добре пам’ятаю. Там була SuSE 9.2, і спо­кій­ний голос тоді ще живо­го Бура­че­ка по теле­фо­ну гово­рив мені, що все буде добре.

Усе буде добре.

Мітки: ,

Про­дов­жу­ю­чи попе­ре­дні дві части­ни (раз, два) хіт-пара­ду (а також тре­тю нефор­ма­тну), хоче­ться зга­да­ти ще деко­го, але вже без рей­тин­го­во­го місця, у випад­ко­во­му поряд­ку.
(біль­ше…)

Мітки: , ,

7‑го числа ходив роби­ти тра­ди­цій­ні фото­гра­фії після­но­во­рі­чно­го Май­да­ну Неза­ле­жно­сті. Усі вони досту­пні в окре­мо­му аль­бо­мі, а під катом — неве­ли­кий репор­таж.
(біль­ше…)

Мітки: , , , ,

Пофі­ксив ембе­ди Youtube, тепер вони всі на HTTPS, і Firefox біль­ше не пока­зує пусте місце.

Усе-таки, WordPress мене іно­ді дивує.

Мітки: ,

Незро­зумі­ло що тра­пи­ло­ся з RSS. Мабуть, після яко­гось онов­ле­н­ня, а щоб пофі­кси­ти, дове­ло­ся ліз­ти в код WP. Див­но.

Може, запро­ксю­ва­ти RSS через FeedBurner?

Мітки: