Мітки: лінукс

Пре­чу­до­ві наслід­ки дода­ної секун­ди на моє­му основ­но­му сер­ва­ку (mariadb при цьо­му жер­ла 100% про­це­сор­но­го часу):

Мітки: ,

Jul 1 02:59:59 snow kernel: [1417256.604338] Clock: inserting leap second 23:59:60 UTC

Рід­ко коли на таке натра­пляю, але от якраз це ста­ло­ся. У хви­ли­ні була 61 секун­да.

Мітки: ,

Yet another тест від мене.

Тесту­вав­ся час, який затра­чу­є­ться на обчи­сле­н­ня пер­ших 30 тисяч чле­нів послі­дов­но­сті A000005 моєю бага­то­по­то­чною про­грам­кою. Тест напи­са­но так, щоб він ство­рю­вав послі­дов­но від 1 до 20 пото­ків, на кожній іте­ра­ції обчи­слю­вав оті 30 тисяч п’ять разів, а потім усе­ре­дню­вав час на пото­чну іте­ра­цію.

Як бачи­мо, з BFS рахує наба­га­то швид­ше. А ще ціка­во, що з BFS вар­то вико­ри­сто­ву­ва­ти пар­ну кіль­кість пото­ків, бо непар­ний потік (у мене два ядра на про­ці без гіпер­трей­дин­га) він постій­но ганяє з ядра на ядро, і так, мабуть, вно­сить затрим­ку в обчи­сле­н­ня. У CFS із балан­су­ва­н­ням наван­та­же­н­ня все наба­га­то гір­ше, тому гра­фік не зав­жди йде «пил­кою».

Мітки: , , , ,

При­ду­мую скрипт для авто­ма­ти­чної оброб­ки фоток: змі­не­н­ня роз­мі­ру й зафі­га­чу­ва­н­ня копі­рай­та. Поки наду­мав ота­ке:

#!/usr/bin/env bash
 
for i in *.JPG
do
	# resize image
	convert -resize 1280 $i _$i
 
	# get image dimensions
	dimensions=`identify "_$i" | awk '{print($3)}'`
	dim_x=`echo $dimensions | cut -d x -f 1`
	dim_y=`echo $dimensions | cut -d x -f 2`
 
	# get rectangle position
	top_x=`echo "$dim_x-315" | bc -l`
	top_y=`echo "$dim_y-22" | bc -l`
 
	# put copyright
	convert -pointsize 14 -font Liberation-Sans-Regular -draw "fill rgb(220,220,220) stroke rgb(220,220,220) rectangle $top_x,$top_y $dim_x,$dim_y" -draw 'gravity SouthEast fill black text 5,2 "© Oleksandr Natalenko :: http://natalenko.name/"' _$i __$i
 
	# remove garbage
	rm _$i
done

Це ще не фіналь­ний варі­ант, буду доробляти/переробляти.

Мітки: , , ,

Під­твер­див кіль­ка днів тому ціка­ве опи­ту­ва­н­ня на ЛОРі. Вияв­ля­є­ться, понад 30 людей вико­ри­сто­ву­ють мій патчсет, і це ж тіль­ки з‑поміж кори­сту­ва­чів сай­ту.

Мені при­єм­но.

Мітки: , ,

Від­був своє вдо­ма, тепер, за дві годи­ни, їха­ти­му на поїзд.

Читав фан­та­сти­ку і Олій­ни­ка. Писав СРМ, Стрі­мОС і один вірш. Бага­то стрі­ляв з пнев­ма­ти­ки. Бачив­ся з одно­кла­сни­ка­ми.

Вже над­то жар­ко аби вчи­ти­ся. Скіль­ки ж можна.

P. S. Вийшло 2.6.30, я пру­ся з роз­ро­бни­ків: на голов­но­му сай­ті ніц нема, є лише лист в lkml і при­хо­ва­ні тар­бол­ли на ftp. Зате нови­ни вже запов­не­ні звіс­ткою про реліз. Вла­сне, я ска­чав, ском­пі­лив і є тепер задо­во­ле­ним, бо ж 3D тепер паше як тре­ба, та ще і пере­ми­ка­н­ня режи­мів на рів­ні ядра пра­цює на ура.

Мітки: , , ,

Так ми чека­є­мо на фай­ли:

1
2
3
4
#!/bin/bash
sudo hciconfig hci0 piscan
sdptool add --channel=10 OPUSH
obexftpd -b -v

А так ми їх від­прав­ля­є­мо:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
#!/bin/bash
hcitool scan
echo -n "Enter device MAC: "
read mac
echo -n "Enter local file location: "
read lfile
echo -n "Enter remote file location: "
read rfile
obexftp -b $mac -c "$rfile" -p "$lfile"
Мітки: , ,

fuckbsd

Мітки: , ,

Нехи­ло так поко­ца­ло Ген­ту на цьо­му сер­ва­ку, аж удев від­ва­лив­ся… Тепер-то Фар заво­ру­ши­ться наре­шті швид­ше його пере­но­си­ти на інший сер­вак, тут ста­ви­ти Дебі­ан, і потім від­нов­лю­ва­ти все як було.

Мітки: , ,

При­єм­но, що оці­ни­ли: раз, два, три.

Вда­ва­ти­ся в подро­би­ці обтя­жли­во­сті навча­н­ня і справ­жньої весни не хоче­ться.

Натра­пив на кни­ги по Ліну­ксу. Мо кому зго­дя­ться. Шчол­кать сюда.

Також офі­гєл від кіль­ко­сті понов­лень сьо­го­дні зран­ку (KDE4 в unstable), а також май­стра мігра­ції тих же Кедів, який пере­ніс все з ~/.kde4 і ~/.kde.

Мітки: ,