Мітки: музика

Sabaton — дово­лі спе­ци­фі­чний гурт зі спе­ци­фі­чним репер­ту­а­ром, і я не очі­ку­вав, що Маріт може зро­би­ти кавер і на них. Як вияви­ло­ся, може.

Мітки:

Да, тро­хи ниж­че (я не роз­би­ра­ю­ся в мажорах/мінорах, але на пів­о­кта­ви чи що?) і тро­хи опер­ні­ше, ніж в ори­гі­на­лі, але ж наскіль­ки кла­сно.

Мітки:

З нетер­пі­н­ням чекаю на реліз пов­но­го аль­бо­му 22-го числа.

Мітки: ,

Да. Тепер я і прав­да бачив усе.

Там ниж­че під відео є один комен­тар, під яким я гото­вий поста­ви­ти кіль­ка сотень плю­сів:

У меня появи­лось такое чув­ство, как буд­то бы Иван Васи­лье­вич был рождён что­бы петь пау­эр-метал, но в жизни куда-то не туда повер­нул. Голос про­сто пре­во­схо­дный!

Чому жит­тя таке неспра­ве­дли­ве?

Мітки: ,

Тепер пазл склав­ся — я зна­йшов тре­тій еле­мент. Це Iren, при­пу­скаю, що вона з Гре­ції.

Що це було?

Мітки: ,

Мене почу­ли.

Мітки: ,

Номі­на­ція «Вока­ліс­тка року» достро­ко­во закри­ва­є­ться, і пер­ше (і єди­не) місце ділять між собою дві дів­чи­ни.

Це Маріт Бьо­ріс­сен із Нор­ве­гії:

І це Алі­на Леснік, незва­жа­ю­чи на своє ім’я, з Німеч­чи­ни:

Вокал Маріт вза­га­лі вра­жає. Я дав­но тако­го не бачив. Від­чу­т­тя схо­же на те, коли я впер­ше почув Епі­ку, Най­твіш і Within Temptation. Її явно потрі­бно ста­ви­ти в один ряд із Шарон і Сімо­ною. Шко­да, що поки ці каве­ри так мало див­ля­ться. Кіль­ка тисяч для над­зви­чай­но­го пере­спі­ву Walking In The Air або Cry For The Moon (диві­ться її канал, там бага­то чого ціка­во­го є) — це ніщо. Час має це випра­ви­ти, при­чо­му, швид­ко. При цьо­му вона уму­дря­є­ться жити в малень­кій кім­на­тці і зізна­ва­ти­ся, що навіть не має хло­пця.

Алі­на — це ще один фено­мен. Вогня­но-руда, на каве­рах Епі­ки схо­жа на Сімо­ну, зда­ле­ку ще спро­буй від­рі­зни­ти. Голос такий же висо­кий, як і у Маріт, тіль­ки іншо­го від­тін­ку, дуже пов­ний, об’ємний. На її кана­лі є дуже ціка­ві каве­ри. Як після цьо­го слу­ха­ти Стра­ва­ган­дзу, я навіть не уяв­ляю. А як вона розі­бра­ла­ся з важ­ким Ghost Love Score? А з неор­ди­нар­ним Sensorium'ом?

Зві­сно, може бути і кра­ще. Якщо вони збе­ру­ться і заспі­ва­ють дуе­том.

Мітки: ,

Учо­ра цей сим­па­ти­чний коле­ктив:

5eb54b9adfa0be5a4059feaee4854dc6

ком­па­ктним камер­ним скла­дом грав мій улю­бле­ний цикл кон­цер­тів Анто­ніо Віваль­ді «Пори року»:
Read More »

Мітки:

Ота­ке київ­ське чудо є.

Мітки:

При­свя­чу­є­ться тим, хто поза-поза­ми­ну­лої і цієї субо­ти зава­жав мені слу­ха­ти кла­си­ку, не в тему апло­ду­ю­чи між части­на­ми одно­го тво­ру.

BCkBoRyCQAA8dW2

Мітки: , ,