Cats Park

Я думаю, що моїм осо­би­стим музи­чним від­кри­т­тям року має ста­ти саме ця гру­па.

Мітки:

Зачистка GlusterFS

Зна­до­би­ло­ся тут вида­ли­ти том GlusterFS, але без того, щоб гро­хну­ти фізи­чно брік. Тре­ба було про­сто звіль­ни­ти на ньо­му місце. На томі жило кіль­ка міль­йо­нів дрі­бних фай­лів, тер­мі­ни піджи­ма­ли, ріше­н­ня «в лоб не було».

У чому загво­зд­ка: GlusterFS на брі­ку орга­ні­зо­вує дані хитрим спосо­бом. По-пер­ше, від­тво­рю­є­ться нор­маль­на стру­кту­ра даних, така ж само, яку бачить кори­сту­вач, коли мон­тує том. По-дру­ге, ство­рю­є­ться під­ка­та­лог .glusterfs, який містить хар­длін­ки на ці фай­ли, ну тіль­ки з інши­ми назва­ми (від­по­від­но до вико­ри­сто­ву­ва­но­го алго­ри­тму хешу­ва­н­ня). Якщо роби­ти тупий rm -rf, find . -delete чи навіть rsync –delete, то нічо­го хоро­шо­го швид­ко не вийде, оскіль­ки кожний файл буде вида­ля­ти­ся як міні­мум дві­чі (а то й біль­шу кіль­кість разів), і місце на диску звіль­ня­ти­ме­ться тіль­ки після вида­ле­н­ня остан­ньо­го хар­длін­ка кожно­го фай­ла.

Тому в голо­ву при­йшло спо­ча­тку роби­ти truncate:

find . -type f -print -exec truncate --size=0 {} \;

А потім уже роби­ти вида­ле­н­ня пустих фай­лів:

rsync -av -H --progress --delete empty/ folder/

Тіль­ки так можна швид­ко звіль­ни­ти місце за наяв­но­сті кіль­кох міль­йо­нів фай­лів із хар­длін­ка­ми.

Мітки: ,

Брутфорс

Уче­твер­те в жит­ті щастить із бру­тфор­сом.

Пер­ший раз то був пароль на якийсь важли­вий ZIP-архів. Бру­тфор­сив яко­юсь ути­лі­тою, пароль виявив­ся чоти­ри­сим­воль­ним і слов­ни­ко­вим.

Дру­гий раз — роз­бло­ку­вав комусь теле­фон. Але то був розум­ний бру­тфорс: я при­пу­стив, що пароль має бути схо­жим на рік наро­дже­н­ня, і піді­брав його за ~40 спроб.

Утре­тє — забу­тий пароль від сер­ве­ра. Оскіль­ки я чітко знав стру­кту­ру паро­ля, про­стий скри­пто­вий бру­тфор­сер від­пра­цю­вав за кіль­ка хви­лин.

Ну і от щой­но за кіль­ка сотень іте­ра­цій піді­брав пров­ти­че­ний пароль від вело­си­пе­дно­го зам­ка. Це також був розум­ний бру­тфорс.

Учо­ра від­крив вело­се­зон. 37 км.

Мітки: , ,

Іво Бобул

Наро­дний артист Укра­ї­ни, кава­лер орде­нів Яро­сла­ва Мудро­го V сту­пе­ня та Мико­ли Чудо­твор­ця I сту­пе­ня, поче­сний гро­ма­дя­нин Ново­сан­жар­щи­ни і про­сто мій кумир по жит­тю Іван Васи­льо­вич Бобул на Гро­мад­сько­му.

Мітки: ,

***

Дочи­тав мему­а­ри радян­сько­го посла в Англії Май­сько­го «Воспо­ми­на­ния совет­ско­го дипло­ма­та», а також кни­гу Тру­ха­нов­сько­го «Уин­стон Чер­чилль. Поли­ти­че­ская био­гра­фия». Узяв­ся за Шимо­на Датне­ра «Пре­сту­пле­ния неме­цко-фашист­ско­го вер­ма­хта в отно­ше­нии воен­но­плен­ных во вто­рой миро­вой вой­не». Пара­лель­но див­лю­ся фільм Сто­у­на «Нерас­ска­зан­ная исто­рия США».

