Ори­гі­нал.

Як пере­дає коре­спон­дент УНІАН, рані­ше на місці, де зараз вста­нов­ле­но ялин­ку, сто­яв пам'ятник Лені­ну, який було зне­се­но у люто­му цьо­го року.

Мало ж хто знає, що я під саме цим пам’ятником і саме зав­дя­ки дні­про­пе­тров­ським пан­кам і не-пам’ятаю-вже-якому-пиву почав слу­ха­ти ту музи­ку, яку я зараз слу­хаю. Тому зне­се­н­ня саме цьо­го Іллі­ча мене осо­бли­во зачі­пає.

Мітки: , , , , ,

Звід­си.

 1. Если вы отку­по­ри­ли что-либо – заку­по­рьте.
 2. Если в руках у вас жид­кое – не разлей­те, поро­шко­обра­зное – не рас­сыпьте, газообра­зное – не выпу­сти­те нару­жу.
 3. Если вклю­чи­ли – выклю­чи­те.
 4. Если открыли – закрой­те.
 5. Если разо­бра­ли – собе­ри­те.
 6. Если вы не може­те собрать – позо­ви­те на помо­щь умель­ца.
 7. Если вы не разби­ра­ли – не взду­май­те соби­рать.
 8. Если вы одол­жи­ли что-либо – вер­ни­те.
 9. Если вы поль­зу­е­тесь чем-либо – дер­жи­те в чисто­те и поряд­ке.
 10. Если вы при­ве­ли что-либо в беспо­ря­док – вос­ста­но­ви­те ста­тус-кво.
 11. Если вы сдви­ну­ли что-либо – вер­ни­те на место.
 12. Если вы хоти­те восполь­зо­ва­ться чем-либо, при­на­дле­жа­щим дру­го­му, – попро­си­те разре­ше­ние.
 13. Если вы не зна­е­те, как это дей­ству­ет, – ради Бога не тро­гай­те.
 14. Если вас не каса­е­тся – не вме­ши­вай­тесь.
 15. Если вы не зна­е­те, как это дела­е­тся, – сра­зу спро­си­те.
 16. Если вы не може­те чего-либо понять – поче­ши­те в затыл­ке.
 17. Если вы все же не пой­ме­те – и не пытай­тесь.
 18. Если вы гори­те на рабо­те – поста­рай­тесь, что­бы у вас ниче­го не заго­ра­лось.
 19. Если у вас что-либо взор­ва­лось – про­ве­рьте: оста­лись ли вы живы?
 20. Если вы не усвои­ли этих пра­вил – не вхо­ди­те в хими­че­скую лабо­ра­то­рию!
Мітки:

Лун­на сона­та (точні­ше, її тре­тя части­на), така, якою вона могла б ста­ти, будь у Людві­га еле­ктро­гі­та­ра, ком­бік і слух =).

Мітки:

Це ж про­сто якесь свя­то!

fail2ban-pinpoint

Пере­ві­сив слу­жбу на інший порт. Кому здав­ся неща­сний сер­вер у сели­щі місько­го типу?

Мітки: , ,

УНІАН пише:

Росій­ське втор­гне­н­ня в Укра­ї­ну зали­ша­є­ться загро­зою без­пе­ки для всьо­го атлан­ти­чно­го про­сто­ру, а пото­чний рік став "роком агре­сії". Про це заявив гене­раль­ний секре­тар НАТО Йенс Стол­тен­берг сьо­го­дні під час прес-кон­фе­рен­ції напе­ре­до­дні зустрі­чі міні­стрів закор­дон­них справ альян­су.

Ні, соне­чко, 2014‑й рік став роком імпо­тен­ції, перш за все, дипло­ма­ти­чної імпо­тен­ції, і хто як не ти маєш про це пам’ятати.

Мітки:

Ані

Так ска­за­но мало —
        і вже непри­єм­но памо­ро­чи­ться.
Мов­ча­н­ня — не на вагу, а на міцність —
        і де цьо­му вчи­ти­ся?
«Мов­ча­ти — тер­пі­ти» —
        таке ти дава­ла озна­че­н­ня.
«Мов­ча­ти — дослу­ха­ти».
        Іно­ді навіть вчи­ту­ва­ти­ся.

Можна від­кла­сти
        свої над­зви­чай­ні гостро­ти,
сьо­го­дні слу­хач — я,
        а ти захо­ті­ла визна­че­но­сті.
Гово­ри! Але так,
        щоб почу­ти, коли я буваю про­ти.
Гово­ри! Але це — наша зго­да,
        а не чиясь хви­лин­на милість.

