Мітки: фото

У поне­ді­лок, 2‑го числа, я взяв заслу­же­ний від­гул, і за навод­кою дів­чин­ки з робо­ти поїхав у Сере­дньо­че­ський край зні­ма­ти Влта­ву.
Read More »

Мітки: , , ,

Нота­тки з поїзд­ки до Лето­віц від 26 трав­ня.
Read More »

Мітки: , , ,

19-го трав­ня я їздив у Злін­ський край диви­ти­ся на місце­вість коло зам­ку Бухлов. Нади­хну­ла туди мене поїха­ти оця фото­гра­фія. Я про­сто вивчив на кар­ті, що є поруч, і поба­чив біля Угер­ське­го Гра­ді­ща замок.

Поду­ма­єш, зди­ву­вав — замок у Чеській Респу­блі­ці :).

Read More »

Мітки: , ,

Мину­ла неді­ля про­йшла в місте­чку Křtiny і селі Bukovina, а також у лісах поруч.
Read More »

Мітки: , ,

28-го числа за під­каз­кою дів­чин­ки Яни з робо­ти я зібрав­ся й поїхав диви­ти­ся на дір­ку в зем­лі :).
Read More »

Мітки: , ,

Цієї субо­ти, 14-го числа, я їздив диви­ти­ся на Морав­ський карст з іншо­го боку.


Read More »

Мітки: , ,

Тієї неді­лі, 8‑го числа, я вибрав­ся на Červený kopec.

Read More »

Мітки: , ,

+18°C сьо­го­дні! Зві­сно, пора фото­гра­фу­ва­ти.

Вид на Брно з Білої гори:

Видно і Шпіл­берк, і Петров, і вза­га­лі. Тіль­ки дим­ка от, і про­ме­ні в об’є­ктив. Під нога­ми — Юлі­а­нов і Жиде­ні­це.

Тут неве­ли­чкий сим­па­ти­чний парк, але до ньо­го тре­ба під­ня­ти­ся. Зві­сно, мене потя­гну­ло йти не асфаль­тною доро­гою, а хаща­ми з багню­кою під нога­ми.

Інші брня­ки теж пови­ла­зи­ли на соне­чко:

Ось почне­ться цві­ті­н­ня, поїду в Охоз до печер.

Мітки: , ,


Read More »

Мітки: , , ,

15 хви­лин залі­зни­цею від Утре­хта — і я в Хіль­вер­су­мі.
Read More »

Мітки: , , ,