Топ вокалістів — 3

Нага­даю, що в попе­ре­дніх части­нах (раз, два) ми розі­бра­ли­ся з вітчи­зня­ною сце­ною. Тепер гля­не­мо на те, що тво­ри­ться «за бугром», і почне­мо з року і хард-року.
Чита­ти все ››

Мітки: , , , ,

aping improved

Викла­дую нову вер­сію сво­го скри­пта aping. Код тро­хи під­чи­стив від непо­тре­бу, а ще тепер він виво­дить мен­ше смі­т­тя.

#!/usr/bin/env bash
 
number=0
successed=0
failed=0
timeout=1
 
if [[ "-$1" == "-" ]]
then
    echo "Usage: `basename "$0"` <hostname | IP>"
    exit 1
fi
 
prev="undefined"
 
while true
do
    ((number++))
    echo -n "[#$number, `date +%H:%M:%S`, ok: $successed, fail: $failed] pinging $1..."
    ping -c 1 -q -W $timeout $1 >/dev/null 2>&1
    cur="$?"
    if [[ "$cur" == "0" ]]
    then
        ((successed++))
        echo -n "OK"
    else
        ((failed++))
        echo -n "FAIL"
    fi
    echo -n -e "\033[0K"
    if [[ "$cur" == "$prev" || "$prev" == "undefined" ]]
    then
        echo -n -e '\r'
    else
        echo -n -e '\n'
    fi
    prev="$cur"
    sleep 1
done
Мітки: , ,

Хата-читальня

Про­чи­тав мему­а­ри Жуко­ва «Воспо­ми­на­ния и размышле­ния», сьо­ме вида­н­ня (у трьох томах). Ціка­во, зві­сно, але підо­зрі­ло, що вони обри­ва­ю­ться на закін­чен­ні вій­ни. Він уми­сно не писав про своє після­во­єн­не жит­тя, чи цен­зу­ра вирі­за­ла у свій час?

Також про­чи­тав Робер­та Лава «Linux Kernel Development», тре­тє вида­н­ня. У голо­ві поча­ла вима­льо­ву­ва­ти­ся більш кон­кре­тна кар­ти­на того, що від­бу­ва­є­ться в ядрі. Тре­ба чита­ти й далі кни­ги цьо­го напря­му. Може, щось путнє зро­блю колись.

Почав чита­ти «Н. С. Хру­щёв. Мате­ри­а­лы к био­гра­фии». Кни­га, схо­же, з тієї ж серії, що й та, яку я читав про Лео­ні­да Іллі­ча. Такий же збір­ник публі­ци­сти­ки. Поди­ви­мо­ся, поча­ток ціка­вий (пер­ша ста­т­тя — Бур­ла­цько­го).

Остан­нім часом мене часто пита­ють, що ж я, вре­шті-решт, думаю про те, що від­бу­ва­є­ться в кра­ї­ні, почи­на­ю­чи з осе­ні. Не ска­жу, що, але думаю бага­то, і якщо зва­жу­ся, то напи­шу.

Мітки: ,

Маленькі радощі домогосподарки

Учо­ра циві­лі­за­ція макси­маль­но набли­зи­ла­ся, і звер­ху по сто­я­ку холо­дної й гаря­чої води з’явилися полі­про­пі­ле­но­ві тру­би. У мене їх поки міня­ти не зби­ра­ли­ся, тому я роз­ра­хо­ву­вав, що врі­жу­ться, закру­тять і підуть.

Закру­ти­ли.

З моїх соро­ка­рі­чних труб, про­сто з різьби, як із мочал­ки, поте­кла вода. Кра­пель­ки гаря­чої води каза­ли «кап-кап», а сан­те­хні­ки тихень­ко матю­ка­ли­ся і про­бу­ва­ли затя­гну­ти ста­рі сти­ки, щоб хоч якось зупи­ни­ти воду.

Зві­сно, їм це не вда­ло­ся. Тру­би про­сто про­гни­ли за деся­ти­лі­т­тя, і тому сьо­го­дні я зно­ву сиджу на хаті з купою діло­вих, але дуже при­єм­них людей, які мені пов­ні­стю міня­ють і сто­як, і ввід.

Це нази­ва­є­ться «не хотів поки міня­ти водо­гін», але дове­ло­ся ско­ри­гу­ва­ти пла­ни. Усі тру­би, зві­сно, не міняю поки, але вели­ка спра­ва вже май­же зро­бле­на: пря­мо зараз у кори­дор­чи­ку зби­ра­ють доку­пи філь­три гру­бої очис­тки, лічиль­ни­ки тощо. А потім колись дійдуть руки і до роз­вод­ки, бла­го її два метри влі­во і два метри впра­во.

Мітки:

Хитрощі SIP

Якщо про­вай­дер на IP-АТС заве­де­ний як зви­чай­ний юзер через register, а номе­рів на ньо­му висить кіль­ка, то роз­рі­зня­ти, на який же саме номер зате­ле­фо­ну­ва­ли, не так про­сто. При­найм­ні, мені так зда­ло­ся. Однак зна­йшло­ся ріше­н­ня, і воно поля­гає в пря­мо­му роз­би­ран­ні заго­лов­ків SIP.

