Контакти

Пере­гнав усі кон­та­кти з гугло­ак­ка­ун­та в ownCloud із син­хро­ні­за­ці­єю. Тепер на теле­фо­ні єди­не дже­ре­ло кон­та­ктів.

А ще до ownCloud'а під­клю­чив Dropbox, а рідний клі­єнт остан­ньо­го вида­лив, бо тепер він не потрі­бен.

Зали­ши­ться поди­ви­ти­ся, як пра­цю­ва­ти­ме ця син­хро­ні­за­ція кон­та­ктів (кіль­ка деся­тків тесту­вав кіль­ка міся­ців, то, начеб­то, ОК), а потім ще й кален­дар пов­ні­стю пере­тя­гну­ти.

Ну і плюс син­хро­ні­за­ція фай­лів. Єди­не, чого поки не виста­чає — син­хро­ні­за­ції замі­ток.

Мітки:

Підсумки 2013-го року

2013-й, неймо­вір­ний і непо­втор­ний, добі­гає кін­ця, і от саме час тра­ди­цій­но під­би­ва­ти під­сум­ки, роби­ти виснов­ки й буду­ва­ти пла­ни на насту­пний рік.

Цей рік перш за все запам’ятається на все жит­тя тим, що скін­чи­ло­ся нескін­чен­но дов­ге інсти­ту­ціо­наль­не (не в зна­че­н­ня інсти­ту­ту, а в зна­чен­ні яко­гось закла­ду) навча­н­ня. Закін­чи­ло­ся очі­ку­ва­но вча­сно, але нео­чі­ку­ва­но над­зви­чай­но успі­шно. А ще в цьо­му році було бага­то-бага­то інших подій, про які я й буду писа­ти далі.
Чита­ти все ››

Мітки:

Девушкам: пять причин выйти замуж за айтишника и пять причин как следует подумать перед этим

Звід­си.

Похо­же, одна из самых боль­ных про­блем, кото­рая из всех айти­шни­ков острее все­го про­яв­ля­е­тся на про­грам­ми­стах. При­вычка рабо­ты с ком­пью­те­ра­ми, изло­же­ния своих мыслей в поня­тной для них фор­ме ска­зыва­е­тся и на сти­ле обще­ния с людьми. Будь­те гото­вы к тому, что ваш супруг будет посто­ян­но «цепля­ться к фор­му­ли­ров­кам», поправ­лять вас и вся­че­ски зануд­ство­вать. В это непро­сто про­ве­рить, но все это он дела­ет не из жела­ния достать собе­се­дни­ка, а нао­бо­рот, из искрен­не­го жела­ния понять, что имен­но вы име­ли вви­ду.

Ста­т­тя одно­зна­чно йде в іде­о­ло­гію.

Мітки:

Маленькі трюки арчевода

Оскіль­ки біль­шість про­це­со­рів зараз — бага­то­ядер­ні, арче­во­ду в радість вико­ри­сто­ву­ва­ти кіль­ка пото­ків, щоб дії вико­ну­ва­ли­ся швид­ше.

Напри­клад, якщо під­пра­ви­ти /etc/makepkg.conf, можна заста­ви­ти паке­ти не тіль­ки ком­пі­лю­ва­ти­ся швид­ше:

MAKEFLAGS="-j4"

а ще й зби­ра­ти­ся в тар­бо­ли з вико­ри­ста­н­ням пара­лель­них алго­ри­тмів сти­сне­н­ня:

COMPRESSGZ=(pigz -c -f -n)
COMPRESSBZ2=(pbzip2 -c -f)
COMPRESSXZ=(pixz /dev/stdin /dev/stdout)

Зві­сно, від­по­від­ні пакун­ки pbzip2, pigz, pixz тре­ба окре­мо доста­ви­ти в систе­му.

А ще можна ско­ри­ста­ти­ся ота­ким скри­птом, щоб одні­єю коман­дою extract від­ра­зу роз­па­ку­ва­ти потрі­бний архів, при­чо­му також пара­лель­но.

Дуже зру­чно.

Мітки: ,

Про органи

Вияв­ля­є­ться, у нас не тіль­ки випи­са­ти­ся про­бле­ма­ти­чно (як-от із гур­то­жи­тку в уні­вер­си­те­ті, напри­клад, коли вся коло­тне­ча три­ва­ла кіль­ка тижнів), а ще й про­пи­са­ти­ся. Тиждень цілий витра­тив на це, але тепер із чистою сові­стю можу ска­за­ти, що рік завер­ше­но, і почи­на­ю­ться ті кіль­ка днів до кален­дар­но­го кін­ця, про­тя­гом яких уза­га­лі можна нічо­го не роби­ти.

