Воду гаря­чу дали. Аж не віри­ться, ха-ха.

Від­пус­тка дво­ти­жне­ва мину­ла ще тиждень тому. Зві­сно, це не зна­чить, що я хоч якось від­по­чив. Час­тко­во дове­ло­ся вирі­шу­ва­ти сімей­ні пита­н­ня, час­тко­во — свої. Про остан­ні, спо­ді­ва­ю­ся, тро­хи зго­дом змо­жу роз­ка­за­ти.

Узяв собі нор­маль­ний сті­лець-крі­сло, тепер шия і спи­на почу­ва­ти­муть себе нор­маль­но, а то радян­ська табу­рє­тка тро­хи вже задов­ба­ла.

Вікна, наре­шті, заві­сив роле­та­ми типу «день-ніч», а ще поста­вив москі­тки. Тепер циві­лі­зо­ва­но можу закри­ва­ти­ся від сон­ця і від сусі­дів нав­про­ти =).

Почав новий малень­кий дома­шній про­ект під назвою fastpwd. Це така шту­ка, яка може гене­ру­ва­ти з одно­го май­стер-паро­ля купу різних паро­лів до різних сай­тів, при цьо­му ніде їх не збе­рі­га­ю­чи. Хоро­шу ідею під­ка­за­ли на Хабрі, а я для себе ще й Qt із C++ під­тя­гну. Про­гра­ма вже про­хо­дить успі­шні бойо­ві випро­бу­ва­н­ня в мене. Зби­рав я її і під OS X. Якщо комусь тре­ба, можу спро­бу­ва­ти збра­ти бінар­ник під він­ду. Код крос-пла­тфор­мо­вий.

pf-kernel також успі­шно пиля­є­ться, і годи­ну тому був сві­жий реліз.

P.S. Щорі­чної кон­фе­рен­ції OSDN у цьо­му році не буде :(. І неві­до­мо, чи буде вона тепер вза­га­лі ще колись.

Мітки:

Часто заду­му­ю­ся… а це нор­маль­но, що 18‑й авто­бус, 18‑й тро­лей­бус і 18‑й трам­вай — це три зов­сім різні мар­шру­ти, при­чо­му якщо тра­лік і трам­вай хоча б пере­ти­на­ю­ться на одно­му пере­хре­сті, то авто­бус ходить зов­сім на іншо­му бере­зі Дні­пра?

Мітки: , ,

Учо­ра ходив на Май­дан Неза­ле­жно­сті диви­ти­ся, що там зро­би­ли. Пока­зую фото­гра­фії.
Read More »

Мітки: , ,

Виклав весня­ні фото­гра­фії з бота­ні­чно­го саду ім. Гри­шка. Оце тіль­ки дійшли руки.

Зали­ши­ло­ся розі­бра­ти­ся, чому лайт­бокс у фото­га­ле­реї від­ва­лив­ся.

Мітки: ,

Зав­дя­ки сво­їм обо­лон­ським алко­ту­ри­стам мав змо­гу спро­бу­ва­ти поль­ське пиво на гре­ча­но­му меді. Ота­ке:

imgp2303_0

Можу порів­ня­ти його тіль­ки із слав­но­зві­сною медо­ву­хою з київ­ської «Пін­ти». Хочу ще!

Одна деталь: на укра­їн­сько­му медо­во­му пишуть «Не реко­мен­ду­є­ться вжи­ва­ти дітям, вагі­тним жін­кам…», а на поль­сько­му коро­тко і ясно: «Na zdrowie!»

Мітки:

Миле німе­цьке від­кри­т­тя року вам на ніч.

^_^

Мітки: ,

Ну і ще два кори­сних скри­пта.

Пер­ший — для копі­ю­ва­н­ня гро­мі­зд­ких ката­ло­гів з купою фай­лів:

➜ bin cat pfcp
#!/usr/bin/env bash
 
tar -cf - $1 | mbuffer -m 8G | tar -x -C $2

Хитрість у тому, що інфа чита­є­ться за раз tar'ом, буфе­ри­зу­є­ться в ОЗП, а потім вида­є­ться зно­ву ж таки tar'у для запи­су в нове місце. Обсяг пам’яті для mbuffer бажа­но під­стро­ї­ти під свої об’єми.

Дру­гий скрипт дає змо­гу швид­ко пере­да­ти цілий ката­лог по ssh без scp (не тре­ба мені нага­ду­ва­ти, що є rsync):

➜ bin cat pfst 
#!/usr/bin/env bash
 
tar cf - "$1" | pigz --fast -f -c -n | pv | ssh $2 "pigz -d - | tar xf -"

Тут єди­на хитрість в тому, що вико­ри­сто­ву­є­ться бага­то­по­то­чний варі­ант ком­пре­со­ра gz. Можна замі­ни­ти на pbzip2 або pixz, але вони пра­цю­ють наба­га­то повіль­ні­ше за pigz.

