GlobalSign посту­пив по-справ­жньо­му бла­го­ро­дно і пода­ру­вав мені Wildcard SSL ще на один рік, і це при тому, що про­гра­ма для opensource-про­е­ктів у них при­кри­ла­ся, і вида­ють тепер такі сер­ти­фі­ка­ти неба­га­тьом.

Спо­ді­ва­ю­ся, ско­ро такі сер­ти­фі­ка­ти змо­же отри­ма­ти кожен задар­ма.

Мітки: ,

Мігра­ція з Хецне­ра на DigitalOcean завер­ши­ла­ся. Постра­жда­лі: DSPAM, який бла­го­по­лу­чно випи­ля­ли з 14.10, і тому дове­ло­ся зно­ву при­кру­чу­ва­ти SpamAssassin, а також Munin, тому що в репах лежить неро­бо­ча вер­сія (і він у прин­ци­пі запа­рив лама­ти­ся з кожним апгрей­дом; я біль­ше не хочу з ним вози­ти­ся).

Систе­му моні­то­рин­гу пишу свою.

Мітки:

Оох.

Мітки: ,

Саме цю шту­ку зігра­ли пер­шою на кон­цер­ті 29–го чила:

Ну і якщо хто не знав:

Мітки:

Для мене про­гра­ма на пото­чний рік вичер­па­ла­ся, і поки я зараз сиджу на заклю­чно­му кон­цер­ті в Націо­наль­ній філар­мо­нії Укра­ї­ни й зача­ро­ва­но див­лю­ся на те, як Роман Кофман дири­гує камер­ним орке­стром, бот люб’язно публі­кує цей запис.

Насам­пе­ред, заува­жу, що в цьо­му запи­сі не буде нічо­го ні про АТО, ні про валю­тний курс, ні про осо­би­стий нега­тив. Спро­бу­є­мо під ялин­ку покла­сти тіль­ки пози­тив­ні вра­же­н­ня і з ними ж увійти в новий рік. Також я від­хо­джу від фор­ма­ту пере­ка­зу­ва­н­ня подій помі­ся­чно, кон­цен­тру­ю­чи­ся тіль­ки на голов­но­му в довіль­но­му поряд­ку.

Чита­ти все ››

Мітки:

Зві­сно, я не забув зро­би­ти тра­ди­цій­ну фотку. А ще є фотка ялин­ки на Софій­ській пло­щі. Оби­дві фотки висять в аль­бо­мі гале­реї.

Мітки: , , , ,

Я ж забув викла­сти фото­гра­фії… Ну та їх там тіль­ки чоти­ри. Виправ­ля­ю­ся.

Мітки: , , ,

Я поти­хень­ку пере­їжджаю з Хецне­ра на DigitalOcean (і зара­ди еко­но­мії в тому числі). От пере­ніс блог, тому кіль­ка діб, поки схо­ди­ти­ме­ться DNS, можуть спо­сте­рі­га­ти­ся про­бле­ми.

Мітки: ,

Ори­гі­нал.

Як пере­дає коре­спон­дент УНІАН, рані­ше на місці, де зараз вста­нов­ле­но ялин­ку, сто­яв пам'ятник Лені­ну, який було зне­се­но у люто­му цьо­го року.

Мало ж хто знає, що я під саме цим пам’ятником і саме зав­дя­ки дні­про­пе­тров­ським пан­кам і не-пам’ятаю-вже-якому-пиву почав слу­ха­ти ту музи­ку, яку я зараз слу­хаю. Тому зне­се­н­ня саме цьо­го Іллі­ча мене осо­бли­во зачі­пає.

Мітки: , , , , ,

Звід­си.

 1. Если вы отку­по­ри­ли что-либо – заку­по­рьте.
 2. Если в руках у вас жид­кое – не разлей­те, поро­шко­обра­зное – не рас­сыпьте, газообра­зное – не выпу­сти­те нару­жу.
 3. Если вклю­чи­ли – выклю­чи­те.
 4. Если открыли – закрой­те.
 5. Если разо­бра­ли – собе­ри­те.
 6. Если вы не може­те собрать – позо­ви­те на помо­щь умель­ца.
 7. Если вы не разби­ра­ли – не взду­май­те соби­рать.
 8. Если вы одол­жи­ли что-либо – вер­ни­те.
 9. Если вы поль­зу­е­тесь чем-либо – дер­жи­те в чисто­те и поряд­ке.
 10. Если вы при­ве­ли что-либо в беспо­ря­док – вос­ста­но­ви­те ста­тус-кво.
 11. Если вы сдви­ну­ли что-либо – вер­ни­те на место.
 12. Если вы хоти­те восполь­зо­ва­ться чем-либо, при­на­дле­жа­щим дру­го­му, – попро­си­те разре­ше­ние.
 13. Если вы не зна­е­те, как это дей­ству­ет, – ради Бога не тро­гай­те.
 14. Если вас не каса­е­тся – не вме­ши­вай­тесь.
 15. Если вы не зна­е­те, как это дела­е­тся, – сра­зу спро­си­те.
 16. Если вы не може­те чего-либо понять – поче­ши­те в затыл­ке.
 17. Если вы все же не пой­ме­те – и не пытай­тесь.
 18. Если вы гори­те на рабо­те – поста­рай­тесь, что­бы у вас ниче­го не заго­ра­лось.
 19. Если у вас что-либо взор­ва­лось – про­ве­рьте: оста­лись ли вы живы?
 20. Если вы не усвои­ли этих пра­вил – не вхо­ди­те в хими­че­скую лабо­ра­то­рию!
Мітки:
Top