Звіт за рік допи­са­ний і очі­кує на авто­ма­ти­чне опу­блі­ку­ва­н­ня 31-го числа.

Мітки: ,

***

Ані Лип’ятських

Face to face, tête-à-tête — no illusion.
Kissing frog? What a shame, not at all!
For God's sake,
        noone's saint,
                no conclusion.
Moment's wink. Let me think, just one call.
Just three rings to my soul, auntie Autumn,
Voice of you blows my ire, blows away.
Being fair
        (that's the Chair)
                at the bottom.
Like you do. May it be. May it. May.
Tell me story of youth in three words,
Could it be even shorter, oh, honey?
Write it down
        (with no sound) —
                the ord,
Make it clear to see if it's sunny.
The first one is “the reason”, no doubt.
Next — “the force”, it takes first bringing third.
“Outcome”
        is the last
                in my cloud.
Glue them all, try your best, little lird.
Wish good luck to your way, passing fancy.
Fly away, find the home, everdream.
Outlook.
        Silhouette.
                Oh, romancy.
Overtake. Everyone in the stream.

00:08 6.12.2013 (м. Київ)

Книги

Про­чи­тав «ЦРУ про­тив СССР» Яков­лє­ва. Отруй­на кни­га, аж капає, а тхне залі­зною андро­пів­ською агі­ткою. Зре­штою, інфор­ма­цію для роз­ду­мів вона, зві­сно, дає, але над­то вже одно­бо­ко висві­тле­но пита­н­ня.

Ну і від нічо­го­не­ро­бі­н­ня почав чита­ти Пастер­на­ка «Доктор Жива­го». Поки нічо­го не можу ска­за­ти, ще не в’їхав.

Мітки:

Передноворічний Майдан

Тра­ди­цій­ні пере­дно­во­рі­чні фото­гра­фії Май­да­ну Неза­ле­жно­сті тут. Їх там усьо­го-то дві, я думаю, всі й так зна­ють, як вигля­дає Май­дан сьо­го­дні =).

Мітки: ,

Так

Дві від­кла­де­ні публі­ка­ції є. Одна очі­ку­є­ться в ніч на 25-те число, інша — рів­но на Новий рік.

Пора сіда­ти за річний звіт, зві­сно. Але в мене ще кіль­ка недо­ро­бле­них справ із запла­но­ва­но­го на цей рік, тому публі­ку­ва­ти­му його вже вдо­ма, в Сан­жа­рах. А в Сан­жа­рах я з 19-го по 5-те.

Іще б хоті­ло­ся допи­са­ти однень­ке недо­пи­са­не, але це, пев­но, тре­ба сісти на ніч на вихі­дних, щоб ніщо не зава­жа­ло.

Мітки:

Хто ж його посадить…

Не можу не висло­ви­ти сво­го обу­ре­н­ня дія­ми сра­ної «Сво­бо­ди», яка нагло під шумок євро­май­дан­щи­ни зва­ли­ла пам’ятник Воло­ди­ми­ру Іллі­чу. Вар­ва­ри.

Ще раз: я про­ти полі­ти­за­ції того, що від­бу­ва­є­ться в цен­трі сто­ли­ці. Засунь­те свої вимо­ги про звіль­не­н­ня політв’язнів у гузно, а потім туди ж запхніть свої пра­по­ри, як уна-унсо­шні, так і уда­рів­ські-батків­щи­нів­ські-сво­бо­дів­ські. На Май­да­ні має бути два пра­по­ри — один жов­то-бла­ки­тний, інший, якщо він є,  — пра­пор здо­ро­во­го ґлу­зду. Якщо так хоче­ться, можна влі­пи­ти ще й і Євро­со­ю­зний.

Я не хочу бачи­ти на місці Я. і А. замін­ни­ків із рядів т. зв. «об’єднаної опо­зи­ції» — чим вони кра­ще?

І щоб не вини­кло ніяких запи­тань до мене — ні, я не знаю, що насправ­ді тре­ба роби­ти. Мені про­сто зда­є­ться, що я від­чу­ваю, як не тре­ба роби­ти.

Мітки:
Top