Рукописи горять

Ха! Ще й як! Попа­лив всі свої ста­рі текс­ти за пов­ною нена­до­бні­стю. Ох і горі­ло ж воно! Жар і полум'я вправ­но пожи­ра­ло весь той хлам, на яко­му я колись нама­гав­ся від­шлі­фу­ва­ти свою так зва­ну "май­стер­ність". Ги.

Також попа­лив все інше папе­ро­ве смі­т­тя. Попіл вто­птав в зем­лю і полив водою. Нехай росте.

Допри­би­рав в кім­на­ті.

На Лафо­ксі наре­шті пере­сту­пив поріг у 500 пові­дом­лень. Тепер у мене дві так зва­ні "зіро­чки". З чим я себе, улю­бле­но­го моде­ра­то­ра, і вітаю.

Пан Коли­бен­ко від­дав мені всі свої недо­дру­ко­ва­ні текс­ти. Я почав їх пере­би­ра­ти і (навіть!!!) зна­йшов дещо ціл­ком прийня­тне. Думаю, якщо дове­ду все до ума, то викла­ду.

Поки все. Якщо дожи­ву до вече­рі — буду вече­ря­ти.

Бги.

Мітки: ,

Славутич

Вияв­ля­є­ться, пиво нічо так. Добрень­ке.

Сиджу, зараз пишу диски Коля­ну, далі думаю при­би­ра­ти в кім­на­ті.

Був на база­рі, жар­ко, блін.

Мітки: ,

Під звуки “Крематорію”…

Вчо­ра фізи­чно не міг нічо­го напи­са­ти, бо рішав ті кля­ті кар­то­чки на авто­спра­ву. І сьо­го­дні, мабуть, теж ріша­ти­му.

В шко­лі був день цивіль­ної обо­ро­ни. Нічо­го ціка­во­го, окрім того, що я поба­чив зна­йо­мо­го поже­жни­ка і нага­дав йому про те, що вони нам про­гра­ли їх ЗІЛ в домі­но, не було.

Вчо­ра також виклав новий твір. Читай­те сайт з вір­ша­ми — там видно буде, про що він.

Поки все.

Мітки: ,

WordPress vs. Drupal

WordPress рулить. Drupal чомусь мене не нади­хає, пев­но тому, що він тупий ;). У вся­ко­му разі, я пере­ніс цей сайт на новий сер­вер, окрім того, змі­нив CMS.

Мітки: , ,

Під вечір

Залік здав… Думаю, що здав :). Сьо­мо­го уро­ку не було, фізрук ніяк не при­йде на робо­ту.

Зараз вдо­ма. Сиджу, вирі­шую кар­то­чки на авто­спра­ву, перед цим напи­сав ста­т­тю в МК про ком­пі­ля­цію ядер в Ліну­ксі. Пропу­стив через людей, пови­прав­ляв помил­ки. Уукру­лич ска­зав, що буде її вико­ри­сто­ву­ва­ти для зби­ра­н­ня сво­го ядра, а там від­пи­ше, чи годи­ться та ста­т­тя вза­га­лі ;).

Судя­чи з усьо­го, Музи таки не буде.

Мітки: , ,

Новий сервак і всілякі дрібниці

Вчо­ра заре­є­стру­вав­ся на nonlogic.org, там мені дали ssh-акка­унт. Тепер маю ще одне дода­тко­ве схо­ви­ще для фай­лів. При­чо­му кво­та фан­та­сти­чна — 2 Гб, а обме­жень факти­чно немає.

Зараз, вза­га­лі, пишу зі шко­ли, день почав­ся нічо­го так, зараз іду писа­ти залік по істо­рії (хай би їй чорт).

Муза так і не зна­хо­ди­ться. Ау, ти де :)?

Мітки: , ,

Свобода в доступності

Саме так. Сту­кну­ло мені в голо­ву зро­би­ти свій блог, але не того типу, що лише там вір­ші чи про­за, а реаль­ні, пото­чні дум­ки аби викла­сти. А сво­бо­да осо­би­сто­сті дося­га­є­ться лише в досту­пно­сті інфор­ма­ції, і не лише одно­сто­рон­ньої, а в оби­два боки: читач — автор.

Думаю, почну.

Ну пер­ше, що б хоті­ло­ся від­мі­ти­ти сьо­го­дні — це наше свя­то. День Пере­мо­ги, з чим я вас всіх і вітаю. Я був пра­по­ро­но­сцем на місце­во­му пара­ді, що осо­бли­во при­єм­но, от тіль­ки руки болі­ли трі­шкі від пра­по­ра :). Вислу­ха­ли і виступ сели­щно­го голо­ви, і яко­гось вете­ра­на, який обклав вої­нів УПА негар­ни­ми сло­ва­ми, а капі­та­лізм обі­звав обман­кою. Ну його, мара­зма­тік, в прин­ци­пі, не хочу я всту­па­ти в такі дис­ку­сії з самим собою, бо маю твер­ді в цьо­му пере­ко­на­н­ня. Як може­те бачи­ти, кар­ди­наль­но про­ти­ле­жні. А. Ще зал­пи спо­до­ба­ли­ся. Три­кра­тні, біля пам'ятника і на цвин­та­рі. Ну і пів­чі нічо так спів­а­ли, хоча не люблю я такі моле­бні. Ате­їст я.