Ось витяг із діал­пла­на:

exten => _201,1,Set(dnum=${CUT(CUT(SIP_HEADER(TO),@,1),:,2)})
same => n,GotoIf($["${dnum}" = "0441000001"]?first)
same => n,GotoIf($["${dnum}" = "0441000002"]?second)
same => n,Goto(forbid)
same => n(first),Macro(greetingfirst)
same => n,Goto(forbid)
same => n(second),Macro(greetingsecond)
same => n,Goto(forbid)
same => n(forbid),Hangup()

Най­го­лов­ні­ший тут рядок — пер­ший. Якраз у ньо­му дво­ма фун­кці­я­ми CUT із заго­лов­ка SIP вирі­за­є­ться номер. Тан­ці з Goto виклю­чно для зру­чно­сті, можна, зві­сно, тро­хи іна­кше.

Може, можна якось і про­сті­ше, але поки при­ду­мав тіль­ки так.

Мітки: , , ,

Фе

Спо­сте­рі­га­ю­чи табу­ни маль­чи­ків-зай­чи­ків (до яких я від­но­шу як зеле­них сту­ден­тів, так і пова­жних чоло­ві­ків у кра­ва­тках), які сьо­го­дні пасли­ся на кві­тко­вих роз­клад­ках, можу зро­би­ти висно­вок, що 14-те — це репе­ти­ція 8‑го.

Ці мої вра­ні­шні дум­ки під­твер­джу­ва­ла нена­ро­ком під­слу­ха­на роз­мо­ва сімей­ної паро­чки, у якій вона дорі­ка­ла йому, що кохан­ці можна зро­би­ти нор­маль­ний пода­ру­нок, а коха­ній — аби-яку зів’ялу тро­ян­ду. Ціка­во, що вона пода­ру­ва­ла йому за його ангель­ське тер­пі­н­ня?

Ну а вже вве­че­рі був інший табун — дів­ча­чий — із тими ж кві­то­чка­ми, поку­по­ва­ни­ми їм уран­ці.

Свя­тий Патрік, кра­ще б у театр ішли.

One more thing. Ще одна одно­кла­сни­ця заміж сьо­го­дні вийшла. Окрім усьо­го іншо­го, дивує ще те, з яко­го дива у вкон­та­ктік тре­ба було викла­да­ти своє сві­до­цтво про шлюб. А все інше, що дивує, не дуже вкла­да­є­ться в той її хара­ктер, який я пам’ятаю. Ну й нехай.

Мітки:

Топ вокалістів — 2

Про­дов­жу­ю­чи новий хіт-парад (ось попе­ре­дній запис), сьо­го­дні ми звер­та­є­мо­ся до най­більш сер­йо­зно­го музи­чно­го напря­му у всьо­му сві­ті. Цей напрям носить висо­ке зва­н­ня «рус­ский рок».

І, пев­но, це ледь не єди­ний жанр, у яко­му вла­сне вокаль­ні дані не віді­гра­ють визна­чаль­ну роль, нато­мість на пер­ший план висту­пає хари­зма­ти­чність. Росій­ський рок, зазви­чай, — це сузір’я фрон­тме­нів, і про таких фрон­тме­нів ми сьо­го­дні пого­во­ри­мо.
Чита­ти все ››

Мітки: , , ,

Топ вокалістів — 1

Розі­брав­шись із вока­ліс­тка­ми (1, 2, 3; тема, зві­сно, тими запи­са­ми аж ніяк не вичер­пу­є­ться, оскіль­ки є ще дуже бага­то інших тала­но­ви­тих коле­кти­вів, напри­клад, київ­ська «Місте­рія» з голо­сом тен­ді­тної Іри або москов­ська «Муха» з дуже-дуже силь­ним голо­сом Оле­ксан­дри), пора розі­бра­ти­ся з вока­лі­ста­ми.
Чита­ти все ››

Мітки: , , ,

SSD

По робо­ті дві­чі сьо­го­дні був на Май­да­ні. Усе спо­кій­но, людей бага­то, бари­ка­ди виро­сли до неймо­вір­них роз­мі­рів і як зав­жди ваблять тури­стів, які залюб­ки на них зала­зять і фото­гра­фу­ю­ться на теле­фон.

У ноу­ті позба­вив­ся жорс­тко­го диска, замі­нив­ши його на SSD. Тепер у мене в ноу­ті їх аж два. Ста­ло наба­га­то тихі­ше, і зни­кла вібра­ція від сігей­то­во­го шпін­де­ля, що най­го­лов­ні­ше. Тепер можна на новий SSD поти­хень­ку пере­но­си­ти систе­му роз­діл за роз­ді­лом, а ста­рий вико­ри­сто­ву­ва­ти для вір­ту­а­лок і муль­ти­ме­діа.

Учо­ра зран­ку бачив як біля цир­ку виван­та­жу­ва­ли сло­нів. Вони вихо­ди­ли пря­мо з трей­ле­ра сво­їм ходом, і це якось кон­тра­сту­ва­ло із засні­же­ним Киє­вом. Люди були в захва­ті і також масо­во фото­гра­фу­ва­ли.

Мітки:

ДКР

Про­чи­тав кни­гу Воло­ди­ми­ра Кор­ні­ло­ва «Доне­цко-Кри­во­рож­ская респу­бли­ка: Рас­стре­лян­ная мечта». Зда­є­ться, акту­аль­на як ніко­ли. Реко­мен­дую.

Мітки: ,
Top