Мітки: лінукс

Сьо­го­дні День Свя­то­го Патрі­ка, націо­наль­не свя­то всіх ліну­ксо­ї­дів, з чим я всіх і вітаю.

Ура!

Мітки: , ,

Поно­вив КуТе до екс­пе­ри­мен­таль­ної вер­сії. Зда­є­ться, тепер із зна­чка­ми в треї вза­га­лі все ок.

Види­мих при­ко­лів не бачив ще, за виклю­че­н­ням незна­чної змі­ни рен­де­рін­га шри­фтів (зду­ру вру­би­ло­ся пов­не згла­жу­ва­н­ня, повер­нув так, як було), а також абра­ка­да­бри в заго­лов­ку систем­них нала­шту­вань при пер­шо­му запу­ску.

Мітки: ,

Опе­ра­тив­но. У сьо­го­дні­шньо­му понов­лен­ні Сіда при­йшли два паке­та Іксів (xserver-xorg-core та від­по­від­ні йому хеде­ри), у яких випра­ви­ла­ся про­бле­ма з від­обра­жа­н­ням пере­ми­ка­н­ня роз­клад­ки.

Мітки: , ,

Оскіль­ки мене в аські зараз мало що три­має, то зали­шаю отут про всяк випа­док фак по дода­ван­ню мене в жаб­бер для юзе­рів Кві­па Інфі­у­ма.

Тиця­ти сюдою: Мій Jabber ID

А ще яко­гось хвоя після апдей­ту від­па­ла інди­ка­ція роз­клад­ки, при­чо­му, я так від­чу­ваю, пов’язано то з апдей­та­ми частин Іксів. Хоча сама роз­клад­ка пере­ми­ка­є­ться чудо­во, хоч і вслі­пу.

Ску­чна… То вчусь, то пишу Небу­лу, то роз­би­ра­ю­ся з КПІ­шним жаб­бе­ром на місці, то ще якась фігня, але зага­лом ску­чно. І додо­му їха­ти не хоче­ться.

Ей, мо’, я комусь потрі­бен? Тут зава­ля­ла­ся оди­но­ка душа, якій хоче­ться ласки, добра і любо­ві.

Мітки: , ,

Наре­шті вийшов чер­го­вий ста­біль­ний Дебі­ан­чик!

Зі свя­том!

Мітки: ,

http://www.zdnet.com.au/insight/software/soa/Is-it-Windows-7-or-KDE-4-/0,139023769,339294810,00.htm

Люди тупі і не шарять. Їм що про­по­ну­ють, те вони і беруть не дума­ю­чи.

Окре­мий +1 авто­рам відео і +1024 роз­ро­бни­кам КДЕ4.

Мітки: , ,

Забув напи­са­ти те, що хотів.

Із досві­ду від­ві­ду­ва­н­ня різних літе­ра­тур­них фору­мів бачу (та і не я один), що дій­сно гар­них тво­рів там мало. Зві­сно, десь ця нечисть має вари­ти­ся, але необ­хі­дно, аби був закри­тий ресурс, куди пишуть нор­маль­ні суча­сні пое­ти і письмен­ни­ки, а не всі­ля­кі футу­ри­сти-ідіо­ти­сти.

P.S. Від­мо­вив­ся від Konqueror+Kopete на користь Firefox+PSI. Все-таки, не виста­чає в Кон­ка ста­біль­но­сті робо­ти з сай­та­ми, а Копи­ту – нор­маль­ної робо­ти з жаб­бе­ром і з про­ксі для аськи.

Отак.

Мітки: , , ,

Поно­вив свою ста­т­тю про ком­пі­ля­цію ядра Ліну­кса.

Бра­ти тут: http://natalenko.name/myfiles/kernel.html

Мітки: ,

Новень­кі кєди рулять і педа­лять, я в захва­ті від всьо­го, але QuickAccess таки можна б було дав­но інте­гру­ва­ти, аби я не зби­рав його з сир­ців, бо ні Lancelot, ні «Про­смотр папки» не мають того спе­ци­фі­чно­го фун­кціо­на­лу, який мені потрі­бен.

Окре­мий зачот за фікс зна­чків, тепер нема смі­т­тя на фоні, але ціл­ко­ви­та про­зо­рість, зда­є­ться, тепер покла­де­на на самі про­ги.

Окре­мим ряд­ком дяка за кра­щу інте­гра­цію всьо­го і вся, без­глю­чність (начеб­то) і швид­кість робо­ти в купі з вклю­че­ни­ми ефе­кта­ми на моїй X3100.

Мітки: ,

Скрипт пере­вір­ки фра­гмен­то­ва­но­сті: тиць.

Скрипт дефра­гмен­та­ції: тиць.

Мітки: ,