Вере­сень не давав обі­тни­цю,
у вічнім кохан­ні не кляв­ся,
не засту­пав доро­ги смі­лив­цю,
звід­ки би той не узяв­ся,

очи­ма не упи­рав­ся в сто­ли,
не хотів про­сто так зва­ти­ся.
З ним не вою­ва­ли мли­ни
ані Стель­ма­ха, ані Сер­ван­те­са.

Не було в ньо­го ніко­го за спи­ною,
такий він вже місяць — непар­ний.
Нап’ялював бриль у спе­ко­тну годи­ну,
зод­да­ле­ки бачи­ли — гар­ний.

Часту­вав дітла­хів юшкою з ква­со­лі,
іно­ді — каву­на­ми чи печи­вом.
Любив роз­мов­ля­ти із Сон­цем у полі,
коли їх не бачи­ли — вве­че­рі.

Часто сидів до ночі в трав­ня,
носив від ньо­го гостин­ці.
Там, випад­ко­во, по дру­жбі дав­ній
позна­йо­мив­ся з моло­ди­цею.

Схо­жа на осінь, спо­кій­но-сум­на.
Вере­сню тро­хи не віри­ло­ся:
махнув він рукою, дока­пав вина.
«Та це мені тіль­ки при­ви­ді­ло­ся».

І раптом про­пав, щез, як і не було,
тіль­ки листям під ноги сте­ли­ться.
«Повер­нись, чоло­ві­че!» — у вухах гуло,
а йому хоч би що — стер­пи­ться.

Лиш насту­пно­го року, як тіль­ки сусід
чер­го­ві жни­ва завер­шить,
він з’явиться зно­ву, піде слід у слід
до жов­тня у гості — впер­ше.

23:23 2.10.2015 (м. Київ)

Ота­ке руде чудо вчо­ра висту­па­ло на вечо­рі іта­лій­ської музи­ки в рам­ках циклу «Suono Italiano».

0010-crop-u1907

Ото голос.

Мітки: ,

Субо­та, 23 км нав­ко­ло цен­тра Киє­ва.

km7

А зага­лом — ~50 км.

mcal0kiXe7A

Мітки: , ,

Роз­ка­жу вам, що я про­чи­тав за остан­ні п’ять міся­ців.

Після Датне­ра і його роз­по­від­ей про зло­чи­ни вер­ма­хту я побу­вав на Книж­ко­во­му Арсе­на­лі, де купив Бен­ду­кі­дзе «Ґудбай, імпе­ріє». Вра­же­н­ня стри­ма­но-пози­тив­ні.

Потім була збір­ка фан­та­сти­ки під назвою «Пла­не­та в пода­рок», де окрім одно­ймен­но­го тво­ру роз­мі­сти­ли­ся ще такі шту­ки: «Куку­ша­та Мидви­ча», «Исто­рия с лишай­ни­ком», «Рождён­ный под вла­стью Мар­са». Авто­рів у збір­ці тіль­ки двоє двоє — Уін­дем і Бран­нер.

Про­дов­жу­ю­чи фан­та­сти­чну лінію, узяв­ся за Бре­дбе­рі. Там була збір­ка різних неве­ли­ких тво­рів, але «451 гра­дус по Фарен­гей­ту» також про­чи­та­ло­ся.

Після Бре­дбе­рі в букі­ні­сті я вику­пив Шире­ра «Взлёт и паде­ние Тре­тье­го рей­ха» у двох томах. Дру­гий том якраз от сьо­го­дні й закін­чив.

На чер­зі Френ­кель «Любо­вь и мате­ма­ти­ка. Серд­це скрытой реаль­но­сти».

Мітки:

У четвер накру­тив близь­ко 25 км на захо­ді «Вело­си­пе­дом на робо­ту», і це при тому, що на робо­ту мені їха­ти зна­чно мен­ше. Зате в цен­трі нас тра­ди­цій­но напо­ї­ли чаєм із печи­вом.

У неді­лю за ком­па­нію про­їхав ~40 км до Пущі, по Пущі і назад. Незва­жа­ю­чи на дру­гу поло­ви­ну вере­сня, народ актив­но купа­є­ться на озе­рах. Літо.

pv-2

IMG_20150920_142635

IMG_20150920_160636

Уза­га­лі-то, там бага­то наро­ду, пря­мо як на курор­ті. А на озе­рах пла­ва­ють каче­чки у вели­ких кіль­ко­стях.

У субо­ту буде сьо­ма «Кри­ти­чна маса». Тре­ба їха­ти.

Мітки: ,

Дійшли руки пере­бра­ти фото­гра­фії, і ось як це було.

Мітки: , , ,

Парк Шев­чен­ка — Парк «Пере­мо­га».

11988603_1066492863375900_4229598434346726378_n

km6

11988239_1066495630042290_3224934309071753447_n

Мітки: , ,

Я рід­ко коли фоткаю, але якщо фоткаю, то фоткаю саме її.

17 фото­гра­фій.

Мітки: ,

Сьо­го­дні я вам роз­ка­жу коро­тку казо­чку про systemd-networkd.

TL;DR: усе пра­цює, але є нюан­си, осо­бли­во в скла­дних кон­фі­гу­ра­ці­ях, тому кра­ще поки вико­ри­сто­ву­ва­ти дистри­бу­тив­ні кон­фі­гу­рял­ки мере­жі.
(біль­ше…)

Мітки: , ,

Не мала баба кло­по­ту — пере­с­ета­пи­ла і дома­шній сер­вер з Убун­ти на Арч. Вийшло також дово­лі при­стой­но, хоча з пев­ни­ми осо­бли­во­стя­ми.

Пер­ша осо­бли­вість поля­гає в тому, що за вико­ри­ста­н­ня systemd-networkd для вві­мкне­н­ня фор­вар­дін­гу на інтер­фей­сі тре­ба не забу­ва­ти допи­су­ва­ти IPForward=yes у кон­фі­гах.

Дру­га осо­бли­вість, на пре­ве­ли­кий жаль, гово­рить, що в nftables, зда­є­ться, поки що нема фун­кції clamp mss to pmtu, а також mangle ToS. Ну, це пере­жи­ти поки що можна.

Інші осо­бли­во­сті, начеб­то, були успі­шно прой­де­ні на пер­шо­му пере­с­ета­пле­но­му сер­ве­рі. Тепер у мене зали­шив­ся тіль­ки один бубун­то­сер­вер, але він від мене дале­ко, до того ж, не зов­сім мій, і я не знаю, чи вар­то його вза­га­лі чіпа­ти.

P.S. Я ж був на морі, і все чекаю на фотки від това­ри­шів, щоб хоч якось пока­за­ти, як воно там було.

Мітки: , ,