Це оста­н­ня запла­но­ва­на части­на хіт-пара­ду (попе­ре­дні диві­ться тут: 1, 2, 3) вока­лі­стів. На сьо­го­дні я зали­шив най­сма­чні­ше і най­про­сті­ше — зару­бі­жний метал, а точні­ше і пере­ва­жно, його най­при­єм­ні­ше (і з вокаль­ної точки зору також, ми ж тут про вокал гово­ри­мо) від­га­лу­же­н­ня — пау­ер-метал.
(біль­ше…)

Мітки: , , ,

…хочу ска­за­ти, що вже навіть до закін­че­н­ня пер­шої поло­ви­ни 2014-го року з упев­не­ні­стю можна ствер­джу­ва­ти, що пото­чний рік став роком гучно­го фей­лу між­на­ро­дної дипло­ма­тії зав­дя­ки імпо­тен­ції дії злі­ва, помно­же­ній на імпо­тен­цію дум­ки спра­ва.

Мітки:

Якщо ми вже тут заго­во­ри­ли про дибі­лі­зми, давай­те почи­та­є­мо остан­ні нови­ни. Кіль­ка разів на день я бачу різні пові­дом­ле­н­ня сто­сов­но того, що десь чиїсь теле­ка­на­ли вимкну­ли, інші вві­мкну­ли, а потім нав­па­ки. І так вми­ка­ють-вими­ка­ють їх, як дітла­хи, які наре­шті змо­гли діста­ти до вими­ка­ча сві­тла (а от у моє­му дитин­стві всі вими­ка­чі були низь­ко — спе­ці­аль­но для мене).

Люди, ау! XXI ст. надво­рі. Кому впа­ло тра­ди­цій­не ефір­не мов­ле­н­ня? Люди при здо­ро­во­му ґлу­зді зда­тні чита­ти нови­ни й диви­ти­ся теле­ка­на­ли через паке­тні мере­жі пере­да­ва­н­ня даних (а ще є соц. мере­жі з Твіт­те­ром). Я розу­мію, що в селі під лісом у баб­ці нема вихо­ду в інет, але хіба ця баб­ка є цільо­вою ауди­то­рі­єю вми­ка­н­ня-вими­ка­н­ня теле­ка­на­лів?

Як діти малі. Фарс. Незро­зумі­лим ще зали­ша­є­ться те, чому онлай­но­ві ЗМІ акцен­ту­ють на таких нови­нах свою ува­гу.

Мітки:

Дня­ми на Свя­то­ши­ні спо­сте­рі­гав, пев­но, типо­ву (я не так часто там буваю) для цієї стан­ції кар­ти­ну.

При­їжджає при­мі­ська еле­ктри­чка, з якої вива­лю­є­ться купа дале­ко не моло­дих людей. Вони гри­зу­ться між собою, плю­ю­ться, запо­ло­ня­ють під­зем­ні пере­хо­ди і йдуть у метро. На ручно­му тур­ні­ке­ті від­ра­зу виро­стає дов­же­ле­зна чер­га, хвіст якої вихо­дить аж у під­зем­ний пере­хід — піль­го­ви­ки! Части­на з цьо­го riff-raff не дохо­дить до метро й осі­дає біля під­зем­но­го пере­хо­ду, й у ньо­му з візо­чка­ми почи­нає тор­гу­ва­ти вся­ким непо­тре­бом.

З рока­ми ця маса на Свя­то­ши­ні мно­жи­ла­ся, диха­ла, роз­ки­да­ла від­хо­ди жит­тє­ді­яль­но­сті — і зараз має­мо те, що має­мо © — типо­вий гни­дник.

Може, вар­то вже, уре­шті-решт, моне­ти­зу­ва­ти піль­ги, щоб ці аль­тер­на­тив­но живі не їзди­ли сюди заси­ра­ти місто?

Мітки:

Якщо захо­че­те схо­ди­ти на фільм «Ів Сен-Лоран», дуже добре перед тим поду­май­те :). Я не можу ска­за­ти, що фільм ніякий, але це роз­рив шабло­нів. Мені натя­кну­ли, що це типо­во для фран­цу­зів.

Мітки:

Сьо­го­дні не про­сто тепло, а навіть тро­хи жар­ко. Наре­шті, теплі вихі­дні.

Зага­лом, вийшло тро­хи біль­ше 40 кіло­ме­трів (41,86, якщо точно) і рів­но два моро­зи­ва по доро­зі. Час у доро­зі: 3 годи­ни і 43 хви­ли­ни (я ще й пішки тро­хи йшов), сере­дня швид­кість — 11,24 км/год, макси­маль­на — 42,3.

bike2014

Кіль­ка разів мене про­бу­ва­ли під­рі­за­ти, а коли вже їхав назад, то за 100 метрів пере­ді мною у джи­па вибу­хну­ло коле­со. Ніхто не пере­вер­нув­ся й не постра­ждав.

А ще я зро­зу­мів, як не тре­ба про­їжджа­ти Москов­ську пло­щу.

Мітки: ,

Гово­ріть-гово­ріть, у мене нау­ко­ві дже­ре­ла.

