Напи­сав і це. Прав­да, важ­ко, жар­ко, бага­то писа­ти (7 хилих задач, кожну з яких роз­пи­су­ва­ти хто-зна наві­що на кіль­ка сто­рі­нок).

P.S. Окре­ме спа­си­бі Ірі за такі малень­кі листо­чки, де було щось схо­же на розв'язки :))))).

Мітки: ,

День наро­дже­н­ня Іри видав­ся на сла­ву, гар­но поси­ді­ли, а потім ще і погу­ля­ли. Ще раз вітаю, Іра :).

Сьо­го­дні виклав Стрім сві­жий і StreamCORE. Анон­си поро­бив май­же всі. Ще от піду на freshmeat запо­стю.

Мітки: , ,

Я таки довів своє тво­рі­н­ня до ума, тепер воно може пра­цю­ва­ти з кіль­ко­ма кори­сту­ва­ча­ми одно­ча­сно + до того, немає ста­рої дитя­чої хво­ро­би з дво­ма одна­ко­ви­ми про­це­са­ми.

Іра, не обра­жай­ся, це важ­ке ріше­н­ня, але ти мені дорож­че. З Днем наро­дже­н­ня!

Мітки: ,

Дочи­тав "Силай­ское ябло­ко". Нема слів, твір гар­но зба­лан­со­ва­ний, закін­че­ний, його при­єм­но і ціка­во чита­ти.

Почав чита­ти Каре­ла Чапе­ка "Фабри­ку Абсо­лю­та". Чапек геній :).

Мітки:

Наче, 12. Але ж помил­ка-то була ;).

Почав чита­ти  Танен­ба­у­ма "Опе­ра­ци­он­ные систе­мы. Разра­бо­тка и реа­ли­за­ция". Пру­ся.

Тре­ба схо­дить від­мі­ти­ти зда­чу чер­го­во­го екза­ме­ну.

Мітки: ,

При­йшов додо­му і зро­зу­мів, що зро­бив одне зав­да­н­ня непра­виль­но. Гм, балів 10 має бути, хай би йому чорт.

Купив нову ручку.

Мітки:

Про­чи­тав Гро­мо­ву "Гле­ги". Твір дуже спо­до­бав­ся, але таке вра­же­н­ня, що він неза­кін­че­ний. Тим не мен­ше, реко­мен­дую.

Зараз читаю Наза­ро­ва "Силай­ское ябло­ко". Дуже подо­ба­є­ться. Це остан­ній твір зі збір­ки радян­ської фан­та­сти­ки.

Попри­би­рав в кім­на­ті.

Мітки: ,

Іра, маю тобі ска­за­ти вели­че­зне дякую за ту чудо­ву про­гу­лян­ку під зоря­ми, а також за те, що дала таку чудо­ву наго­ду роз­ві­я­ти­ся. Після сві­жо­го пові­тря і дума­є­ться лег­ше.

А тепер до сум­них новин. "Зв'язківець" (а не "Газо­вик", до речі) про­грав Дра­би­нів­ці з рахун­ком 0:2 :(.

Мітки: ,

Ага, між зако­ха­ні­стю і… неза­ко­ха­ні­стю :). Не хоче­ться завча­сно роз­ча­ро­ву­ва­ти­ся, але я таки знаю, що з цьо­го нічо­го не вийде, хоча Муза Вона, думаю, іде­аль­на. Ех…

О 17:00 йду диви­ти­ся супер­фут­бол, гра­ють "Газо­вик" (Нові Сан­жа­ри) і "Чиста кри­ни­ця" (Дра­би­нів­ка). Це буде бата­лія, я вже "пре­дв­ку­шаю" весь матч.

Заслав на ГАК ще кіль­ка кре­а­ти­вів, серед них висо­ко оці­не­ну Коли­бен­ком аль­тер­на­тив­ну істо­рію про Рим і радян­ську армію.

А щодо Музи… Ну не вар­то, занад­то я вже гли­бо­ко зако­ху­ю­ся…

Мітки: , ,

Ace&Base. Тепер в іне­ті сиджу через неї, поки на Білай­ні не дове­дуть до ума.

Мітки: