Мітки: буденне

Сесія поти­хень­ку про­су­ва­є­ться. Спо­ді­ва­ю­ся, до пере­мо­жно­го кін­ця.

Поста­вив Хро­ма, ця шту­ка наба­га­то швид­ше бігає за ФФ3 і Опе­ру. Прав­да, не фіналь­на і без деяких можли­во­стей. Зараз пишу з ньо­го.

Не спи­ться, встав пізно, та і Бе ще не ліг :).

Не зна­хо­джу кон­кре­тних думок щодо Ань­ки. І біс із нею, і не можу без :). Так по-різно­му і так цілі­сно… Напи­сав їй вір­ша, а вона їде додо­му… Убий­те мене і виріж­те її з голо­ви.

Хоча, все не так вже і пога­но, само­му в деякій мірі кра­ще. Що спо­кій­ні­ше, то це точно. І вза­га­лі, не хочу про це дума­ти, про це вза­га­лі і про цю кон­кре­тно. Пані Лип’ятських непро­бив­на. Можли­во, час­тко­во через свою мрій­ли­ву жорс­тку визна­че­ність щодо прин­ца. Ну-ну.

Хочу… сам не знаю чого. На річку. На Вор­склу. Пір­на­ти досхо­чу і по десять разів пере­пли­ва­ти з одно­го бере­га на інший.

Ну все, Бе поліз спа­ти, я теж піду.

P. S. Кли­чко — моло­ток.

Мітки: , , ,

Про­снув­ся пізно.

До фут­бо­ла вирі­шив при­стрі­ля­ти гвин­тів­ку. Щось не силь­но вийшло, хоча, при­лов­чив­шись, в ціль попа­дав.

Схо­див на фут­бол, чим дуже задо­во­ле­ний. Ще й двох одно­кла­сни­ків там поба­чив. І Оль­ку.

Потім олі­фив лаво­чку. Діста­ла вона мене вже.

Постриг­ся.

Кру­тив Mozilla Prism, спо­до­ба­ло­ся.

Думаю, що тре­ба випи­ти чаю.

Мітки: , ,

Роз­бу­ди­ла мама, як при­йшла на обід. Заспав­ся я.

Пішов дощ. Потім дійшли руки на чисто­ву шкря­ба­ти лаво­чку, після­зав­тра, якщо буде як, олі­фи­ти­му. Олі­фа доро­га, зара­за…

Потім зно­ву дощ… Ніку­ди і не підеш так.

Під вечір пого­да ста­ла більш-менш, я взяв фото­апа­рат і пішов на ходу зі сві­чка­ми. Така тра­ди­ція перед Днем Пере­мо­ги.

Фото­звіт тут.

Зав­тра йти­му в коло­ні і теж фото­гра­фу­ва­ти­му.

Мітки: , ,

Про­снув­ся перед самим обі­дом… мабуть, тому, що ліг над­то пізно.

Зно­ву йшов дощ, при­чо­му спо­ча­тку в Киє­ві, а потім і у нас.

Пограв­ся тро­хи з андро­і­дним СДК. Екліпс тупий.

Пере­міг лаво­чку. Обдер усе, що тре­ба було, та ще і за рекор­дно коро­ткий час.

Пере­шив вай­фай­ну точку по tftp. Рані­ше тако­го не робив.

Дочи­тав Чапе­ка «Вій­ну з сала­ман­дра­ми». Осо­бли­во реко­мен­ду­є­ться. Зараз читаю п’єсу «Мать».

Поба­чив на вла­сні очі «17 мгно­ве­ний весны» у кольо­рі. Кла­сно зро­би­ли, як так і було, але, насправ­ді, колір тут ролі абсо­лю­тно ніякої не грає. Навіть не помі­ча­єш його наяв­но­сті чи при­су­тно­сті.

Розі­брав­ся з тачпа­дом на ноу­ті, дяку­ю­чи арчлі­ну­ксо­во­му вікі.

Зав­тра зби­ра­ю­ся йти на факель­не шествіє. Якщо, зві­сно, дадуть факел :).

Мітки: , ,

Роз­бу­ди­ла Дашка без чогось 10. На 11 разом пішли до шко­ли, були і в її мам­ки, і у Вален­ти­ни Андрі­їв­ни, і у Оль­ги Мико­ла­їв­ни, і у пані Авдє­є­вої, і в Ната­лі Гри­го­рів­ни, і в Ната­лі Мико­ла­їв­ни… І бачи­ли ще бага­то кого. В основ­но­му, зри­ва­ли дітям уро­ки.

Деякі 7‑мі кла­си — убій­ство. А 11-ті кла­си вже на від­по­чин­ку, у них почав­ся віль­ний час під­го­тов­ки до ЗНО. Бідня­шки.

Дім­кі, бра­ту мен­шо­му Тані Кулик, успі­шно був нала­што­ва­ний комп. Він­да + купа софта.

Вишня і сли­ва пере­мо­же­ні. Гіл­ка сли­ви вкі­нець роз­пи­ля­на і successfully від­не­се­на на погре­баль­не вогни­ще. А нічо­го зату­ля­ти яблу­ню.

Нова фря­ха кача­є­ться. З коло­нок Арія, Within Temptation та інша хоро­ша музи­ка.

Мітки: , , ,

Дістав­ся до Бабі­йов­сько­го ноу­та, маю змо­гу напи­са­ти щось.

Я тут нена­дов­го, у четвер їде­мо з Ірин­кою назад додо­му на три дні, я щоби від­бу­ти вро­чи­сту про­це­сію Дня Пере­мо­ги, Іра щоб поїха­ти в Яре­ськи. Може ще кудись змо­та­ю­ся, але то як кар­та ляже.

