Суча­сні ком­по­зи­то­ри пере­ва­жною сво­єю біль­ші­стю за виклю­че­н­ням деяких окре­мих екзем­пля­рів не вмі­ють писа­ти музи­ку для орке­стрів. Ну от не вмі­ють і все. Не музи­ка це.

Нага­дай­те мені насту­пно­го разу не ходи­ти на такі кон­цер­ти. Ніко­ли такі похо­ди хоро­шим не закін­чу­ва­ли­ся. Ні в Киє­ві, ні в Брні.

ОК, оте виклю­че­н­ня, про яке я зга­дав, було тіль­ки раз. У Мін­ську.

Слу­хай­те Моцар­та.

P.S. Кон­цер­тно­му залу філар­мо­нії у Брні не виста­чає київ­сько­го пафо­су. Про зву­ча­н­ня поки нічо­го не можу ска­за­ти, бо, оче­ви­дно, не було нічо­го які­сно­го, на чому його можна було б пере­ві­ри­ти. Стіль­ці зру­чні­ші, бо спин­ка м’яка — оце поки всі вра­же­н­ня :).

Мітки:

У захі­дній части­ні Брна є ліс:

img-1476615089255-v
Чита­ти все ››

Мітки: , ,

Має­мо кавер на одну з моїх най­улю­бле­ні­ших пісень Сона­ти:

Мітки: , ,

Ефір від 29.09.2016 р. Над­зви­чай­но пози­тив­ний пода­ру­нок мені :).

Мітки: , , ,

Є тут у зоні дося­жно­сті трам­вая ота­ка шту­ка:

img-1475316474674-v
Чита­ти все ››

Мітки: , , ,

Хоті­ло­ся б зро­би­ти в цьо­му бло­зі поси­ла­н­ня на цей пост років через 10 і напи­са­ти щось про типу «от бачте, вийшло».

Мітки: , ,

Поба­чи­ти чер­во­ні дахи і помер­ти. Mission completed.

Фото­гра­фу­вав на короб­ку з‑під сір­ни­ків. Це під зам­ком:

Сам замок у лівій тре­ти­ні фото­гра­фії на лінії гори­зон­ту:

Але пора пере­ста­ва­ти від­чу­ва­ти себе тури­стом :).

Мітки: , ,

Про­сті речі роблять жит­тя різно­ко­льо­ро­ві­шим.

Мітки: , ,

Зда­є­ться, вийшло живо­пи­сно. Царь-пушка нер­во­во палить капці.

Мітки:

Міський квест за моти­ва­ми GTA — 2‑ге місце!

0-02-01-058f52a894f3e41c65a5dc1e112650c99887e4c1abd5fd024fbfbe928420850f_full

Мітки:
Top