Мітки: ,

Мав наго­ду зате­сти­ти це чудо. Дома­шній сер­вак пер­ший тиждень сто­яв без моні­то­ра, а деба­жи­ти ядро тре­ба було, бо воно пада­ло.

Хитрість в тому, що при­ймач пові­дом­лень мав бути в іншій під­ме­ре­жі. Май­же всі ману­а­ли пишуть, що тре­ба, щоб при­ймач був у тій самій під­ме­ре­жі, що й сер­вер із netconsole, але це не так.

Тому нехай без­го­ло­вий сер­вер має зов­ні­шню IP-адре­су a.b.c.d на інтер­фей­сі eth0, а при­ймач — x.y.z.t. Пере­да­вач буде над­си­ла­ти логи з пор­та ABCD на порт при­йма­ча XYZT.

На при­йма­чі:

netcat -l -u x.y.z.t XYZT

На без­го­ло­во­му сер­ве­рі:

sudo dmesg -n 7
sudo modprobe netconsole "netconsole=ABCD@a.b.c.d/eth0,XYZT@x.y.z.t/aa:bb:cc:dd:ee:ff"

А тепер нюанс хитро­щів. netconsole вима­гає вка­зу­ва­ти MAC-адре­су при­йма­ча. І якщо він в іншій під­ме­ре­жі, то вка­зу­ва­ти тре­ба MAC-адре­су мар­шру­ти­за­то­ра під­ме­ре­жі без­го­ло­во­го сер­ве­ра. Така собі ручна мар­шру­ти­за­ція.

Щоб дізна­ти­ся адре­су сво­го мар­шру­ти­за­то­ра, доста­тньо вико­на­ти таку коман­ду:

sudo arp -a | grep "($(ip r | grep eth0 | grep default | awk '{print($3)}'))" | awk '{print($4)}'

Вона якраз і видасть MAC-адре­су мар­шру­ти­за­то­ра для під­ме­ре­жі, до якої під­клю­че­ний без­го­ло­вий сер­вак сво­їм інтер­фей­сом eth0.

Після modprobe на при­йма­чі поси­пля­ться пові­дом­ле­н­ня від ядра без­го­ло­во­го сер­ве­ра. netcat можна запхну­ти в сесію tmux, щоб він собі тихень­ко пра­цю­вав «до востре­бо­ва­ния».

Мітки: ,

Metal head boys in the back of a Camaro
Banging to Metallica on the radio
From an all-star stud to a punk like you
We've got so many flavours that I just can't choose

Ох як тон­ко про Bang Camaro і Мета­лі­ку :)… Ну і на ніч кліп:

Мітки: ,

…в прин­ци­пі, під­па­да­ють під такі шабло­ни:

 • грив­ня зна­чно укрі­пи­ла­ся на між­бан­ку (читай — коли­ва­н­ня ±5 копі­йок);
 • долар на між­бан­ку рухнув (читай — грив­ня під­ня­ла­ся на ті ж 5 копі­йок);
 • індекс росій­ських бірж обва­лив­ся (диви­шся на гра­фік, і бачиш мані­пу­ля­цію мас­шта­бом, а спад усьо­го кіль­ка від­со­тків);
 • XXX уже хочуть YYY (про будь-які дії й поваль­но, аж гид­ко);
 • XXX зро­бив YYY — дже­ре­ло (яке дже­ре­ло???);
 • XXX вва­жа­ють, що… (кому ціка­во, що вва­жа­ють XXX?).

На наших ЗМІ вза­га­лі заба­га­то від­по­від­аль­но­сті за нині­шню ситу­а­цію, але май­же ніхто цьо­го не розу­міє. Зві­сно, про росій­ські я вза­га­лі мов­чу.

Ана­ло­гі­чно вигля­да­ють засі­да­н­ня Радбе­зу ООН. Типо­ва про­гра­ма:

 1. подя­ку­ва­ти голо­ві за нада­не сло­во;
 2. подя­ку­ва­ти чер­го­вій комі­сії за «змі­стов­ну хара­кте­ри­сти­ку ситу­а­ції»;
 3. висло­ви­ти «гли­бо­ке зане­по­ко­є­н­ня».

Ого­ло­шую цей рік роком без­від­по­від­аль­них ЗМІ, а також роком імпо­тен­ції в між­на­ро­дних від­но­си­нах.

Мітки: