Категорія: Записки

Схо­же, пере­їзд на Арч про­йшов дово­лі вда­ло. Зао­дно я пере­ло­па­тив усі сер­ві­си, які були на ста­ро­му сер­ве­рі, попе­ре­пи­су­вав кон­фі­ги, дещо замі­нив, дещо під­ла­шту­вав. Техні­чні дета­лі для охо­чих наво­жу під катом.
Read More »

Мітки: , , ,

Не секрет, що для осо­би­стих цілей у яко­сті сер­вер­ної пла­тфор­ми я вико­ри­сто­вую Ubuntu. У свій час мене на неї під­са­див Фар­ка­л­лєр, і це справ­ді виявив­ся нор­маль­ний вибір: регу­ляр­ні релі­зи, не про­ту­хший софт, ста­біль­ність, покра­ще­н­ня тощо. Але з вихо­дом 15.04 усе змі­ни­ло­ся — я ще ніко­ли не бачив тако­го сиро­го дистри­бу­ти­ва. Заде­кла­ро­ва­ний пере­хід на systemd вико­на­но щонай­гір­ше: поло­ви­на сер­ві­сів уза­га­лі не кон­вер­то­ва­на, інте­гра­ція з нала­шту­ва­н­ня­ми мере­жі ніку­ди­шня, базо­ві скри­пти ста­ли пада­ти. Я б ще зро­зу­мів, якби це тра­пи­ло­ся на одно­му сер­ве­рі, але якщо на кіль­кох одно­ча­сно — це діа­гноз.
Read More »

Мітки: , ,

Dreams come true. Жаль, що вже без Авра­мен­ка, але голос усе одно чудо­вий.

Мітки: ,

Іно­ді (ну ОК, дово­лі часто, насправ­ді) я думаю, що чисти­ти тре­ба не тіль­ки уря­до­ві стру­кту­ри, але ще й засо­би масо­вої інфор­ма­ції. При­чо­му, роби­ти це так, як зараз роблять із ДАІ — ану­лю­ва­ти всім акре­ди­та­цію, забо­ро­ни­ти займа­ти­ся жур­на­ліст­ською діяль­ні­стю і дати доро­гу… хм, а кому ж дава­ти доро­гу?

Від­кри­ва­є­мо, напри­клад, сер­йо­зний сайт сер­йо­зно­го Укр­ін­фор­ма і чита­є­мо:

vr

Для тих, у кого з очи­ма пога­но, повто­рю. Укр­ін­форм пише про те, що не буде засі­да­н­ня, циту­ю­чи Муста­фу, який напи­сав, що не буде сесії. Сучі жур­на­лю­ги вза­га­лі від­рі­зня­ють ці сло­ва між собою? Кого пона­би­ра­ли на робо­ту? Хто видає людям інфор­ма­цію? І чого ж ви хоче­те в цій кра­ї­ні, якщо такі ідіо­ти вида­ють таку інфор­ма­цію, не осми­слю­ю­чи зна­че­н­ня слів? Мало їм було про­сто чита­ти фейс­бу­чек і вту­пу копі­па­сти­ти все, що там пона­пи­су­ють, на голов­ні сто­рін­ки про­від­них видань. Тепер мода на імбе­циль­ність, віді­мо.

Мітки:

У субо­ту Четвер­та Кри­ти­чна маса зму­си­ла нака­та­ти містом аж цілий 61 вело­кі­ло­метр. Неймо­вір­но.

10641022_857704087642095_6714457373936920917_n

При­ку­пив собі пер­ча­тки, бо досвід пока­зав, що на вели­ких від­ста­нях неви­лі­ков­но пітні­ють доло­ні, і зро­би­ти з цим нічо­го не можна. Ще під сідло дові­сив сумо­чку для рем­ком­пле­кту, аби всі­ля­ке при­чан­да­л­ля не телі­па­ло­ся по рюк­за­ку. Доро­го, зате зру­чно. Тре­ба і на раму якийсь кон­тей­нер при­ду­ма­ти для дрі­бниць.

Мітки:

Дав­но помі­тив, що різни­цю між кан­ди­да­том і докто­ром можна помі­ти­ти на слух із зав’язаними очи­ма. Зві­сно, не на 100%, бо бува­ють як при­єм­ні, так і непри­єм­ні виклю­че­н­ня, але все ж ста­ти­сти­ка в цьо­му питан­ні дово­лі впер­та.

Так було і в інсти­ту­ті, так же ж само це видно і на відео, напри­клад, тієї ж ПостНа­у­ки.

Кан­ди­да­ти (пере­ва­жно) не вмі­ють гово­ри­ти. Дум­ки з них виті­ка­ють над­то повіль­но, тези плу­та­ю­ться, стру­кту­ру роз­по­віді часто важ­ко вло­ви­ти. Зві­сно, тому і слу­ха­ти їх не так ціка­во.

Докто­ри, тим часом, у біль­шо­сті сво­їй хоро­ші ора­то­ри. Вони влу­чно доби­ра­ють сино­ні­ми, наво­дять доре­чні (часто навіть доте­пні) порів­ня­н­ня, дум­ку стру­кту­ру­ють. Сло­вом, умі­ють пода­ти те, про що хочуть роз­ка­за­ти.

Можна порів­ня­ти. Ось вам лекція кан­ди­да­та. Або ось іще одна.

А тепер лекції докто­рів: раз, два, три.

Зві­сно, є виклю­че­н­ня. Напри­клад, є один кан­ди­дат, від лекцій яко­го важ­ко віді­рва­ти­ся. Або стрьом­ні докто­ри. Але це виклю­че­н­ня із пра­вил.

Мітки: ,

Тиць.

Не чіпай­те Ком­со­мольськ, вирод­ки!

Мітки:

…на ніч.

Мітки:

Боги зійшли на зем­лю і дві годи­ни спів­а­ли у пря­мо­му ефі­рі радіо.

Мітки: , ,

Ота­ким був мар­шрут Тре­тьої Кри­ти­чної маси (25 км):

bike

+ ще стіль­ки ж у центр і назад, і зага­лом нака­па­ло 50,5 км.

Мітки: ,