Про Лінукс

Поду­ма­ти тіль­ки, Ліну­ксом я займа­ю­ся вже біль­ше деся­ти років. Я до сих пір пам’ятаю від­да­ні мені «на погра­ти­ся» диски з Red Hat 7.2. Ммм, як же то було ціка­во й незро­зумі­ло =). Не див­но, що прин­цип «just for fun» спра­цю­вав. І досі пра­цює. І пере­ріс у про­фе­сію.

А ще я май­же вісім років без дуал­бу­та. Той вечір також добре пам’ятаю. Там була SuSE 9.2, і спо­кій­ний голос тоді ще живо­го Бура­че­ка по теле­фо­ну гово­рив мені, що все буде добре.

Усе буде добре.

Мітки: ,

Топ вокалісток — 3

Про­дов­жу­ю­чи попе­ре­дні дві части­ни (раз, два) хіт-пара­ду (а також тре­тю нефор­ма­тну), хоче­ться зга­да­ти ще деко­го, але вже без рей­тин­го­во­го місця, у випад­ко­во­му поряд­ку.
Чита­ти все ››

Мітки: , ,

Післяноворічний Майдан

7-го числа ходив роби­ти тра­ди­цій­ні фото­гра­фії після­но­во­рі­чно­го Май­да­ну Неза­ле­жно­сті. Усі вони досту­пні в окре­мо­му аль­бо­мі, а під катом — неве­ли­кий репор­таж.
Чита­ти все ››

Мітки: , , , ,

Відео і HTTPS

Пофі­ксив ембе­ди Youtube, тепер вони всі на HTTPS, і Firefox біль­ше не пока­зує пусте місце.

Усе-таки, WordPress мене іно­ді дивує.

Мітки: ,

RSS

Незро­зумі­ло що тра­пи­ло­ся з RSS. Мабуть, після яко­гось онов­ле­н­ня, а щоб пофі­кси­ти, дове­ло­ся ліз­ти в код WP. Див­но.

Може, запро­ксю­ва­ти RSS через FeedBurner?

Мітки:

Пастернак

Дочи­тав роман «Доктор Жива­го». Швид­ко про­чи­тав, дома ж роби­ти осо­бли­во нічо­го. Добре напи­са­но, але чомусь не дуже заче­пи­ло. Мабуть, через те, що я думав і спо­ді­вав­ся, що в рома­ні буде пере­ва­жно місти­ка (ну от так чомусь зда­ва­ло­ся), а вияви­ло­ся, що там зов­сім не те.

Єди­не, що більш-менш влу­чно:

Не пла­чь, не мор­щь опу­хших губ,
Не соби­рай их в склад­ки.
Разбе­ре­ди­шь при­со­хший струп
Весен­ней лихо­рад­ки.

Сни­ми ладонь с моей гру­ди,
Мы про­во­да под током.
Друг к дру­гу вно­вь, того гля­ди,
Нас бро­сит нена­ро­ком.

Прой­дут года, ты всту­пи­шь в брак,
Забу­де­шь неустрой­ства.
Быть жен­щи­ной — вели­кий шаг,
Сво­дить с ума — герой­ство.

А я пред чудом жен­ских рук,
Спи­ны, и плеч, и шеи
И так с при­вя­зан­но­стью слуг
Весь век бла­го­го­вею.

Но как ни ско­выва­ет ночь
Меня коль­цом тоскли­вым,
Силь­ней на све­те тяга про­чь
И манит страсть к разрывам.

Мітки: ,

SPDY

Вру­бив на сер­ве­рі SPDY. Спо­ді­ва­ю­ся, усе пра­цю­ва­ти­ме.

Мітки: ,

Free personality test

test

Хто б сум­ні­вав­ся.

Звід­си.

Мітки: ,

Позазбірочне

Коро­тка листів­ка рудій бло­гер­ші з Мін­ська.

Альо­ні Мороз

Під різдво пада сніг (а печа­лі як і не було).
Дуже хоче­ться неба і, може, тро­ше­чки вишень.
Твоє «я» — на Усхо­ді, моє — серед київ­ських вишок
Шле дале­кий при­віт за Поліс­ся дозем­но чолом.

00:12 9.12.2013 р. (м. Київ).

Мітки: ,

Контакти

Пере­гнав усі кон­та­кти з гугло­ак­ка­ун­та в ownCloud із син­хро­ні­за­ці­єю. Тепер на теле­фо­ні єди­не дже­ре­ло кон­та­ктів.

А ще до ownCloud'а під­клю­чив Dropbox, а рідний клі­єнт остан­ньо­го вида­лив, бо тепер він не потрі­бен.

Зали­ши­ться поди­ви­ти­ся, як пра­цю­ва­ти­ме ця син­хро­ні­за­ція кон­та­ктів (кіль­ка деся­тків тесту­вав кіль­ка міся­ців, то, начеб­то, ОК), а потім ще й кален­дар пов­ні­стю пере­тя­гну­ти.

Ну і плюс син­хро­ні­за­ція фай­лів. Єди­не, чого поки не виста­чає — син­хро­ні­за­ції замі­ток.

Мітки:
Top