Мітки: зустрічі

Тицяй­те сюди, вони вже в мене в гале­реї.

Мітки: , , ,

Це буде пост-коле­кція поси­лань на від­гу­ки про кон­фе­рен­цію OSDN — 2012 від її уча­сни­ків.

І тро­хи слів від мене.

Кон­фе­рен­ція мені спо­до­ба­ла­ся. Я був радий від­да­ти на неї цілий день. Допо­віді, зві­сно, ціка­ві не всі, від­вер­тий треш був про без­пе­ку, а також про базу даних db4o — я не знаю, як таке і так можна було роз­по­від­а­ти. Інше було хоча б аде­ква­тне, а пер­ше місце сво­го вла­сно­го рей­тин­гу від­даю допо­віді Ново­двор­сько­го про те, де зараз наш опен­со­урс, і куди йому тре­ба йти. Дру­ге місце — Костю­ку із кла­сною пре­зен­та­ці­єю про мобіль­ні інтер­фей­си. Мар­жан, як зав­жди, роз­по­від­ав про онов­ле­н­ня, при­чо­му з демон­стра­ці­єю, що було осо­бли­во кла­сно, тому поста­ви­мо цю допо­відь на тре­тє місце.

Жаль, що було мало ста­рих зна­йо­мих, але тих, хто був, я був дуже радий бачи­ти.

Зві­сно, від мене буде фото­звіт, але, пев­но, тро­хи потім. Як роз­гре­бу фотки.

Мітки: , , ,

Виклав мате­рі­а­ли сво­єї допо­віді на Кон­фе­рен­ції OSDN — 2012 тут. Також вони є на сер­ве­рі кон­фе­рен­ції.

Мітки: , , ,

Зав­тра від­бу­де­ться кон­фе­рен­ція OSDN — 2012, мій виступ про pf-kernel запла­но­ва­ний на 12:00. При­ходь­те.

Мітки: , , , ,

На сто­рін­ку публі­ка­цій додав два сьо­го­дні­шні висту­пи — про IP АТС Asterisk і про вектор­но-фазо­вий метод для визна­че­н­ня пока­зни­ків зава­до­стій­ко­сті бага­то­по­зи­цій­них видів моду­ля­ції.

Мітки: , , , ,

Одно­кур­сни­ця Оля люб’язно забра­ла мене із собою в Київ­ський ака­де­мі­чний театр дра­ми і коме­дії на спе­ктакль «Обман дли­ною в жизнь».

Якщо ви дума­є­те, що я тут щось напи­шу деталь­но про це — ви поми­ля­є­те­ся. Тре­ба про­сто схо­ди­ти, бо мені дуже спо­до­ба­ло­ся.

Мітки: , ,

Про­снув­ся пізно. Поїв НВЧ-кар­то­плі і поїхав зно­ву до Олій­ни­ка.

Ну, його, зві­сно, вже там не було.

Потім зустрі­ли­ся з Фаром, дов­гень­ко сиді­ли в кнайп-клу­бі «Купі­дон». Там сма­чно, не так, щоб вже і доро­го і при­коль­но.

Мітки: ,

Сьо­го­дні наре­шті вибрав­ся туди.

Олій­ни­ка не було, як ска­зав Дми­тро Гри­го­ро­вич Янко, він буде з 9‑го числа. Я йому лишив неве­ли­чко­го листа з надру­ко­ва­ни­ми вір­ша­ми і номер сво­го теле­фо­ну, буду тепер чека­ти дзвін­ка.

А щодо Дми­тра Гри­го­ро­ви­ча, то він, вияв­ля­є­ться, також із Заче­пи­лів­ки, зра­дів, коли почув, що я з Сан­жар, навіть спи­тав, чому я рані­ше не захо­див. Всю роз­мо­ву не пере­да­ва­ти­му, але люди­на дуже пози­тив­на, від­чу­ва­є­ться, що зем­ляк. Свої люди :).

Нао­ста­нок вза­га­лі пора­ду­вав: вру­чив шести­том­ник Олій­ни­ка і ще пару кни­жок, вклю­ча­ю­чи книж­ку про їхній фонд.

Кла­сно.

Мітки: , ,

Незва­жа­ю­чи на дур­ну­ва­ті пари, сьо­го­дні­шній день про­сто таки чудо­вий — у Київ при­їха­ла Аня Соля­ник, з якою ми по інтер­не­ту спіл­ку­є­мо­ся десь… ну може тро­хи мен­ше двох років. Чудо­ва пер­со­на, тро­хи непо­си­дю­ча, тро­хи бала­ку­ча, з гострим розу­мом. Ну і про­сто гар­на. Одне сло­во — Бджіл­ка (нік в неї такий). Побі­га­ли з нею по КПІ­шній бібліо­те­ці, пофо­тка­ли книж­ки, поси­ді­ли біля 19-го кор­пу­са. У неї пари, зда­є­ться, до деся­тої вечо­ра.

Зно­ву сни­ла­ся Іри­на, типу вона мені таки подзво­ни­ла, ми зустрі­ли­ся і вона ска­за­ла «Ну наре­шті». І все було добре…

Мітки: , ,

Про­снув­ся сам, і, що див­но, до обі­ду.

Про­гра­мив Стрім, зно­ву бло­ку­ва­н­ня.

Потім дер ста­ру, 100-літню лаво­чку. Спо­ча­тку про­сто шпа­те­лем, а потім пішов в мага­зин, взяв яко­їсь нецен­зур­но­го вигля­ду ріди­ни, до того ж, смер­дю­чої. Роз­во­див з аце­то­ном і покри­вав ста­ру фар­бу на лав­кі. Вона через деякий час зду­ва­ла­ся і більш-менш лег­ко від­ди­ра­ла­ся. Про­грав­ся так декіль­ка годин, ще і на зав­тра­шній день така сама робо­та лиши­ла­ся.

Рубі­ку ска­чав посі­бни­ки по фото­шо­пу і про­ги для фото­ра­мок. Хай гра­є­ться.

Схо­див в мага­зин по пиво і насі­н­ня.

Жер насі­н­ня соня­шни­ка і читав Чапе­ка «Вій­ну з сала­ман­дра­ми». Спо­ді­ва­ю­ся, всти­гну її дочи­та­ти до кін­ця «кані­кул».

Може, зно­ву (про­гно­зо­ва­но) пити­му чай.

Задов­ба­ли нови­ни про сви­ня­чий грип і Луцен­ка.

Мітки: , , ,