Здав. Ще не знаю оцін­ки (тіль­ки-но вийшов з кабі­не­ту), але від­чу­ваю що все гут.

Почав чита­ти Стру­га­цьких "Дни затме­ния". Зви­чай­но, подо­ба­є­ться, твір навіть з при­ко­ла­ми, ржа­чний.

Мітки: ,

Дочи­тав "Отель "У погиб­ше­го аль­пи­ни­ста"".

Мітки:

Тре хоч повчи­ти, а то у п'ятницю екза­мен. Зате він остан­ній :).

А вза­га­лі, все почи­нає набри­да­ти.

Мітки:

Пишу з екза­ме­ну по інфор­ма­ти­ці. Здав :)))).

Вчо­ра дочи­тав Чапе­ка "Белая болезнь". Спо­до­ба­ло­ся. А зараз читаю Стру­га­цьких "Отель "У погиб­ше­го аль­пи­ни­ста"". Кла­сно :).

Мітки: ,

Ми вчо­ра таки вигра­ли з рахун­ком 9:1, але чесно кажу­чи, наші гра­ли хрі­но­во, якби реа­лі­зу­ва­ти всі момен­ти, то було б 15:1. А то і 20.

Зно­ву жа-а-а-а-арко. Скіль­ки можна?

Мітки: ,

Іду на 17:00 на ста­діон. Буде гран­діо­зний фут­бол — "Зв'язківець" — Попо­во.

Вчо­ра з Коля­ном поси­ді­ли, пив­ка попи­ли. В таку жару якраз.

А перед тим хотів на тан­ці. Посмі­яв­ся хоч, та і сам тро­хи… гм… якщо так можна ска­за­ти, то потан­цю­вав.

Дочи­тав Стру­га­цьких "Далёкая Раду­га" і Чапе­ка "Фабри­ка Абсо­лю­та". Все кла­сно, все спо­до­ба­ло­ся.

Мітки: , ,

Поки вирі­шив, що до "Оксії" нічо­го не над­си­ла­ти­му (Коли­бен­ко, МАЛЧАТЬ!!!). Тим часом чер­го­ва публі­ка­ція на ГАКу: http://gak.com.ua/creatives/2/5266.

Мітки:

12

Мітки:

Напи­сав і це. Прав­да, важ­ко, жар­ко, бага­то писа­ти (7 хилих задач, кожну з яких роз­пи­су­ва­ти хто-зна наві­що на кіль­ка сто­рі­нок).

P.S. Окре­ме спа­си­бі Ірі за такі малень­кі листо­чки, де було щось схо­же на розв'язки :))))).

Мітки: ,

День наро­дже­н­ня Іри видав­ся на сла­ву, гар­но поси­ді­ли, а потім ще і погу­ля­ли. Ще раз вітаю, Іра :).

Сьо­го­дні виклав Стрім сві­жий і StreamCORE. Анон­си поро­бив май­же всі. Ще от піду на freshmeat запо­стю.

Мітки: , ,