Категорія: Сайт

Я тут почав екс­пе­ри­мен­ту­ва­ти з новим VPS-про­вай­де­ром, який дає Xen HVM із нехи­ли­ми пара­ме­тра­ми за смі­шну ціну, і в яко­сті пер­шої про­бної пта­шки пере­ніс туди сайт із вір­ша­ми. Поки всю­ди не онов­ля­ться DNS-запи­си, сайт, імо­вір­но, буде пері­о­ди­чно від­кри­ва­ти­ся то з одно­го сер­ва­ка, то з іншо­го, але зго­дом має все запра­цю­ва­ти з ново­го.

Попе­ре­дні тести пока­зу­ють, що все ОК. Крім того, я при­кру­тив там SSL. IPv6 також досту­пний.

Мітки:

Оно­вив фотку на сто­рін­ці про себе. Любуй­те­ся.

Мітки:

Влі­пив на цей сайт лайт­бокс на JavaScript'і. Для тих, хто не в кур­сі — це така шту­ка, яка пока­зує зобра­же­н­ня в запи­сі у сплив­но­му псев­до­ві­ко­не­чку, яке дає змо­гу не закри­ва­ти запис для пере­гля­ду зобра­же­н­ня, а ще листа­ти ці самі зобра­же­н­ня зру­чним спосо­бом.

Мітки: , , ,

Тро­хи під­ри­хту­вав сто­рін­ку про себе.

Зва­жа­ю­чи на успіх від­мо­ви від печи­ва й від цукру — я таки його не вжи­ваю в явно­му вигля­ді вже дуже дов­го — хочу від­мо­ви­ти­ся ще від солод­ких напо­їв. Але час від часу дуже тягне на «Бай­кал», і я поки з цим нічо­го не можу зро­би­ти ;).

Мітки: , ,

Оно­вив систе­му на сер­ве­рі. Зда­є­ться, все під­ня­ло­ся нор­маль­но, але якщо вини­кнуть якісь при­ко­ли, пові­дом­ляй­те, будь ласка.

Мітки: ,

Добрі люди, які зву­ться Вку­сно­Сер­вер, а також осо­би­сто tazhate виді­ли­ли мені VPS'ку.

Я її назвав sarek — на честь батька Спо­ка, посла Саре­ка. Поки що на цей сер­вер робля­ться бека­пи, також там гото­вий, але не вве­де­ний в екс­плу­а­та­цію, запа­сний NS, а тро­хи зго­дом буде орга­ні­зо­ва­но реплі­ка­цію для MariaDB в реаль­но­му (або май­же реаль­но­му) часі.

На знак подя­ки ком­па­нії від­те­пер спра­ва в поси­ла­н­нях є її лого­ти­пчик.

Мітки: , ,

Бага­то­се­зон­ну епо­пею Стар Тре­ка (абсо­лю­тно все, крім муль­ти­ків) завер­ше­но. Я в захва­ті.

Мітки: , ,

5 років тому, 9‑го трав­ня 2007-го року, з’явився цей блог. Спо­ді­ва­ю­ся, що мені вда­є­ться й нада­лі вда­ва­ти­ме­ться при­три­му­ва­ти­ся голов­ної його дум­ки — «сво­бо­да в досту­пно­сті» — в усьо­му, що пише­ться й роби­ться.

За ці 5 років можна спро­бу­ва­ти про­слід­ку­ва­ти мета­мор­фо­зи моїх думок, якщо, зві­сно, в когось виста­чить сил чита­ти over 100 сто­рі­нок під­ряд.

А ще хоче­ться подя­ку­ва­ти всім, хто допо­ма­гав цей блог роби­ти кра­ще й під­три­му­вав його техні­чну части­ну в різні часи.

Ура!

Мітки: ,

Ство­рив окре­му сто­рін­ку з пере­лі­ком про­е­ктів, в яких я беру участь.

Тро­хи обла­го­ро­див літе­ра­тур­ний сайт, при­брав зай­ві поля в CSS і поста­вив поси­ла­н­ня сюди.