Нічо­го тако­го тут, осо­бли­во того, чого хоті­ло­ся б. Київ живе вибо­ра­ми. Осо­би­сто мені пара­лель­но, але купа пала­ток, поруч роз­та­шо­ва­них і різно­ко­льо­ро­вих, матю­галь­ни­ки і баб­кИ в дур­ній оде­жи­ні кон­кре­тно напря­га­ють. Зара­ди чого? Сидіть собі вдо­ма, лузай­те сємо­чки і сопіть у дві діро­чки на екран…

Вчо­ра з Ірою гуля­ли, бла­го була можли­вість. Поси­ді­ли на Хре­ща­ти­ку тро­шки.

В уні­ве­рі спра­ви як зав­жди, одне зараз давить — не хоче­ться йти на пер­шу пару англій­ської зав­тра, бо і так не про­пу­скаю ніко­ли, і це при тому, що біль­ша части­на гру­пи про­сто не ходить. Але тре­ба, іна­кше… пльо­хо буде.

Еее… Позна­йо­мив­ся ще з одні­єю дів­чи­ною з ГАКу. Марій­кою зва­ти. Щоб озна­йо­ми­ти­ся, тиця­ти тут.

Навчаль­ний рік сьо­го­річ про­дов­же­ний до сере­ди­ни черв­ня. Остан­ній екза­мен аж в кін­ці міся­ця, зали­ша­є­ться спо­ді­ва­ти­ся на авто­мат по інфор­ма­ти­ці і зми­ти­ся рані­ше додо­му. Хоча один біс я про­пу­скаю випу­скний улю­бле­но­го 11‑Б і День наро­дже­н­ня Іри­шки.

Поки все.

Мітки: , , ,

Я вдо­ма на тро­шки біль­ше ніж тиждень. Тут кла­сно.

Повер­нув­ся до зда­ва­ло­ся б ста­ро­мо­дної тра­ди­ції носи­ти годин­ник. ІМХО, все-таки зру­чні­ше, аніж щора­зу ліз­ти за мобіл­кою.

Ско­ро йти­му до Іри, вно­чі типу підем свя­ти­ти свя­тко­ві хлі­бо­бу­ло­чні виро­би.

Зараз за сво­їм ста­рим ком­пом, з Він­ди (фуу, але влом поки він­ти пере­став­ля­ти на Лінукс). Ноут не сві­тить.

Мітки: ,

Іра типу неспо­ді­ва­но при­їха­ла додо­му, якраз тоді, коли я поїхав в Ком­со­мольськ. Хоч би попе­ре­ди­ла, я б не їхав.

Також їздив в Кре­мен­чук до Андру­шки, пили пиво, їли піц­цу. Бачив його Мак :). Кла­сна шту­ка…

Веду бороть­бу за ігри з Ірою. Чес­сло­во, так не можна.

Сиджу зараз в шко­лі, вдо­ма роби­ти нічо­го, потім може піду до Рубі­ка пере­став­ля­ти йому кля­ту він­ду :).

Надво­рі лід. Всю­ди. Ніс моло­ко 6 літрів, думав, поси­вію :).

Мітки: , ,

Обра­ху­ва­ли сьо­го­дні в мага­зи­ні. На мою користь :). Не пора­ху­ва­ли одно­го сне­ка. Дума­є­те, я кри­чав? Нє, про­сто схру­мав його, та й все.

Помі­няв наре­шті обща­жний одяг. Всі мене зав­жди зна­ли у фут­бол­ці хакі та шта­нах, все тем­не, сьо­го­дні про­лив на фут­бол­ку пиво і пере­дів­ся у сві­тлу різдвя­ну і шор­ти. Хло­пці були зди­во­ва­ні, та і мені незви­чно.

Дотя­гну остан­ні пів­лі­три улю­бле­но­го "Пше­ни­чно­го" і, може, ляжу спа­ти.

Ску­чаю за Ірою…

P.S. Ста­ро­ста ска­за­ла, що кані­ку­ли будуть біль­ше міся­ця після сесії. Аж зра­дів :).

P.P.S. Ніко­ли не бов­тай­те пше­ни­чне пиво. Бо буде вели­кий фон­тан.

P.P.P.S. Щой­но з хло­пця­ми ски­ну­ли ста­рий ЕЛТ-моні­тор з п'ятого повер­ху. Але тс-с-с‑с ;)…

Мітки: , ,

Я при­їхав з Ком­со­моль­ська. Сьо­го­дні про­хо­ди­ли медо­гляд — зна­йшли купу боля­чок. Тахі­кар­дія, під­ви­ще­ний тиск, тра­бли з ендо­крин­ною систе­мою. Судя­чи з діа­гно­зів, мені тре­ба ходи­ти не по кабі­не­там у час навча­н­ня і зда­ва­ти ана­лі­зи, а біг­ти пря­мо до пато­ло­го­ана­то­ма.

Я так не можу!!! Я не можу жити постій­но у стра­ху, під загро­за­ми, роби­ти те, що я не пови­нен роби­ти!!! Я не хочу жити в сви­ню­шни­ку, вирі­шу­ва­ти тупі побу­то­ві про­бле­ми із 7 сви­ня­ми, їсти, як сви­ня, спа­ти, як бомж!!! Я хотів би про­сто скон­цен­тру­ва­ти­ся на навчан­ні… Про­сто вчи­ти­ся…

Це, мабуть, оста­н­ня, кра­пля. Якщо так — чита­ю­чи цей пост зна­йте, що мене вже може не бути. Ножа я схо­вав у сум­ці…

Іро­чко, я тебе люблю…

Мітки: ,