Категорія: Записки

Не мину­ло і двох міся­ців (а ні, мину­ло), і я пере­брав фото­гра­фії з бере­зне­вої вистав­ки котів.

Мітки: , , ,

Мене тішить дум­ка, що керів­ни­цтво ком­па­нії пози­тив­но оці­ни­ло пра­гне­н­ня випу­сти­ти у від­кри­те пла­ва­н­ня пев­ні вну­трі­шні напра­цю­ва­н­ня.

Оскіль­ки я займа­ю­ся систе­ма­ми збе­рі­га­н­ня даних і вір­ту­а­лі­за­ці­єю, деякі речі потре­бу­ють бра­ти gcc і зати­шну сіше­чку в руки, щоб інте­гру­ва­ти всі­ля­кі фрон­тен­ди з усі­ля­ки­ми бекен­да­ми. Оскіль­ки я ще й при­скі­пли­вий, мені зда­є­ться, що вихо­дять дово­лі які­сні речі. Зві­сно, пов­ні­стю код пока­зу­ва­ти нема сен­су (кому ціка­ві суто наші вузь­ко­спе­ци­фі­чні шту­чки?), а от загаль­ні супу­тні бібліо­те­ки, напи­са­ні для полег­ше­н­ня собі жит­тя, тре­ба роз­да­ва­ти всім.

Із того, що ми зараз випу­сти­ли:
Read More »

Мітки: ,

Моя улю­бле­на Мель­ни­ца на радіо.

Мітки: ,

Із серії «як я міг не чути цьо­го рані­ше?».

Мітки:

«Шахе­ре­за­ду» Рим­сько­го-Кор­са­ко­ва сим­фо­ні­чний оркестр учо­ра зіграв про­сто чудо­во. Мені спо­до­ба­ло­ся, я задо­во­ле­ний.

А ще мені від­пи­сав гурт Cats Park. Я попро­сив у них текст оці­єї пісні, і мені його при­сла­ли:

Face The Future

Time to come around
things have changed
Time to come around
things have changed

I'm standing high i' ve opened my heart wide
so i can put whole world inside
i can smell the freedom i'll tell you what i see
there's nothing else but wisdom will make your soul free

I think it's time to face the future
you better be prepared
surely you' ll find who 's really suit you
if you'll choose to stay

Мітки:

Ну і ще одна новин­ка сезо­ну — чер­го­ва дуе­тна робо­ти Аман­ди з мужи­ком в кєпкєКіске.

Є два клі­пи:

І ввесь аль­бом:

Дово­лі при­єм­но і які­сно, але не настіль­ки важ­ко, щоб це було мета­лом.

Мітки: , ,

Я думаю, що моїм осо­би­стим музи­чним від­кри­т­тям року має ста­ти саме ця гру­па.

Мітки:

Зна­до­би­ло­ся тут вида­ли­ти том GlusterFS, але без того, щоб гро­хну­ти фізи­чно брік. Тре­ба було про­сто звіль­ни­ти на ньо­му місце. На томі жило кіль­ка міль­йо­нів дрі­бних фай­лів, тер­мі­ни піджи­ма­ли, ріше­н­ня «в лоб не було».

У чому загво­зд­ка: GlusterFS на брі­ку орга­ні­зо­вує дані хитрим спосо­бом. По-пер­ше, від­тво­рю­є­ться нор­маль­на стру­кту­ра даних, така ж само, яку бачить кори­сту­вач, коли мон­тує том. По-дру­ге, ство­рю­є­ться під­ка­та­лог .glusterfs, який містить хар­длін­ки на ці фай­ли, ну тіль­ки з інши­ми назва­ми (від­по­від­но до вико­ри­сто­ву­ва­но­го алго­ри­тму хешу­ва­н­ня). Якщо роби­ти тупий rm ‑rf, find . ‑delete чи навіть rsync –delete, то нічо­го хоро­шо­го швид­ко не вийде, оскіль­ки кожний файл буде вида­ля­ти­ся як міні­мум дві­чі (а то й біль­шу кіль­кість разів), і місце на диску звіль­ня­ти­ме­ться тіль­ки після вида­ле­н­ня остан­ньо­го хар­длін­ка кожно­го фай­ла.

Тому в голо­ву при­йшло спо­ча­тку роби­ти truncate:

find . -type f -print -exec truncate --size=0 {} \;

А потім уже роби­ти вида­ле­н­ня пустих фай­лів:

rsync -av -H --progress --delete empty/ folder/

Тіль­ки так можна швид­ко звіль­ни­ти місце за наяв­но­сті кіль­кох міль­йо­нів фай­лів із хар­длін­ка­ми.

Мітки: ,

Уче­твер­те в жит­ті щастить із бру­тфор­сом.

Пер­ший раз то був пароль на якийсь важли­вий ZIP-архів. Бру­тфор­сив яко­юсь ути­лі­тою, пароль виявив­ся чоти­ри­сим­воль­ним і слов­ни­ко­вим.

Дру­гий раз — роз­бло­ку­вав комусь теле­фон. Але то був розум­ний бру­тфорс: я при­пу­стив, що пароль має бути схо­жим на рік наро­дже­н­ня, і піді­брав його за ~40 спроб.

Утре­тє — забу­тий пароль від сер­ве­ра. Оскіль­ки я чітко знав стру­кту­ру паро­ля, про­стий скри­пто­вий бру­тфор­сер від­пра­цю­вав за кіль­ка хви­лин.

Ну і от щой­но за кіль­ка сотень іте­ра­цій піді­брав пров­ти­че­ний пароль від вело­си­пе­дно­го зам­ка. Це також був розум­ний бру­тфорс.

Учо­ра від­крив вело­се­зон. 37 км.

Мітки: , ,

Наро­дний артист Укра­ї­ни, кава­лер орде­нів Яро­сла­ва Мудро­го V сту­пе­ня та Мико­ли Чудо­твор­ця I сту­пе­ня, поче­сний гро­ма­дя­нин Ново­сан­жар­щи­ни і про­сто мій кумир по жит­тю Іван Васи­льо­вич Бобул на Гро­мад­сько­му.

Мітки: ,