Всяке різне

Сьо­го­дні отри­мав обхі­дний лист. Вла­сне, здав кни­ги в шкіль­ну бібліо­те­ку (замість астро­но­мі­чної кар­ти, яку я комусь від­дав, від­ска­ну­вав кар­ту Іри, роз­дру­ку­вав і від­ніс — про­йшло! — за що Іра отри­ма­ла чесно заслу­же­ну моло­чну пори­сту шоко­лад­ку :)).

Публі­ка­ції на ГАКу попу­ляр­ні­стю не кори­сту­ю­ться, рецен­зія пана Коли­бен­ка до ува­ги не бере­ться :). Я ж казав — нічо­го туди вза­га­лі ліз­ти.

Тро­хи попи­сав StreamOS — на май­бу­тнє зро­бив робо­чий login.

Вчо­ра про­грав­ся з драй­ве­ра­ми на відео і зро­зу­мів, що оста­н­ня вер­сії над­то вже глю­чна. Від­ко­тив­ся назад.

Поки все.

Мітки: , , ,

Сайт

Тро­хи поко­лу­пав­ся з нала­шту­ва­н­ня­ми сай­ту, нака­чав бага­то кори­сних пла­гі­нів, також думаю при­кру­ти­ти сюди (або в окре­мий роз­діл) RSS-стрі­чки моїх улю­бле­них сай­тів.

Мітки:

Система

Поно­вив Debian до чисто­го stable. Все про­йшло як по маслу, я задо­во­ле­ний.

Мітки:

Публікація

Виклав вірш на http://gak.com.ua/, тепер думаю, що з того вийде. Вла­сне, ось воно: http://gak.com.ua/creatives/1/5102, там з деяким часом мають з'явитися рецен­зії. Ціка­во було б почи­та­ти ;).

Мітки:

Pluvo finis

Jes, mi provas skribi esperanto :).

Hodiaŭ mi vidis futbolo. Nia komando "Gazovik" (mia ama komando) gajnis kun poento 8:1. Mi estas ĝojas.

Ira dones mi testoj. Mi faras ili.

Ĝis revido!

Мітки: ,

Esperanto

Kio estas Esperanto? Mi ne scias. Sed mi volas scii.

Насправ­ді, я знаю, що це таке. Навіть від­но­вив його вивче­н­ня (вивчав рані­ше). На диво, він дуже лег­кий, факти­чно його можна вивчи­ти за день. До того ж, логі­чний, про­стий і… між­на­ро­дний.

Tio estas fizika fenomeno. Relative abstrakta.

Насправ­ді, він ніякий не "рела­ті­ве абстра­кта". А дуже гар­ний інстру­мент спіл­ку­ва­н­ня. Вза­га­лі, моя воля, я б замі­нив англій­ську на еспе­ран­то.

При тому, вірш Лєр­мон­то­ва "Парус" чудо­во пере­кла­де­ний цією мовою.

Blankadas velo unusola
En la nebula mara blu',
Ĝi kion lasis, kion volas
en fremdaj landoj serĉi plu?

Ех, в кохан­ні при­зна­ти­ся б комусь на еспе­ран­то.

Ci min amas?

Хоті­ло­ся б почу­ти "Jes!".

Мітки:

Дипломи

До речі, сьо­го­дні отри­мав 3 гра­мо­ти і 3 дипло­ми за всі мої цьо­го­рі­чні заслу­ги. Біль­ше не отри­му­ва­ти­му :(.

Мітки: ,

КПІ

На ІТС про­хі­дний бал 41. У мене 42. Робіть виснов­ки, люди добрі, я попа­даю на факуль­те­ти, які писав в при­орі­те­тно­му спи­ску.

Ура!

Мітки:

Останній дзвінок

Від­дзве­нів. Наре­шті?

Писав сидів StreamOS.

Уве­че­рі піду від­мі­ча­ти.

Мітки: ,

Література

Я таки напи­сав листа до жито­мир­сько­го літе­ра­тур­но­го жур­на­лу "Оксія". Думаю домо­ви­ти­ся з ними про те, щоб вони надру­ку­ва­ли щось із моїх вір­шів.  Зараз оце собі думаю, чи вар­то було вза­га­лі зв'язуватися з публі­ка­ці­єю ;).

Біль­ше нічо­го сер­йо­зно­го.

Мітки:
Top