A cross-sectional study taken from the Austrian Health Interview Survey AT-HIS 2006/07 found that vegetarians are actually less healthy than normal eaters.

After controlling for variables, they found that vegetarians did have lower BMI and alcohol consumption but had poorer overall health. Vegetarians had higher incidences of cancer, allergies, and mental health disorders, a higher need for health care, and poorer quality of life.

As a result, vegetarians take more medications than non-vegetarians.

Тому я як їв м’ясо, так і їсти­му.

Мітки:

Ниж­че мобі­ло­гра­фія за вихі­дні.
(біль­ше…)

Мітки: , ,

Не дивуй­те­ся…

Сего­дня в жаб­бер мне напи­сал мой рус­ский кол­ле­га и задал пре­за­ме­ча­тель­ней­ший вопрос. Дослов­но:

про фаши­стов прав­да? Ну что они там у вла­сти

Как-то это гру­стно. Ладно ещё бы не разо­бра­лись в пер­вые дни, когда кисе­лёв­ская геб­бель­сов­щи­на уме­ло про­мыва­ла обыва­те­лю мозги. Но сей­час-то? Как объя­снить рус­ско­му, что в пра­ви­тель­стве сей­час не фаши­сты? Бапти­ста Тур­чи­но­ва, кро­ли­ка Сеню и сучку Юлю можно обзывать как хоти­те, хоть спа­си­те­ля­ми, хоть него­дя­я­ми, хоть импо­тен­та­ми, хоть пра­гма­ти­ка­ми, но это не фашизм. Мой ответ был, что у вла­сти либе­ра­лы. Ина­че их и не назо­вёшь. Да, сопли­вые, да, не могу­щие ниче­го сде­лать (не уди­ви­тель­но, что я мол­чал о них столь­ко вре­ме­ни, да и эта тира­да не исчер­пыва­ю­ща, я всё так же мол­чу о прои­схо­дя­щем), но не фаши­сты. Не меня­ет рас­ста­нов­ки сил ни нали­чие в пар­ла­мен­те пра­вой «Сво­бо­ды» (или напом­нить, что их там столь­ко же, сколь­ко и левых тру­сли­вых и про­да­жных КПУ­шни­ков? а хоти­те, я ещё и изви­ня­ться начну, пото­му что за этих КПУ­шни­ков и голо­со­вал на после­дних выбо­рах? хотя изви­ня­ться за что? разве что за то, что иде­ей опять-таки поль­зу­ю­тся него­дяи), ни актив­ность ещё более пра­во­го «Пра­во­го секто­ра» (с эти­ми как-нибудь разбе­рём­ся, пого­ды они вну­три стра­ны не дела­ют ника­кой, а вони до Вла­ди­во­сто­ка).

«…фашизм эго­цен­три­чен, бази­ру­е­тся на все­об­щем недо­ве­рии и убе­жден­но­сти в соб­ствен­ной пра­во­те», «фашизм — это пол­ное отсут­ствие инфор­ма­ции, то есть прав­ды; все лгут друг дру­гу, заве­до­мо зная, что лгут, тем не менее даже авто­ры этой лжи ищут сре­ди строк этой лихо скон­струи­ро­ван­ной чуши хоть какую-то толи­ку прав­ды», «Нет ниче­го стра­шнее, когда к вла­сти при­хо­дит серость. В ее-то недрах и заро­жда­е­тся фашизм, иде­о­ло­гия люм­пе­на и лаво­чни­ка, цар­ство тупой устрем­лен­но­сти в одну лишь наци­о­наль­ную общность, кото­рая была возмо­жна в про­шлом, но в век ныне­шний, в век свер­х­ско­ро­стей, в пору, когда мир сде­лал­ся малым и еди­ным, заро­жде­ние тако­го рода доктри­ны чре­ва­то одним лишь — гибе­лью чело­ве­че­ства». Доста­то­чно?

После сле­ду­ю­ще­го вопро­са кол­ле­ги:

обычные украин­цы теперь не любят рус­ских за крым или им пофиг? обычных рус­ских

и мое­го отве­та:

Если обычный рус­ский ниче­го не реша­ет у себя в стра­не, как он может что-то решать у нас?

кол­ле­га поче­му-то замол­чал.

Возмо­жно, ушёл думать.

Мітки:

Учо­ра доди­вив­ся Firefly («Сві­тля­чок»). Дуже які­сний сері­ал, жаль тіль­ки, що так мало епі­зо­дів.

Якщо ціка­во, жанр — космі­чний вестерн. Гумор хоро­ший, не нудно (ета­лон нудя­ті­ни, зда­є­ться, — це остан­ні сезо­ни Стар Трек: Воя­джер), сим­па­ти­чний борт­ме­ха­нік (це важли­во; борт­ме­ха­нік має бути або хари­зма­ти­чний, як у тому ж Стар Тре­ку, або сим­па­ти­чний). Тіль­ки якась неза­кін­че­ність є, оста­н­ня серія не завер­шує сері­ал. Кажуть, є ще комі­кси, але я не люби­тель.

Мітки: ,