Тре­ба щось при­ду­ма­ти з новою темою для сай­ту, щоб одно­ча­сно був мобіль­ний варі­ант, а то ста­рий костиль уже дав­но не онов­лю­вав­ся. Поки мобіль­ну вер­сію бло­гу вимкнув.

З тегами:

Вір­ші пере­ніс сюди, в цей блог. Тепер вони роз­чи­не­ні в буден­них запи­сах, але спра­ва зав­жди є дві кате­го­рії, які можна кла­цну­ти, щоб виокре­ми­ти пое­зію та про­зу з епістолярії.

Вимкнув реє­стра­цію на цьо­му сай­ті — для комен­ту­ва­н­ня вона дав­но не потрі­бна, а остан­нім часом попри капчу поча­ли наві­ду­ва­ти­ся спам-боти.

Спо­ді­ва­ю­ся, це ні на що не вплине.

З тегами:

Я ство­рив свою вла­сну гале­рею фото­гра­фій.

Це ста­ло гар­ним при­во­дом пере­бра­ти нако­пи­че­ні фото­гра­фії, напи­са­ти кіль­ка кори­сних скри­птів, а ще зна­йти прийня­тну PHP-гале­рею. Я пере­про­бу­вав кіль­ка, і про­стень­ких скри­птів, і скла­дних мон­стрів, у резуль­та­ті вибрав MiniGal Nano. Над­про­ста, над­кра­си­ва та зру­чна річ, яка пра­цює без бази даних. Про­сто зали­вай фотки — і все. Вла­сно­руч для неї я допи­сав код, який дає змо­гу виво­ди­ти опи­си аль­бо­мів і місце їх зйом­ки, а ще доки­нув код гугло­ана­лі­ти­ка й систе­ми комен­ту­ва­н­ня Disqus.

Основ­ні аль­бо­ми я вже пере­ніс із Піка­си, але там їх ще зали­ша­є­ться досить бага­то, тому все за раз зро­би­ти не вийде. Нові аль­бо­ми дода­ва­ти­му­ться тіль­ки в нову гале­рею. У ста­рій я не пла­ную зали­ша­ти нічо­го, тому навіть поси­ла­н­ня спра­ва на фото­га­ле­рею я замі­нюю на нове.

Окрім того, в цій гале­реї вже з’явилися два аль­бо­ми з порт­ре­тни­ми робо­та­ми, яких я май­же ніко­му ніко­ли не показував.

Насо­ло­джуй­те­ся.

З тегами:

Із сабжем не все так про­сто. Пев­но, зали­шу його тіль­ки для адмі­ні­стра­тив­них задач, бо для нор­маль­ної робо­ти на загаль­но­до­сту­пних сай­тах сер­ти­фі­кат потрі­бно купувати.

З тегами: