Без пере­біль­ше­н­ня, істо­ри­чний виступ одно­го з моїх най­улю­бле­ні­ших гур­тів:

Кру­то, що це ста­ло­ся. Я цей виступ дивив­ся у пря­мо­му ефі­рі.

Мітки: , ,

Посе­ред тижня, кори­сту­ю­чись сво­єю від­пус­ткою, зібрав­ся з дум­ка­ми і поїхав на Про­та­сів Яр тесту­ва­ти лижну тра­су.

34f9d2592b0f36216774fa01a7d73f9dee14699b7f2da10fa4eb8db96e3ceb65

Вра­же­н­ня: доро­го, коро­тко, людно, але сніг які­сний. Більш поло­га гір­ка дуже при­єм­на, там зви­чай­ний одно­мі­сний витяг. На кру­ту гір­ку — дво­мі­сний, і він ніфі­га не зру­чний. Я дві­чі ним під­ні­мав­ся і дві­чі не зміг із ньо­го нор­маль­но зійти. Зві­сно, це ще я сам по собі такий, але все ж.

d7044b1cdc04926d72f94f4fb11347c02463738b8dc83a6af53747235a0af7df

Незва­жа­ю­чи на те, що день чи два тому був сніг, пра­цю­ва­ли сні­жні гар­ма­ти. Зага­лом, мене ста­ло на дві годи­ни і п’ять спу­сків (дов­ше сто­їш у чер­зі на під­йом, аніж спу­ска­є­шся).

Висно­вок: їха­ти туди, якщо силь­но пече пока­та­ти­ся. Якщо не пече — не їха­ти.

Мітки: ,

Ходи­ли у п’ятницю на нічний сеанс «The Hateful Eight». Жуть :). Потім мені ще вдень пока­за­ли «Pulp Fiction».

Ціка­во, що він назні­має далі.

Хто ще не ходив — ідіть. Хоч і три годи­ни, але фільм — ще та шту­чка.

Мітки:

А тепер я хочу, щоб вони повто­ри­ли це на «Сво­є­му радіо».

UPDATE 1. «Наше Радио»:

Мітки:

Про­дов­жу­ю­чи музи­каль­ний пози­тив поча­тку року, викла­даю сві­жий аль­бом гру­пи Муха. Слу­хай­те, тако­го вока­лу нема біль­ше ні в кого.

Мітки:

Мітки:

У мере­жу рапто­во про­со­чив­ся сабжо­вий аль­бом (у перед­день Ново­го року, і це за місяць до офі­цій­но­го релі­зу). Аль­бом над­зви­чай­но хоро­ший, шукай­те :).

Якщо хтось не зна­йо­мий із цим мега­кру­тим про­е­ктом, почніть із пер­шо­го сту­дій­но­го аль­бо­му — The Metal Opera, який вийшов 15 років тому. І слу­хай­те далі під­ряд до Ghostlights.

Мітки: ,

Почне­мо новий рік золо­тим голо­сом.

Мітки:

Тра­ди­цій­но, про­гра­му на пото­чний рік (май­же) вичер­па­но, і тепер я в Кар­па­тах, а цей запис має опу­блі­ку­ва­ти­ся авто­ма­ти­чно.

Давай­те я спро­бую зга­да­ти, чим цей рік був для мене осо­бли­вим.
Read More »

Мітки:

Шостий рік поспіль.

DSC_0008

І, зві­сно, ялин­ка на Софій­ській пло­щі.

DSC_0041

Ще кіль­ка фото за поси­ла­н­ням.

Мітки: , ,