Зда­є­ться, вийшло живо­пи­сно. Царь-пушка нер­во­во палить капці.

Мітки:

Міський квест за моти­ва­ми GTA — 2‑ге місце!

0-02-01-058f52a894f3e41c65a5dc1e112650c99887e4c1abd5fd024fbfbe928420850f_full

Мітки:

Учо­ра­шній ефір із новою про­гра­мою. За виклю­че­н­ням, зві­сно, остан­ньої пісні.

Мітки: ,

Sabaton — дово­лі спе­ци­фі­чний гурт зі спе­ци­фі­чним репер­ту­а­ром, і я не очі­ку­вав, що Маріт може зро­би­ти кавер і на них. Як вияви­ло­ся, може.

Мітки:

Що ми зараз має­мо на рин­ку — пило- і воло­го­за­хи­ще­но­го, із вбу­до­ва­ною ста­бі­лі­за­ці­єю і ком­па­ктно­го?

Топти­гін дня­ми випу­стив огляд K‑1. Зві­сно, це і прав­да справ­жній танк — туша під кіло, кор­пус такий, що по ньо­му можна Бєла­зом їзди­ти. Стаб. Пов­ний кадр. Є захи­ще­ний 24–70. Але монстр. Огляд, до речі, я зали­шу тут у себе, бо воно того вар­те.

Лег­ша аль­тер­на­ти­ва — K‑3 II, але за габа­ри­та­ми — це той же мій D3100. Не хочу.

Ще вийшла чудо­ва шту­ка — Fujifilm X‑T2. Ком­па­ктне. APS‑C. Захи­ще­не (зві­сно, не танк, але weather sealing мене ціл­ком вла­што­вує). Не стаб, і це при­кро. Біль­ше того, ста­бі­лі­зо­ва­не захи­ще­не скло — тіль­ки 18–135. Це хоро­ший, але тем­ний уні­вер­сал, я таким уже зні­мав, досить із мене. Хочу 2,8. Як варі­ант — захи­ще­ний фікс на 35, і стаб на такій фоку­сній від­ста­ні не силь­но потрі­бен. Але тоді для порт­ре­тів потрі­бен окре­мо 85.

Є, зві­сно, OM‑D E‑M5 II. Ком­па­ктний, захи­ще­ний, є 12–40 на 2,8. Стаб. Мрія май­же. Якби не одне «але» — ско­ро вихо­дить E‑M1 II, фла­гман MFT з репор­та­жни­ми хара­кте­ри­сти­ка­ми. А саме мені таке і тре­ба. Ще б на «оди­ни­чку» при­кру­ти­ли джой­стик для вибо­ру точки фоку­су­ва­н­ня (як на тому ж X‑T2, напри­клад), і тоді йому точно ціни не буде.

Ну і Panasonic, той, що GX8. Прав­да, IBIS тут гір­ше, ніж в Олім­пу­сів, тому потрі­бно ще і ста­бі­лі­зо­ва­ний об’єктив. І такий є — 12–35, але в резуль­та­ті вийде той же E‑M5 II.

Чека­є­мо на E‑M1 II?

Мітки: ,

На жаль, остан­нім часом в Jabber при­хо­див тіль­ки спам. Шко­да, що така технар­ська шту­ка не зле­ті­ла так, як хоті­ло­ся. Тому я не бачу сен­су три­ма­ти його в себе. prosody вида­лив, DNS-запи­си також.

Нага­дую, що я досту­пний поштою і вай­бе­ром. Кон­такт вай­бе­ра видаю поштою.

Мітки: , ,

Да, тро­хи ниж­че (я не роз­би­ра­ю­ся в мажорах/мінорах, але на пів­о­кта­ви чи що?) і тро­хи опер­ні­ше, ніж в ори­гі­на­лі, але ж наскіль­ки кла­сно.

Мітки:

Не знаю, зві­сно, як дов­го про­три­ма­є­ться це поси­ла­н­ня. Спо­ді­ва­ю­ся, що ці хло­пці і дів­ча­та мен­ші копі­ра­сти за тих, хто вида­ляв ново­рі­чні сим­фо­ні­чні кон­цер­ти.

Аль­бом хоро­ший, щоправ­да, я чекав тро­хи іншо­го, але, все ж, маю для себе заува­жи­ти, що це метал, а не рок. Я хотів рок, мабуть :). Вийшло все одно при­стой­но.

Що радує, тут засві­ти­ла­ся сво­їм чарів­ним голо­сом Alina Lesnik, про яку я вже писав.

UPDATE: ага, копі­ра­сти вида­ли­ли аль­бом. Ну і ладно.

UPDATE 2: бороть­ба три­ває.

Мітки: , ,

Як по маслу.

Мітки: ,

З нетер­пі­н­ням чекаю на реліз пов­но­го аль­бо­му 22-го числа.

Мітки: ,