Хата-читальня

Роз­ка­жу вам, що я про­чи­тав за остан­ні п’ять міся­ців.

Після Датне­ра і його роз­по­від­ей про зло­чи­ни вер­ма­хту я побу­вав на Книж­ко­во­му Арсе­на­лі, де купив Бен­ду­кі­дзе «Ґудбай, імпе­ріє». Вра­же­н­ня стри­ма­но-пози­тив­ні.

Потім була збір­ка фан­та­сти­ки під назвою «Пла­не­та в пода­рок», де окрім одно­ймен­но­го тво­ру роз­мі­сти­ли­ся ще такі шту­ки: «Куку­ша­та Мидви­ча», «Исто­рия с лишай­ни­ком», «Рождён­ный под вла­стью Мар­са». Авто­рів у збір­ці тіль­ки двоє двоє — Уін­дем і Бран­нер.

Про­дов­жу­ю­чи фан­та­сти­чну лінію, узяв­ся за Бре­дбе­рі. Там була збір­ка різних неве­ли­ких тво­рів, але «451 гра­дус по Фарен­гей­ту» також про­чи­та­ло­ся.

Після Бре­дбе­рі в букі­ні­сті я вику­пив Шире­ра «Взлёт и паде­ние Тре­тье­го рей­ха» у двох томах. Дру­гий том якраз от сьо­го­дні й закін­чив.

На чер­зі Френ­кель «Любо­вь и мате­ма­ти­ка. Серд­це скрытой реаль­но­сти».

Мітки:

Велогульки

У четвер накру­тив близь­ко 25 км на захо­ді «Вело­си­пе­дом на робо­ту», і це при тому, що на робо­ту мені їха­ти зна­чно мен­ше. Зате в цен­трі нас тра­ди­цій­но напо­ї­ли чаєм із печи­вом.

У неді­лю за ком­па­нію про­їхав ~40 км до Пущі, по Пущі і назад. Незва­жа­ю­чи на дру­гу поло­ви­ну вере­сня, народ актив­но купа­є­ться на озе­рах. Літо.

pv-2

IMG_20150920_142635

IMG_20150920_160636

Уза­га­лі-то, там бага­то наро­ду, пря­мо як на курор­ті. А на озе­рах пла­ва­ють каче­чки у вели­ких кіль­ко­стях.

У субо­ту буде сьо­ма «Кри­ти­чна маса». Тре­ба їха­ти.

Мітки: ,

Травневий велопарад дівчат

Дійшли руки пере­бра­ти фото­гра­фії, і ось як це було.

Мітки: , , ,

Критична маса — 6

Парк Шев­чен­ка — Парк «Пере­мо­га».

11988603_1066492863375900_4229598434346726378_n

km6

11988239_1066495630042290_3224934309071753447_n

Мітки: , ,

Аня

Я рід­ко коли фоткаю, але якщо фоткаю, то фоткаю саме її.

17 фото­гра­фій.

Мітки: ,

systemd-networkd

Сьо­го­дні я вам роз­ка­жу коро­тку казо­чку про systemd-networkd.

TL;DR: усе пра­цює, але є нюан­си, осо­бли­во в скла­дних кон­фі­гу­ра­ці­ях, тому кра­ще поки вико­ри­сто­ву­ва­ти дистри­бу­тив­ні кон­фі­гу­рял­ки мере­жі.
Чита­ти все ››

Мітки: , ,

Арчесервер — 2

Не мала баба кло­по­ту — пере­с­ета­пи­ла і дома­шній сер­вер з Убун­ти на Арч. Вийшло також дово­лі при­стой­но, хоча з пев­ни­ми осо­бли­во­стя­ми.

Пер­ша осо­бли­вість поля­гає в тому, що за вико­ри­ста­н­ня systemd-networkd для вві­мкне­н­ня фор­вар­дін­гу на інтер­фей­сі тре­ба не забу­ва­ти допи­су­ва­ти IPForward=yes у кон­фі­гах.

Дру­га осо­бли­вість, на пре­ве­ли­кий жаль, гово­рить, що в nftables, зда­є­ться, поки що нема фун­кції clamp mss to pmtu, а також mangle ToS. Ну, це пере­жи­ти поки що можна.

Інші осо­бли­во­сті, начеб­то, були успі­шно прой­де­ні на пер­шо­му пере­с­ета­пле­но­му сер­ве­рі. Тепер у мене зали­шив­ся тіль­ки один бубун­то­сер­вер, але він від мене дале­ко, до того ж, не зов­сім мій, і я не знаю, чи вар­то його вза­га­лі чіпа­ти.

P.S. Я ж був на морі, і все чекаю на фотки від това­ри­шів, щоб хоч якось пока­за­ти, як воно там було.

Мітки: , ,

Балансувальник DNS-запитів по UDP

Як я й обі­цяв, ми випу­сти­ли в opensource балан­су­валь­ник клі­єнт­ських DNS-запи­тів по UDP. Код можна бра­ти тут, під катом тро­хи техні­чних дета­лей.

TL;DR: epoll, SO_REUSEPORT, ldns, pthreads, CRC64+hashtable.
Чита­ти все ››

Мітки: , , ,

Арчесервер

Схо­же, пере­їзд на Арч про­йшов дово­лі вда­ло. Зао­дно я пере­ло­па­тив усі сер­ві­си, які були на ста­ро­му сер­ве­рі, попе­ре­пи­су­вав кон­фі­ги, дещо замі­нив, дещо під­ла­шту­вав. Техні­чні дета­лі для охо­чих наво­жу під катом.
Чита­ти все ››

Мітки: , , ,

Знову про хвостинг

Не секрет, що для осо­би­стих цілей у яко­сті сер­вер­ної пла­тфор­ми я вико­ри­сто­вую Ubuntu. У свій час мене на неї під­са­див Фар­ка­л­лєр, і це справ­ді виявив­ся нор­маль­ний вибір: регу­ляр­ні релі­зи, не про­ту­хший софт, ста­біль­ність, покра­ще­н­ня тощо. Але з вихо­дом 15.04 усе змі­ни­ло­ся — я ще ніко­ли не бачив тако­го сиро­го дистри­бу­ти­ва. Заде­кла­ро­ва­ний пере­хід на systemd вико­на­но щонай­гір­ше: поло­ви­на сер­ві­сів уза­га­лі не кон­вер­то­ва­на, інте­гра­ція з нала­шту­ва­н­ня­ми мере­жі ніку­ди­шня, базо­ві скри­пти ста­ли пада­ти. Я б ще зро­зу­мів, якби це тра­пи­ло­ся на одно­му сер­ве­рі, але якщо на кіль­кох одно­ча­сно — це діа­гноз.
Чита­ти все ››

Мітки: , ,
Top