ХаризмА

Dreams come true. Жаль, що вже без Авра­мен­ка, але голос усе одно чудо­вий.

Мітки: ,

Про ЗМІ

Іно­ді (ну ОК, дово­лі часто, насправ­ді) я думаю, що чисти­ти тре­ба не тіль­ки уря­до­ві стру­кту­ри, але ще й засо­би масо­вої інфор­ма­ції. При­чо­му, роби­ти це так, як зараз роблять із ДАІ — ану­лю­ва­ти всім акре­ди­та­цію, забо­ро­ни­ти займа­ти­ся жур­на­ліст­ською діяль­ні­стю і дати доро­гу… хм, а кому ж дава­ти доро­гу?

Від­кри­ва­є­мо, напри­клад, сер­йо­зний сайт сер­йо­зно­го Укр­ін­фор­ма і чита­є­мо:

vr

Для тих, у кого з очи­ма пога­но, повто­рю. Укр­ін­форм пише про те, що не буде засі­да­н­ня, циту­ю­чи Муста­фу, який напи­сав, що не буде сесії. Сучі жур­на­лю­ги вза­га­лі від­рі­зня­ють ці сло­ва між собою? Кого пона­би­ра­ли на робо­ту? Хто видає людям інфор­ма­цію? І чого ж ви хоче­те в цій кра­ї­ні, якщо такі ідіо­ти вида­ють таку інфор­ма­цію, не осми­слю­ю­чи зна­че­н­ня слів? Мало їм було про­сто чита­ти фейс­бу­чек і вту­пу копі­па­сти­ти все, що там пона­пи­су­ють, на голов­ні сто­рін­ки про­від­них видань. Тепер мода на імбе­циль­ність, віді­мо.

Мітки:

Про особисті рекорди

У субо­ту Четвер­та Кри­ти­чна маса зму­си­ла нака­та­ти містом аж цілий 61 вело­кі­ло­метр. Неймо­вір­но.

10641022_857704087642095_6714457373936920917_n

При­ку­пив собі пер­ча­тки, бо досвід пока­зав, що на вели­ких від­ста­нях неви­лі­ков­но пітні­ють доло­ні, і зро­би­ти з цим нічо­го не можна. Ще під сідло дові­сив сумо­чку для рем­ком­пле­кту, аби всі­ля­ке при­чан­да­л­ля не телі­па­ло­ся по рюк­за­ку. Доро­го, зате зру­чно. Тре­ба і на раму якийсь кон­тей­нер при­ду­ма­ти для дрі­бниць.

Мітки:

Про науковців

Дав­но помі­тив, що різни­цю між кан­ди­да­том і докто­ром можна помі­ти­ти на слух із зав’язаними очи­ма. Зві­сно, не на 100%, бо бува­ють як при­єм­ні, так і непри­єм­ні виклю­че­н­ня, але все ж ста­ти­сти­ка в цьо­му питан­ні дово­лі впер­та.

Так було і в інсти­ту­ті, так же ж само це видно і на відео, напри­клад, тієї ж ПостНа­у­ки.

Кан­ди­да­ти (пере­ва­жно) не вмі­ють гово­ри­ти. Дум­ки з них виті­ка­ють над­то повіль­но, тези плу­та­ю­ться, стру­кту­ру роз­по­віді часто важ­ко вло­ви­ти. Зві­сно, тому і слу­ха­ти їх не так ціка­во.

Докто­ри, тим часом, у біль­шо­сті сво­їй хоро­ші ора­то­ри. Вони влу­чно доби­ра­ють сино­ні­ми, наво­дять доре­чні (часто навіть доте­пні) порів­ня­н­ня, дум­ку стру­кту­ру­ють. Сло­вом, умі­ють пода­ти те, про що хочуть роз­ка­за­ти.

Можна порів­ня­ти. Ось вам лекція кан­ди­да­та. Або ось іще одна.

А тепер лекції докто­рів: раз, два, три.

Зві­сно, є виклю­че­н­ня. Напри­клад, є один кан­ди­дат, від лекцій яко­го важ­ко віді­рва­ти­ся. Або стрьом­ні докто­ри. Але це виклю­че­н­ня із пра­вил.

Мітки: ,

Перейменування

Тиць.

Не чіпай­те Ком­со­мольськ, вирод­ки!

Мітки:

Kira Lao…

…на ніч.

Мітки:

Чёрный кофе

Боги зійшли на зем­лю і дві годи­ни спів­а­ли у пря­мо­му ефі­рі радіо.

Мітки: , ,

Велопробіг

Ота­ким був мар­шрут Тре­тьої Кри­ти­чної маси (25 км):

bike

+ ще стіль­ки ж у центр і назад, і зага­лом нака­па­ло 50,5 км.

Мітки: ,

Виставка котів

Не мину­ло і двох міся­ців (а ні, мину­ло), і я пере­брав фото­гра­фії з бере­зне­вої вистав­ки котів.

Мітки: , , ,

ВПЗ (open your source, b*tch!)

Мене тішить дум­ка, що керів­ни­цтво ком­па­нії пози­тив­но оці­ни­ло пра­гне­н­ня випу­сти­ти у від­кри­те пла­ва­н­ня пев­ні вну­трі­шні напра­цю­ва­н­ня.

Оскіль­ки я займа­ю­ся систе­ма­ми збе­рі­га­н­ня даних і вір­ту­а­лі­за­ці­єю, деякі речі потре­бу­ють бра­ти gcc і зати­шну сіше­чку в руки, щоб інте­гру­ва­ти всі­ля­кі фрон­тен­ди з усі­ля­ки­ми бекен­да­ми. Оскіль­ки я ще й при­скі­пли­вий, мені зда­є­ться, що вихо­дять дово­лі які­сні речі. Зві­сно, пов­ні­стю код пока­зу­ва­ти нема сен­су (кому ціка­ві суто наші вузь­ко­спе­ци­фі­чні шту­чки?), а от загаль­ні супу­тні бібліо­те­ки, напи­са­ні для полег­ше­н­ня собі жит­тя, тре­ба роз­да­ва­ти всім.

Із того, що ми зараз випу­сти­ли:
Чита­ти все ››

Мітки: ,
Top