Після того, зви­чай­но, пішов пити пиво, як же без цьо­го ;). Потім, наре­шті, зібрав ліпших дру­зів сво­їх разом — поси­ді­ли, поба­ла­ка­ли.

Йшов дощ. Похо­ло­да­ло, хоча зран­ку було нор­маль­но. Тро­хи намок, доки дійшов додо­му.

Вдо­ма зайняв­ся уро­ка­ми (хай би їх чорт побрав, це ж тре­ба в кни­зі з істо­рії обі­зва­ти The Beatles і Rolling Stones попсою!). Напи­сав твір. Про своє сели­ще. Читав істо­рію.

Вре­шті, добрав­ся до ком­па, поліз адмі­ни­ти сай­ти і форум Лафо­кса. Зно­ву ці лама­ки задра­ли, при­йшло­ся виправ­ля­ти пові­дом­ле­н­ня одно­го умні­ка, бо чита­ти було немо­жли­во. Бана­на не дав. Попе­ре­див тіль­ки усно.

Поки все. Іду вече­ря­ти.

Мітки: , ,

Post factum (після зробленого)

Ти від­пу­сти­ла, Сон­це -
бла­го­дать.
А я про­стив, чого вже там стра­жда­ти,
Чого дум­ки свої углиб хова­ти,
Коли їх можна (про­сто це!)
від­дать.
Ти зро­зумі­ла, що було
і буде,
Я зро­зу­мів, що мар­но, що реаль­но,
Коли душа моя, важ­ка й стра­ждаль­на
Ішла в вогонь… а там рев­ло…
Забу­де?
Мабуть, що ні -
при­зна­ла­ся
Ряд­ка­ми ніжни­ми в листі;
Розп'ятому тра­гі­чно на хре­сті
Сон­цем пока­за­ла­ся -
мені.
Я встав з хре­ста і віль­ний
став -
Я свій, та під тво­їм теплом
Обла­ска­ний тим ангель­ським кри­лом,
Отим добром і розу­мом, що спіль­ний…
Кохав!

20:41 3.05.2007 р.

Марево

У маре­ві зер­ни­сто­го тума­ну
Угле­дів­ся мені діво­чий стан…
Будь ласка, Соне­чко, не вводь мене в ома­ну -
Я бачу ясно, що пустий широ­кий лан.
Та Сон­це сві­тить над­то вже яскра­во,
Спо­кій­но грає бар­ва­ми роси,
Під­кре­слює вира­зно (ще й лука­во!)
Слі­пу­чий блиск тво­єї дов­гої коси.
А ти сто­їш одна у цьо­му полі,
Задум­ли­во, на само­ті собі.
І вітер буй­ний, про­ві­сник моєї долі,
Неща­дно пле­чі сти­снув холо­дом тобі.
Та рву­чким рухом рвеш жахли­ві пута,
Ври­ва­є­шся у вир подій моїх…
Душа твоя не замкне­на, не ску­та…
А очі… Я тону в очах тво­їх!
Біжиш назу­стріч, прям до мене, ось сюди!
Зді­ймаю руки я — гото­вий обійня­ти!
Та ти зни­ка­єш… знаю — маре­во лиш ти…
Стою роз­гу­бле­ний й не маю що ска­за­ти.
Був образ твій — за мить уже нема,
І сіло Соне­чко, роз­ві­яв­ся туман.
А я стою, забув­ши всі сло­ва…
Чи дій­сно бачив я діво­чий стан?

23:05 25.01.2007 р.
10:20 26.01.2007 р.
20:04 17.04.2007 р.

Коли?

Моє коха­н­ня, незга­си­мая зоря!
Прой­ду з тобою ріки пов­но­во­дні,
З тобою зов­сім не бою­ся я безо­дні -
Кохан­ню під­ко­ря­ю­ться моря!
Моє коха­н­ня, незга­си­мая зоря!
Наста­не час – ти зій­деш наді мною,
Наста­не час – і буду я з тобою:
Моя душа – твоя, твоя ж – моя!
Моє коха­н­ня, незга­си­мая зоря!
Коли ж наста­не той щасли­вий час,
“Тебе” й “мене” не буде, буде “нас”,
Коли роз­кві­тне раді­стю зем­ля?
Моє коха­н­ня, незга­си­мая зоря!
Ска­жи мені, коли тебе чека­ти?
Ска­жи, як буду щастя дару­ва­ти
Тобі одній, моїй єди­ній, я?

16:04 13.12.2006 р.

Top