Мельница на Своём радио

Ефір від 29.09.2016 р. Над­зви­чай­но пози­тив­ний пода­ру­нок мені :).

Мітки: , , ,

На водосховищі

Є тут у зоні дося­жно­сті трам­вая ота­ка шту­ка:

img-1475316474674-v
Чита­ти все ››

Мітки: , , ,

Маск про Марс

Хоті­ло­ся б зро­би­ти в цьо­му бло­зі поси­ла­н­ня на цей пост років через 10 і напи­са­ти щось про типу «от бачте, вийшло».

Мітки: , ,

Град Шпілберк

Поба­чи­ти чер­во­ні дахи і помер­ти. Mission completed.

Фото­гра­фу­вав на короб­ку з-під сір­ни­ків. Це під зам­ком:

Сам замок у лівій тре­ти­ні фото­гра­фії на лінії гори­зон­ту:

Але пора пере­ста­ва­ти від­чу­ва­ти себе тури­стом :).

Мітки: , ,

Парасольки

Про­сті речі роблять жит­тя різно­ко­льо­ро­ві­шим.

Мітки: , ,

Аустерліц

Зда­є­ться, вийшло живо­пи­сно. Царь-пушка нер­во­во палить капці.

Мітки:

Великий автозлодюжка

Міський квест за моти­ва­ми GTA — 2-ге місце!

0-02-01-058f52a894f3e41c65a5dc1e112650c99887e4c1abd5fd024fbfbe928420850f_full

Мітки:

Princesse Angine

Учо­ра­шній ефір із новою про­гра­мою. За виклю­че­н­ням, зві­сно, остан­ньої пісні.

Мітки: ,

Sabaton — The Lost Batallion

Sabaton — дово­лі спе­ци­фі­чний гурт зі спе­ци­фі­чним репер­ту­а­ром, і я не очі­ку­вав, що Маріт може зро­би­ти кавер і на них. Як вияви­ло­ся, може.

Мітки:

Ще раз про фото

Що ми зараз має­мо на рин­ку — пило- і воло­го­за­хи­ще­но­го, із вбу­до­ва­ною ста­бі­лі­за­ці­єю і ком­па­ктно­го?

Топти­гін дня­ми випу­стив огляд K-1. Зві­сно, це і прав­да справ­жній танк — туша під кіло, кор­пус такий, що по ньо­му можна Бєла­зом їзди­ти. Стаб. Пов­ний кадр. Є захи­ще­ний 24–70. Але монстр. Огляд, до речі, я зали­шу тут у себе, бо воно того вар­те.

Лег­ша аль­тер­на­ти­ва — K-3 II, але за габа­ри­та­ми — це той же мій D3100. Не хочу.

Ще вийшла чудо­ва шту­ка — Fujifilm X-T2. Ком­па­ктне. APS-C. Захи­ще­не (зві­сно, не танк, але weather sealing мене ціл­ком вла­што­вує). Не стаб, і це при­кро. Біль­ше того, ста­бі­лі­зо­ва­не захи­ще­не скло — тіль­ки 18–135. Це хоро­ший, але тем­ний уні­вер­сал, я таким уже зні­мав, досить із мене. Хочу 2,8. Як варі­ант — захи­ще­ний фікс на 35, і стаб на такій фоку­сній від­ста­ні не силь­но потрі­бен. Але тоді для порт­ре­тів потрі­бен окре­мо 85.

Є, зві­сно, OM-D E-M5 II. Ком­па­ктний, захи­ще­ний, є 12–40 на 2,8. Стаб. Мрія май­же. Якби не одне «але» — ско­ро вихо­дить E-M1 II, фла­гман MFT з репор­та­жни­ми хара­кте­ри­сти­ка­ми. А саме мені таке і тре­ба. Ще б на «оди­ни­чку» при­кру­ти­ли джой­стик для вибо­ру точки фоку­су­ва­н­ня (як на тому ж X-T2, напри­клад), і тоді йому точно ціни не буде.

Ну і Panasonic, той, що GX8. Прав­да, IBIS тут гір­ше, ніж в Олім­пу­сів, тому потрі­бно ще і ста­бі­лі­зо­ва­ний об’єктив. І такий є — 12–35, але в резуль­та­ті вийде той же E-M5 II.

Чека­є­мо на E-M1 II?

Мітки: ,
Top