Мітки: поїздки

Про­дов­же­ння моїх запи­сок про Мінськ. Попе­ре­дні части­ни: про­лог, про кор­дон, про транс­порт, про готель, про вули­ці, про народ, про мову.
Read More »

Мітки: , ,

Про­дов­же­ння моїх запи­сок про Мінськ. Попе­ре­дні части­ни: про­лог, про кор­дон, про транс­порт, про готель, про вули­ці, про народ.
Read More »

Мітки: , ,

Про­дов­же­ння моїх запи­сок про Мінськ. Попе­ре­дні части­ни: про­лог, про кор­дон, про транс­порт, про готель, про вули­ці.
Read More »

Мітки: , ,

Про­дов­же­ння моїх запи­сок про Мінськ. Попе­ре­дні части­ни: про­лог, про кор­дон, про транс­порт, про готель.
Read More »

Мітки: , ,

Про­дов­же­ння моїх запи­сок про Мінськ. Попе­ре­дні части­ни: про­лог, про кор­дон, про транс­порт.
Read More »

Мітки: , ,

Про­дов­же­ння моїх запи­сок про Мінськ. Попе­ре­дні части­ни: про­лог, про кор­дон.

Біло­ру­ський транс­порт має свій хара­ктер. А за духом смі­ли­во займає місце між слов’янським і захі­дно­єв­ро­пей­ським.
Read More »

Мітки: , ,

Про­дов­же­н­ня моїх запи­сок про Мінськ. Попе­ре­дні части­ни: про­лог.

Нага­даю, що подо­ро­жу­ва­ти в сусі­дню кра­ї­ну я вирі­шив поїздом. Я вза­га­лі люблю поїзди, але очі­ку­ва­ти щось від пла­цкар­тно­го ваго­на не дуже то й хоті­ло­ся. Хоча не так все пога­но вияви­ло­ся.
Read More »

Мітки: , ,

Цим постом я від­кри­ваю серію запи­сів про сто­ли­цю Респу­блі­ки Біло­русь — Мінськ — із точки зору себе як тури­ста, який про­жив там чоти­ри літні дні.
Read More »

Мітки: , ,

Про­снув­ся пізно. Поїв НВЧ-кар­то­плі і поїхав зно­ву до Олій­ни­ка.

Ну, його, зві­сно, вже там не було.

Потім зустрі­ли­ся з Фаром, дов­гень­ко сиді­ли в кнайп-клу­бі «Купі­дон». Там сма­чно, не так, щоб вже і доро­го і при­коль­но.

Мітки: ,

За кіль­ка деся­тків хви­лин з дво­ма під зав’язку наван­та­же­ни­ми одя­гом і книж­ка­ми сум­ка­ми спро­бую діста­ти­ся вок­за­лу і сісти на поїзд.

За пла­ном, на поча­тку деся­тої вечо­ра буду вдо­ма.

Мітки: