Про­чи­тав Абра­мо­ва "В лесу при­фрон­то­вом". Все з тієї ж збір­ки радян­ської фан­та­сти­ки. Зви­чай­но, дуже спо­до­ба­ло­ся. Реко­мен­дую всім.

Мітки:

Остан­нім часом наві­ки хрі­но­вий. Через Білайн. Оце думаю-думаю, та й піду куплю пакет Діджу­са зав­тра. Бо ста­рий накрив­ся.

Мітки:

Бо я наре­шті при­кру­тив suspend2ram і suspend2disk. Дяку­ю­чи фору­му Лафо­кса.

Був сьо­го­дні на кон­суль­та­ції з алге­бри. Також був гар­но поли­тий сло­ва­ми кла­сно­го керів­ни­ка в адре­су всьо­го кла­су. Ужас…

Схо­див на пошту, забрав Linux Mint 3.0 "Cassandra". Пра­цює, я задо­во­ле­ний.

Мітки: , ,

З укра­їн­ської мови. І через те, що я пре­тен­дую на якусь три­кля­ту, ніко­му не потрі­бну медаль, мені дове­ло­ся сиді­ти там, чека­ти хто-зна чого, поки пере­ві­рять робо­ти восьми людей за три (!) годи­ни. Через це я не встиг ні по музи­ку, ні по диск на пошту.

Ідіо­ти.

Зате вчо­ра з'їздив на Воро­ну, а потім з Коля­ном зава­ли­ли до Іри на чай (до речі, чай сма­чний ;)). Дуже гар­но поси­ді­ли, зо що Ірі вели­че­зне дякую. Хоч чимось роз­ва­жив­ся :).

Зараз гото­вий кого-небудь з'їсти.

Свя­тий Патрік, мене сьо­го­дні діста­ли.

Зате вчо­ра таки дочи­тав Стру­га­цьких "Гад­кие лебе­ди". Ска­за­ти мушу, що поча­ток мені не спо­до­бав­ся, зате почи­на­ю­чи із сере­ди­ни дуже навіть і нічо­го так :). Супер, коро­тше.

Плюс до того, про­чи­тав, Вар­шав­ско­го "Тре­во­жных сим­пто­мов нет", Жуко­ва "Рэм и Гений", Яку­бов­ско­го "Про­зра­чник", Ган­сов­ско­го "Вин­сент Ван Гог". Осо­бли­во спо­до­ба­ло­ся остан­нє, все інше теж кла­сне. Вза­га­лі, радян­ська фан­та­сти­ка супер, про­дов­жу­ва­ти­му далі чита­ти цей збір­ник.

Ну а почав чита­ти тих же Стру­га­цьких "Далёкая Раду­га". Подо­ба­є­ться. Дуже.

Настрою зараз ні на що путнє, факти­чно, не лиши­ло­ся, дико хоче­ться зжер­ти чого тако­го ета­ко­го…

Мітки: , , ,

В міні­а­тю­рі. Їздив сьо­го­дні на річку Воро­ну, туди, де камі­н­ня. На диво, після такої спе­ки вода ще є, і до того ж бага­то. Поси­ді­ли з Коля­ном.

Зно­ву, як при­їхав, писав Стрім. Напи­сав бага­то і сер­йо­зно, сиджу тепер задо­во­ле­ний.

Мітки: ,

Сьо­го­дні отри­мав обхі­дний лист. Вла­сне, здав кни­ги в шкіль­ну бібліо­те­ку (замість астро­но­мі­чної кар­ти, яку я комусь від­дав, від­ска­ну­вав кар­ту Іри, роз­дру­ку­вав і від­ніс — про­йшло! — за що Іра отри­ма­ла чесно заслу­же­ну моло­чну пори­сту шоко­лад­ку :)).

Публі­ка­ції на ГАКу попу­ляр­ні­стю не кори­сту­ю­ться, рецен­зія пана Коли­бен­ка до ува­ги не бере­ться :). Я ж казав — нічо­го туди вза­га­лі ліз­ти.

Тро­хи попи­сав StreamOS — на май­бу­тнє зро­бив робо­чий login.

Вчо­ра про­грав­ся з драй­ве­ра­ми на відео і зро­зу­мів, що оста­н­ня вер­сії над­то вже глю­чна. Від­ко­тив­ся назад.

Поки все.

Мітки: , , ,

Тро­хи поко­лу­пав­ся з нала­шту­ва­н­ня­ми сай­ту, нака­чав бага­то кори­сних пла­гі­нів, також думаю при­кру­ти­ти сюди (або в окре­мий роз­діл) RSS-стрі­чки моїх улю­бле­них сай­тів.

Мітки:

Поно­вив Debian до чисто­го stable. Все про­йшло як по маслу, я задо­во­ле­ний.

Мітки:

Виклав вірш на http://gak.com.ua/, тепер думаю, що з того вийде. Вла­сне, ось воно: http://gak.com.ua/creatives/1/5102, там з деяким часом мають з'явитися рецен­зії. Ціка­во було б почи­та­ти ;).

Мітки:

Jes, mi provas skribi esperanto :).

Hodiaŭ mi vidis futbolo. Nia komando "Gazovik" (mia ama komando) gajnis kun poento 8:1. Mi estas ĝojas.

Ira dones mi testoj. Mi faras ili.

Ĝis revido!

Мітки: ,