Це те, що вина­хі­дли­ві на сло­ва аме­ри­кан­ці нази­ва­ють eargasm.

Мітки: , ,

Раз уже Влад заче­пив Farewell слав­но­зві­сної Аван­та­зії, то не можу тут не наве­сти цита­ту з вікі щодо пар­тії Анни в цій пісні:

Коли Тобі­ас шукав вока­ліс­тку для про­е­кту, хтось з зна­йо­мих дав йому диск нідер­ланд­сько­го гур­ту Within Temptation, і на ньо­го спра­вив вра­же­н­ня голос Шарон ден Адель. Рані­ше, під час напи­са­н­ня текс­тів Сам­мет не був впев­не­ний, що зна­йде гідну вико­на­ви­цю ролі Анни, а тому її пар­тія ста­ла най­мен­шою в опе­рі. Пізні­ше, після домов­ле­но­сті з Шарон, він жалів про це.

Тобі­ас, не тіль­ки ти жалі­єш про це!

Мітки:

Це оста­н­ня запла­но­ва­на части­на хіт-пара­ду (попе­ре­дні диві­ться тут: 1, 2, 3) вока­лі­стів. На сьо­го­дні я зали­шив най­сма­чні­ше і най­про­сті­ше — зару­бі­жний метал, а точні­ше і пере­ва­жно, його най­при­єм­ні­ше (і з вокаль­ної точки зору також, ми ж тут про вокал гово­ри­мо) від­га­лу­же­н­ня — пау­ер-метал.
Read More »

Мітки: , , ,

…хочу ска­за­ти, що вже навіть до закін­че­н­ня пер­шої поло­ви­ни 2014-го року з упев­не­ні­стю можна ствер­джу­ва­ти, що пото­чний рік став роком гучно­го фей­лу між­на­ро­дної дипло­ма­тії зав­дя­ки імпо­тен­ції дії злі­ва, помно­же­ній на імпо­тен­цію дум­ки спра­ва.

Мітки:

Якщо ми вже тут заго­во­ри­ли про дибі­лі­зми, давай­те почи­та­є­мо остан­ні нови­ни. Кіль­ка разів на день я бачу різні пові­дом­ле­н­ня сто­сов­но того, що десь чиїсь теле­ка­на­ли вимкну­ли, інші вві­мкну­ли, а потім нав­па­ки. І так вми­ка­ють-вими­ка­ють їх, як дітла­хи, які наре­шті змо­гли діста­ти до вими­ка­ча сві­тла (а от у моє­му дитин­стві всі вими­ка­чі були низь­ко — спе­ці­аль­но для мене).

Люди, ау! XXI ст. надво­рі. Кому впа­ло тра­ди­цій­не ефір­не мов­ле­н­ня? Люди при здо­ро­во­му ґлу­зді зда­тні чита­ти нови­ни й диви­ти­ся теле­ка­на­ли через паке­тні мере­жі пере­да­ва­н­ня даних (а ще є соц. мере­жі з Твіт­те­ром). Я розу­мію, що в селі під лісом у баб­ці нема вихо­ду в інет, але хіба ця баб­ка є цільо­вою ауди­то­рі­єю вми­ка­н­ня-вими­ка­н­ня теле­ка­на­лів?

Як діти малі. Фарс. Незро­зумі­лим ще зали­ша­є­ться те, чому онлай­но­ві ЗМІ акцен­ту­ють на таких нови­нах свою ува­гу.

Мітки:

Дня­ми на Свя­то­ши­ні спо­сте­рі­гав, пев­но, типо­ву (я не так часто там буваю) для цієї стан­ції кар­ти­ну.

При­їжджає при­мі­ська еле­ктри­чка, з якої вива­лю­є­ться купа дале­ко не моло­дих людей. Вони гри­зу­ться між собою, плю­ю­ться, запо­ло­ня­ють під­зем­ні пере­хо­ди і йдуть у метро. На ручно­му тур­ні­ке­ті від­ра­зу виро­стає дов­же­ле­зна чер­га, хвіст якої вихо­дить аж у під­зем­ний пере­хід — піль­го­ви­ки! Части­на з цьо­го riff-raff не дохо­дить до метро й осі­дає біля під­зем­но­го пере­хо­ду, й у ньо­му з візо­чка­ми почи­нає тор­гу­ва­ти вся­ким непо­тре­бом.

З рока­ми ця маса на Свя­то­ши­ні мно­жи­ла­ся, диха­ла, роз­ки­да­ла від­хо­ди жит­тє­ді­яль­но­сті — і зараз має­мо те, що має­мо © — типо­вий гни­дник.

Може, вар­то вже, уре­шті-решт, моне­ти­зу­ва­ти піль­ги, щоб ці аль­тер­на­тив­но живі не їзди­ли сюди заси­ра­ти місто?

Мітки:

Якщо захо­че­те схо­ди­ти на фільм «Ів Сен-Лоран», дуже добре перед тим поду­май­те :). Я не можу ска­за­ти, що фільм ніякий, але це роз­рив шабло­нів. Мені натя­кну­ли, що це типо­во для фран­цу­зів.

Мітки:

Сьо­го­дні не про­сто тепло, а навіть тро­хи жар­ко. Наре­шті, теплі вихі­дні.

Зага­лом, вийшло тро­хи біль­ше 40 кіло­ме­трів (41,86, якщо точно) і рів­но два моро­зи­ва по доро­зі. Час у доро­зі: 3 годи­ни і 43 хви­ли­ни (я ще й пішки тро­хи йшов), сере­дня швид­кість — 11,24 км/год, макси­маль­на — 42,3.

bike2014

Кіль­ка разів мене про­бу­ва­ли під­рі­за­ти, а коли вже їхав назад, то за 100 метрів пере­ді мною у джи­па вибу­хну­ло коле­со. Ніхто не пере­вер­нув­ся й не постра­ждав.

А ще я зро­зу­мів, як не тре­ба про­їжджа­ти Москов­ську пло­щу.

Мітки: ,

Гово­ріть-гово­ріть, у мене нау­ко­ві дже­ре­ла.

A cross-sectional study taken from the Austrian Health Interview Survey AT-HIS 2006/07 found that vegetarians are actually less healthy than normal eaters.

After controlling for variables, they found that vegetarians did have lower BMI and alcohol consumption but had poorer overall health. Vegetarians had higher incidences of cancer, allergies, and mental health disorders, a higher need for health care, and poorer quality of life.

As a result, vegetarians take more medications than non-vegetarians.

Тому я як їв м’ясо, так і їсти­му.

Мітки:

Ниж­че мобі­ло­гра­фія за вихі­дні.
Read More »

Мітки: , ,