Фольк-рок на ніч

Моя улю­бле­на Мель­ни­ца на радіо.

Мітки: ,

SoulSpell

Із серії «як я міг не чути цьо­го рані­ше?».

Мітки:

Музика

«Шахе­ре­за­ду» Рим­сько­го-Кор­са­ко­ва сим­фо­ні­чний оркестр учо­ра зіграв про­сто чудо­во. Мені спо­до­ба­ло­ся, я задо­во­ле­ний.

А ще мені від­пи­сав гурт Cats Park. Я попро­сив у них текст оці­єї пісні, і мені його при­сла­ли:

Face The Future

Time to come around
things have changed
Time to come around
things have changed

I'm standing high i' ve opened my heart wide
so i can put whole world inside
i can smell the freedom i'll tell you what i see
there's nothing else but wisdom will make your soul free

I think it's time to face the future
you better be prepared
surely you' ll find who 's really suit you
if you'll choose to stay

Мітки:

Michael Kiske & Amanda Somerville — City Of Heroes

Ну і ще одна новин­ка сезо­ну — чер­го­ва дуе­тна робо­ти Аман­ди з мужи­ком в кєпкєКіске.

Є два клі­пи:

І ввесь аль­бом:

Дово­лі при­єм­но і які­сно, але не настіль­ки важ­ко, щоб це було мета­лом.

Мітки: , ,

Cats Park

Я думаю, що моїм осо­би­стим музи­чним від­кри­т­тям року має ста­ти саме ця гру­па.

Мітки:

Зачистка GlusterFS

Зна­до­би­ло­ся тут вида­ли­ти том GlusterFS, але без того, щоб гро­хну­ти фізи­чно брік. Тре­ба було про­сто звіль­ни­ти на ньо­му місце. На томі жило кіль­ка міль­йо­нів дрі­бних фай­лів, тер­мі­ни піджи­ма­ли, ріше­н­ня «в лоб не було».

У чому загво­зд­ка: GlusterFS на брі­ку орга­ні­зо­вує дані хитрим спосо­бом. По-пер­ше, від­тво­рю­є­ться нор­маль­на стру­кту­ра даних, така ж само, яку бачить кори­сту­вач, коли мон­тує том. По-дру­ге, ство­рю­є­ться під­ка­та­лог .glusterfs, який містить хар­длін­ки на ці фай­ли, ну тіль­ки з інши­ми назва­ми (від­по­від­но до вико­ри­сто­ву­ва­но­го алго­ри­тму хешу­ва­н­ня). Якщо роби­ти тупий rm ‑rf, find . ‑delete чи навіть rsync –delete, то нічо­го хоро­шо­го швид­ко не вийде, оскіль­ки кожний файл буде вида­ля­ти­ся як міні­мум дві­чі (а то й біль­шу кіль­кість разів), і місце на диску звіль­ня­ти­ме­ться тіль­ки після вида­ле­н­ня остан­ньо­го хар­длін­ка кожно­го фай­ла.

Тому в голо­ву при­йшло спо­ча­тку роби­ти truncate:

find . -type f -print -exec truncate --size=0 {} \;

А потім уже роби­ти вида­ле­н­ня пустих фай­лів:

rsync -av -H --progress --delete empty/ folder/

Тіль­ки так можна швид­ко звіль­ни­ти місце за наяв­но­сті кіль­кох міль­йо­нів фай­лів із хар­длін­ка­ми.

Мітки: ,

Брутфорс

Уче­твер­те в жит­ті щастить із бру­тфор­сом.

Пер­ший раз то був пароль на якийсь важли­вий ZIP-архів. Бру­тфор­сив яко­юсь ути­лі­тою, пароль виявив­ся чоти­ри­сим­воль­ним і слов­ни­ко­вим.

Дру­гий раз — роз­бло­ку­вав комусь теле­фон. Але то був розум­ний бру­тфорс: я при­пу­стив, що пароль має бути схо­жим на рік наро­дже­н­ня, і піді­брав його за ~40 спроб.

Утре­тє — забу­тий пароль від сер­ве­ра. Оскіль­ки я чітко знав стру­кту­ру паро­ля, про­стий скри­пто­вий бру­тфор­сер від­пра­цю­вав за кіль­ка хви­лин.

Ну і от щой­но за кіль­ка сотень іте­ра­цій піді­брав пров­ти­че­ний пароль від вело­си­пе­дно­го зам­ка. Це також був розум­ний бру­тфорс.

Учо­ра від­крив вело­се­зон. 37 км.

Мітки: , ,

Іво Бобул

Наро­дний артист Укра­ї­ни, кава­лер орде­нів Яро­сла­ва Мудро­го V сту­пе­ня та Мико­ли Чудо­твор­ця I сту­пе­ня, поче­сний гро­ма­дя­нин Ново­сан­жар­щи­ни і про­сто мій кумир по жит­тю Іван Васи­льо­вич Бобул на Гро­мад­сько­му.

Мітки: ,

***

Дочи­тав мему­а­ри радян­сько­го посла в Англії Май­сько­го «Воспо­ми­на­ния совет­ско­го дипло­ма­та», а також кни­гу Тру­ха­нов­сько­го «Уин­стон Чер­чилль. Поли­ти­че­ская био­гра­фия». Узяв­ся за Шимо­на Датне­ра «Пре­сту­пле­ния неме­цко-фашист­ско­го вер­ма­хта в отно­ше­нии воен­но­плен­ных во вто­рой миро­вой вой­не». Пара­лель­но див­лю­ся фільм Сто­у­на «Нерас­ска­зан­ная исто­рия США».

Сьо­го­дні від­кри­т­тя Фран­цузь­кої весни на Софій­ській пло­щі, обі­ця­ють щось ціка­ве. Імо­вір­но, вар­то піти попри обі­ця­ний уве­че­рі сніг.

Час­тко­во від­кри­ли код, напи­са­ний мною на робо­ті. Не знаю, кому він буде кори­сний, але в нас він вико­ри­сто­ву­є­ться у вну­трі­шніх роз­роб­ках у про­да­кшні. При­найм­ні, мені зда­є­ться, що код дово­лі які­сний. Попри його про­сто­ту й оче­ви­дність, тре­ба ж було комусь його напи­са­ти.

А нао­ста­нок зали­шу аль­бом Епі­де­мії «Сокро­ви­ще Энии».

Мітки: , , , ,

.vimrc

Мій про­стень­кий .vimrc тут.

Мітки: , , ,
Top