Мітки: робота

Мене як пере­кла­да­ча часто пита­ють, скіль­ки сто­рі­нок я можу пере­кла­сти за день. Оскіль­ки я технар, то, зві­сно, від­по­від­аю, що це зале­жить від шри­фту й інтер­ва­лу, на що мені кажуть а‑ля «ну, стан­дар­тно». Ми в кон­то­рі все раху­є­мо у сло­вах, але я тут таки зва­жив­ся при­ки­ну­ти, скіль­ки ж це буде у сто­рін­ках.

Тому:

Сто­рін­ка Роз­мір шри­фту Між­ряд­ко­вий інтер­вал При­бли­зна кіль­кість слів
A4 14 1,5 200…230
A4 14 1 350…380
A4 12 1,5 310…350
A4 12 1 470…510

Вико­ри­сто­ву­вав­ся укра­ї­но­мов­ний текст (для англо­мов­но­го зна­че­н­ня можуть тро­хи пла­ва­ти, але несут­тє­во), шрифт Liberation Serif. Стан­дар­тним вва­жа­є­ться текст шри­фтом роз­мі­ру 14 пун­ктів, інтер­вал полу­тор­ний.

Тому від­по­відь моя така: за день я можу пере­кла­сти від 10 до 15 сто­рі­нок стан­дар­тно­го текс­ту.

UPDATE: якщо текст потрі­бно вичи­та­ти, тоб­то, від­ре­да­гу­ва­ти, то обсяг скла­дає від 35 до 50 сто­рі­нок.

Мітки: , , , , ,