Спо­сте­рі­га­ю­чи табу­ни маль­чи­ків-зай­чи­ків (до яких я від­но­шу як зеле­них сту­ден­тів, так і пова­жних чоло­ві­ків у кра­ва­тках), які сьо­го­дні пасли­ся на кві­тко­вих роз­клад­ках, можу зро­би­ти висно­вок, що 14-те — це репе­ти­ція 8‑го.

Ці мої вра­ні­шні дум­ки під­твер­джу­ва­ла нена­ро­ком під­слу­ха­на роз­мо­ва сімей­ної паро­чки, у якій вона дорі­ка­ла йому, що кохан­ці можна зро­би­ти нор­маль­ний пода­ру­нок, а коха­ній — аби-яку зів’ялу тро­ян­ду. Ціка­во, що вона пода­ру­ва­ла йому за його ангель­ське тер­пі­н­ня?

Ну а вже вве­че­рі був інший табун — дів­ча­чий — із тими ж кві­то­чка­ми, поку­по­ва­ни­ми їм уран­ці.

Свя­тий Патрік, кра­ще б у театр ішли.

One more thing. Ще одна одно­кла­сни­ця заміж сьо­го­дні вийшла. Окрім усьо­го іншо­го, дивує ще те, з яко­го дива у вкон­та­ктік тре­ба було викла­да­ти своє сві­до­цтво про шлюб. А все інше, що дивує, не дуже вкла­да­є­ться в той її хара­ктер, який я пам’ятаю. Ну й нехай.

Мітки:

Про­дов­жу­ю­чи новий хіт-парад (ось попе­ре­дній запис), сьо­го­дні ми звер­та­є­мо­ся до най­більш сер­йо­зно­го музи­чно­го напря­му у всьо­му сві­ті. Цей напрям носить висо­ке зва­н­ня «рус­ский рок».

І, пев­но, це ледь не єди­ний жанр, у яко­му вла­сне вокаль­ні дані не віді­гра­ють визна­чаль­ну роль, нато­мість на пер­ший план висту­пає хари­зма­ти­чність. Росій­ський рок, зазви­чай, — це сузір’я фрон­тме­нів, і про таких фрон­тме­нів ми сьо­го­дні пого­во­ри­мо.
Read More »

Мітки: , , ,

Розі­брав­шись із вока­ліс­тка­ми (1, 2, 3; тема, зві­сно, тими запи­са­ми аж ніяк не вичер­пу­є­ться, оскіль­ки є ще дуже бага­то інших тала­но­ви­тих коле­кти­вів, напри­клад, київ­ська «Місте­рія» з голо­сом тен­ді­тної Іри або москов­ська «Муха» з дуже-дуже силь­ним голо­сом Оле­ксан­дри), пора розі­бра­ти­ся з вока­лі­ста­ми.
Read More »

Мітки: , , ,

По робо­ті дві­чі сьо­го­дні був на Май­да­ні. Усе спо­кій­но, людей бага­то, бари­ка­ди виро­сли до неймо­вір­них роз­мі­рів і як зав­жди ваблять тури­стів, які залюб­ки на них зала­зять і фото­гра­фу­ю­ться на теле­фон.

У ноу­ті позба­вив­ся жорс­тко­го диска, замі­нив­ши його на SSD. Тепер у мене в ноу­ті їх аж два. Ста­ло наба­га­то тихі­ше, і зни­кла вібра­ція від сігей­то­во­го шпін­де­ля, що най­го­лов­ні­ше. Тепер можна на новий SSD поти­хень­ку пере­но­си­ти систе­му роз­діл за роз­ді­лом, а ста­рий вико­ри­сто­ву­ва­ти для вір­ту­а­лок і муль­ти­ме­діа.

Учо­ра зран­ку бачив як біля цир­ку виван­та­жу­ва­ли сло­нів. Вони вихо­ди­ли пря­мо з трей­ле­ра сво­їм ходом, і це якось кон­тра­сту­ва­ло із засні­же­ним Киє­вом. Люди були в захва­ті і також масо­во фото­гра­фу­ва­ли.

Мітки:

Про­чи­тав кни­гу Воло­ди­ми­ра Кор­ні­ло­ва «Доне­цко-Кри­во­рож­ская респу­бли­ка: Рас­стре­лян­ная мечта». Зда­є­ться, акту­аль­на як ніко­ли. Реко­мен­дую.

Мітки: ,

У цей дер­жав­но неспо­кій­ний вечір можу запро­по­ну­ва­ти свій рецепт чаю.

На вели­ку чашку тро­хи м’яти, тро­хи липи, тро­хи рома­шки, п’ять ягід роз­дав­ле­ної шипши­ни, тро­хи чисто чор­но­го кру­пно­ли­сто­во­го чаю. Зали­ва­є­ться кип’ятком, закри­ва­є­ться блюд­цем і насто­ю­є­ться хви­лин 5.

Потім надли­шки тра­ви можна вийня­ти, щоб не зава­жа­ла пити. Після цьо­го бере­ться пів­сто­пки п’ятизіркового конья­ку і вили­ва­є­ться пря­мо в чай.

І спро­буй­те ска­за­ти, що не сма­чно і не кори­сно.

Мітки: ,

Гг, у нашо­му пар­ку сьо­го­дні ввесь вечір това­ри­ші мілі­ці­ян­ти шмо­на­ють за палі­н­ня в гро­мад­сько­му місці. Якби ж це було не тіль­ки сьо­го­дні. І на лапу якби не бра­ли.

Мітки:

Поду­ма­ти тіль­ки, Ліну­ксом я займа­ю­ся вже біль­ше деся­ти років. Я до сих пір пам’ятаю від­да­ні мені «на погра­ти­ся» диски з Red Hat 7.2. Ммм, як же то було ціка­во й незро­зумі­ло =). Не див­но, що прин­цип «just for fun» спра­цю­вав. І досі пра­цює. І пере­ріс у про­фе­сію.

А ще я май­же вісім років без дуал­бу­та. Той вечір також добре пам’ятаю. Там була SuSE 9.2, і спо­кій­ний голос тоді ще живо­го Бура­че­ка по теле­фо­ну гово­рив мені, що все буде добре.

Усе буде добре.

Мітки: ,

Про­дов­жу­ю­чи попе­ре­дні дві части­ни (раз, два) хіт-пара­ду (а також тре­тю нефор­ма­тну), хоче­ться зга­да­ти ще деко­го, але вже без рей­тин­го­во­го місця, у випад­ко­во­му поряд­ку.
Read More »

Мітки: , ,

7‑го числа ходив роби­ти тра­ди­цій­ні фото­гра­фії після­но­во­рі­чно­го Май­да­ну Неза­ле­жно­сті. Усі вони досту­пні в окре­мо­му аль­бо­мі, а під катом — неве­ли­кий репор­таж.
Read More »

Мітки: , , , ,