Сьо­го­дні від­кри­т­тя Фран­цузь­кої весни на Софій­ській пло­щі, обі­ця­ють щось ціка­ве. Імо­вір­но, вар­то піти попри обі­ця­ний уве­че­рі сніг.

Час­тко­во від­кри­ли код, напи­са­ний мною на робо­ті. Не знаю, кому він буде кори­сний, але в нас він вико­ри­сто­ву­є­ться у вну­трі­шніх роз­роб­ках у про­да­кшні. При­найм­ні, мені зда­є­ться, що код дово­лі які­сний. Попри його про­сто­ту й оче­ви­дність, тре­ба ж було комусь його напи­са­ти.

А нао­ста­нок зали­шу аль­бом Епі­де­мії «Сокро­ви­ще Энии».

Мітки: , , , ,

.vimrc

Мій про­стень­кий .vimrc тут.

Мітки: , , ,

Юля Худякова

Соне­чка вам на ніч (не Дра­ку­лу ж перед сном слу­ха­ти; хоча кому як).

Це та дів­чин­ка на бек-вока­лі у Буту­со­ва. На її сай­ті є блю­зо­ві запи­си, але, чесно кажу­чи, мені біль­ше подо­ба­є­ться те, як вона спів­ає висо­ким голо­сом, а не низь­ким. Хоча що там гово­ри­ти, діа­па­зон у неї широ­кий, а вокал — дово­лі силь­ний.

А ще вона мені чимось силь­но нага­дує одну мою одно­кур­сни­цю.

Мітки: , , ,

Dracula — Walking On Water

А вот Лан­де з новим аль­бо­мом, схо­же, спра­вив­ся, хоча я дійшов тіль­ки до дру­гої пісні.

(про себе смі­ю­ся, що це утя­же­льон­на вер­сія буту­сів­ських про­гу­ля­нок по воді)

Мітки: ,

На лижах у Карпатах

Із 7-го по 11-те люто­го мав задо­во­ле­н­ня впер­ше бути в засні­же­них Кар­па­тах. Я там, зві­сно, нео­дно­ра­зо­во був, але в теплу пору року. Цьо­го разу тре­ба було поба­чи­ти, що це таке — сніг у Кар­па­тах. Під катом фото­чки з роз­по­від­дю. Деякі фото­чки об’ємні. Бага­то фото­чок не мої, робле­ні Альо­ною.
Чита­ти все ››

Nightwish — Endless Forms Most Beautiful

Туо­мас, WTF? Ти в кур­сі, що в тебе вийшов такий собі еко-аль­бом — легень­кий тан­цю­валь­ний поп-фольк-рок? Ти чому заста­вив Флор так по-про­сто­му спів­а­ти? Чи тобі нага­да­ти, на що вона зда­тна? Де діла­ся роз­мі­ре­ність, усе­ося­жність, вели­чність тво­їх сим­фо­ній? Ти явно кудись спі­шив, а за тобою спі­ши­ли гіта­ри, удар­ні і, зре­штою, увесь аль­бом. Чутно, зві­сно, що нема Юкки, але навіть його при­су­тність нічо­го б не змі­ни­ла. Ну, хіба тро­хи. А ще ти в одній пісні (Yours Is An Empty Hope) мав наглість повто­ри­ти себе ж (див. вступ Dark Chest Of Wonders).

Зро­би з цим щось, ти вже і так устиг від­по­чи­ти про­тя­гом робо­ти над остан­ні­ми дво­ма аль­бо­ма­ми. І виже­ни того мужи­ка із сопіл­кою, вона вам не личить.

Твій шану­валь­ник.

Мітки: , ,
Top