Ходи­ли у п’ятницю на нічний сеанс «The Hateful Eight». Жуть :). Потім мені ще вдень пока­за­ли «Pulp Fiction».

Ціка­во, що він назні­має далі.

Хто ще не ходив — ідіть. Хоч і три годи­ни, але фільм — ще та шту­чка.

Мітки:

А тепер я хочу, щоб вони повто­ри­ли це на «Сво­є­му радіо».

UPDATE 1. «Наше Радио»:

Мітки:

Про­дов­жу­ю­чи музи­каль­ний пози­тив поча­тку року, викла­даю сві­жий аль­бом гру­пи Муха. Слу­хай­те, тако­го вока­лу нема біль­ше ні в кого.

Мітки:

Мітки:

У мере­жу рапто­во про­со­чив­ся сабжо­вий аль­бом (у перед­день Ново­го року, і це за місяць до офі­цій­но­го релі­зу). Аль­бом над­зви­чай­но хоро­ший, шукай­те :).

Якщо хтось не зна­йо­мий із цим мега­кру­тим про­е­ктом, почніть із пер­шо­го сту­дій­но­го аль­бо­му — The Metal Opera, який вийшов 15 років тому. І слу­хай­те далі під­ряд до Ghostlights.

Мітки: ,

Почне­мо новий рік золо­тим голо­сом.

Мітки:

Тра­ди­цій­но, про­гра­му на пото­чний рік (май­же) вичер­па­но, і тепер я в Кар­па­тах, а цей запис має опу­блі­ку­ва­ти­ся авто­ма­ти­чно.

Давай­те я спро­бую зга­да­ти, чим цей рік був для мене осо­бли­вим.
Чита­ти все ››

Мітки:

Шостий рік поспіль.

DSC_0008

І, зві­сно, ялин­ка на Софій­ській пло­щі.

DSC_0041

Ще кіль­ка фото за поси­ла­н­ням.

Мітки: , ,

Я пам’ятаю, як два роки тому дивив­ся оце відео з від­кри­тим ротом, вче­пив­шись рука­ми у стіл:

А май­же дві доби тому все це пере­ста­ло бути ігра­шка­ми:

І поки тут нащад­ки про­гре­сив­ної части­ни люд­ства, про яку так дов­го і бага­то писа­ли біль­шо­ви­ки, ділять незро­зумі­ло що, гни­лий Захід, який ось-ось має рухну­ти, пода­ру­вав нам день дру­го­го наро­дже­н­ня космо­нав­ти­ки.

Юра, ми все проср*ли.

Мітки: ,

У попе­ре­дньо­му запи­сі я роз­по­вів про основ­ні кон­це­пції, які ми вико­ри­сто­ву­є­мо для балан­су­ва­н­ня DNS-запи­тів від клі­єн­тів. Тепер давай­те поди­ви­мо­ся, що змі­ни­ло­ся за чоти­ри міся­ці.
Чита­ти все ››

Мітки: , , , , ,
Top