Чи ж можна окре­сли­ти те,
        чого не пійма­єш рука­ми?
Як бути з тим, про що зна­єш,
        але чим не можеш діли­ти­ся?
Напев­но, не вийде такої роз­мо­ви —
        обоє вдо­во­ли­мось сна­ми,
і кожен сво­ї­ми,
        щоб зов­сім на ранок не виспа­ти­ся.

Не питай, скіль­ки разів надвечір’я
        я повер­тав­ся до тих діа­ло­гів.
Не питай, тебе не було поряд,
        а я нама­гав­ся виправ­да­ти­ся.
Роз­мо­ву ми не закін­чи­ли, і за місяць,
        а, може, за тися­чу років
ти будеш моїм слу­ха­чем,
        який зно­ву спро­бує виго­во­ри­ти­ся.

00:09 20.11.2014 р. (м. Київ)

…коро­тень­ке відео на ніч. Шукай­те на юту­бі ана­ло­гі­чні відео з цією люди­ною.

Мітки:

Жит­тя зухва­ло під­но­сить хитрі та дрі­бні неспо­ді­ван­ки, але про це колись потім, може за кіль­ка тисяч років.

Наре­шті закін­чив диви­ти­ся сері­ал за моти­ва­ми кни­ги Вуд­ха­у­за «Дживс і Вустер». Кни­гу мені реко­мен­ду­ва­ла одна добра зна­йо­ма, але зва­жа­ю­чи на і так задов­гий пото­чний спи­сок книг, я вири­шів поди­ви­ти­ся при­бли­зну екра­ні­за­цію поча­тку 90‑х років. Сері­ал сам по собі милий і невин­ний, із тон­ким англій­ським гумо­ром, але 4‑й сезон був явно зай­вим, оскіль­ки пішли неці­ка­ві повто­ри схо­жих сюже­тів. Це тро­хи зіпсу­ва­ло загаль­не вра­же­н­ня. Кни­гу не читав, але, думаю, у ній тако­го нема.

Допи­сую скри­пто­ва­ну обгор­тку над iproute2 для про­сто­го й розум­но­го шей­пін­га тра­фі­ку на само­ро­бних ліну­ко­вих мар­шру­ти­за­то­рах. Може, ско­ро поді­лю­ся. Пара­лель­но йде один ціка­вий сішний про­ект IP-теле­фо­нії, але про це, мабуть, також потім, бо тре­ба добря­че тесту­ва­ти й вили­зу­ва­ти код.

У чер­не­тках лежить гото­ве попов­не­н­ня збір­ки «Сон­це». Також ско­ро викла­ду.

Мітки: ,

У вере­сні я обі­цяв роз­ка­за­ти, які такі спра­ви я вирі­шу­вав під час від­пус­тки, а сьо­го­дні, наре­шті, можу пока­за­ти, де я пра­цюю, оскіль­ки вла­шту­вав­ся офі­цій­но.

Зна­чить, адмі­ні­стра­тор систем вір­ту­а­лі­за­ції і систем збе­рі­га­н­ня даних, інно­ва­цій­ний від­діл.

Мітки:

Поста­ло зав­да­н­ня зна­йти більш-менш деше­ві і які­сні наву­шни­ки на робо­ту, бо я не хочу тяга­ти свої про­шні сені­ки туди-сюди.

Нага­даю, рані­ше в мене були Піо­не­ри SE-M390 — над­чу­до­ва річ за свою ціну, я в них від­си­дів май­же всі сту­дент­ські роки і тро­хи біль­ше, але вре­шті вони роз­лі­зли­ся і роз­ла­ма­ли­ся.

Тому я дов­го не думав, і взяв ті ж самі Піо­не­ри, але нові­ші — SE-M531. Що тут ска­жеш. Дизайн май­же той, а звук як я і роз­ра­хо­ву­вав. Ганяю зараз із задо­во­ле­н­ням тесто­ві ком­по­зи­ції. Ну і що важли­во, шнур 3,5 метри (систем­ник на робо­ті під сто­лом).

m531product

З того, що помі­тно змі­ни­ло­ся, можна виді­ли­ти глян­це­вий кор­пус (мінус, але некри­ти­чно), тро­хи мен­ша гли­би­на для вух (плюс, бо вуха ближ­че до дина­мі­ків, при цьо­му не давить нічо­го), низи ста­ли більш гли­бо­ки­ми, сере­ди­на вирів­ня­ла­ся, вер­хи не ріжу­ться.

Мітки: ,