Смаки

Як технар, я обо­жнюю Linux за його про­сто­ту й поту­жність. Якщо виби­ра­ти сер­вер­ний дистри­бу­тив, я б вибрав CentOS для біль­шо­сті машин (зале­жить від задач, зві­сно) і Arch (sic!). Остан­нє — не жарт. Насправ­ді, Arch іде­аль­ний для себе, а якщо обслу­го­ву­ва­ти інших, то нехай таки CentOS.

Ще раз окре­мим ряд­ком: так, я вико­ри­сто­вую Arch на сво­їх сер­ве­рах, дескто­пах і лептопах.

Якщо я про­гра­мую, то про­гра­мую пере­ва­жно на C. Оби­два дипло­ми напи­сав на Java. При цьо­му моєю улю­бле­ною мовою зали­ша­є­ться Pascal. Про­ро­кую вели­ке май­бу­тнє Rust'у. Ще я пру­ся від кон­це­пцій D і Seed7, але де ж їх засто­со­ву­ва­ти? C++17 став дово­лі нор­маль­ним. Objective C? Це не для мене. А от скри­пто­ві мови — це як пові­тря, без них нікуди.

Як нор­маль­ний айті­шник я п’ю пиво. Є більш-менш нор­маль­не укра­їн­ське пиво, осо­бли­во мало­ві­до­мі шту­ки типу Бер­ди­чів­сько­го. Зві­сно, ніщо не замі­нить тем­но­го чесько­го пива (ОК-ОК, про бавар­ський дюн­кель я в кур­сі). В Укра­ї­ні нор­маль­но­го тем­но­го в мага­зи­нах немає. У пабах є. А в Чехії, зві­сно, із цим простіше.

Як техні­чний пере­кла­дач у мину­ло­му я сте­жу за пра­во­пи­сом. Сво­їм і чужим. І це іно­ді справ­ді тяж­ко. Тим біль­ше, якщо від­во­лі­кає від суті тексту.

Якщо я від­по­чи­ваю, то від­по­чи­ваю або на про­гу­лян­ках вули­ця­ми чи гора­ми, або з фото­апа­ра­том, шпи­гу­ю­чи за емо­цій­ни­ми облич­чя­ми, або на вело­си­пе­ді. Ніко­ли не був у клу­бах, тим біль­ше нічних.

Кава не для мене. Я п’ю завар­ний чисто чор­ний або чисто зеле­ний чай і заїдаю його сиром із яки­мось варе­н­ням (кра­ще смо­ро­ди­но­вим, зві­сно). А ще дуже кру­то, коли є ара­хіс, фун­дук, кеш’ю, фіста­шки, абри­ко­со­ві зер­ня­тка, кедро­вий горіх. Делі­ка­те­си для мене — риба і гри­би. Нор­ма — їсти бага­то моло­чно­го, сві­жі ово­чі та фру­кти. Варе­ні ово­чі — це жах. Варе­не м’ясо — це знущання.

Якщо купу­ва­ти, то у вели­ких мага­зи­нах. Геть тор­га­шів із вулиць і під­зем­них пере­хо­дів! Чехи ж якось живуть без цього.

Ока­зій­но в моє­му жит­ті тра­пля­є­ться туризм, гео­гра­фія, гео­ло­гія, архе­о­ло­гія. Чому б і ні?

Я за котів. Соба­ки нам не друзі.

Читаю нау­ко­во-попу­ляр­ні вида­н­ня, нау­ко­ву й соці­аль­ну фан­та­сти­ку, істо­ри­чні кни­ги, відо­му й не дуже кла­си­чну худо­жню літе­ра­ту­ру. Читаю постійно.

Слу­хаю рок, метал, фольк, джаз і їх ком­бі­на­ції. Слів «реп» і «хіп-хоп» для мене не існує — це все одно, що ска­за­ти «попса».

Див­лю­ся доку­мен­та­лі­сти­ку, фан­та­сти­ку й дете­ктив­ні сері­а­ли. Рід­ко коли тра­пля­ю­ться при­стой­ні драми.

Якщо їзди­ти на вели­кі від­ста­ні, то поїзда­ми або літа­ка­ми. Нена­ви­джу укра­їн­ські авто­бу­си, осо­бли­во на вели­кі від­ста­ні. Нена­ви­джу мар­шру­тки. Окре­мим рече­н­ням нена­ви­джу бла­тняк у мар­шру­тках. Добре, що в Чехії тако­го нема.

Окре­мим ряд­ком я обо­жнюю метро.

І окре­мим ряд­ком я нена­ви­джу фана­ти­чних релі­гій­них людей.

Люблю інте­ле­кту­аль­ний і філо­соф­ський гумор. КВК помер, аншлаг-каме­ді­клаб-бла­бла­бла не для мене.

Пере­пи­су­ю­ся еле­ктрон­ною поштою і в Теле­гра­мі. Аська вмер­ла, Скайп також, при­найм­ні, для мене.

Люблю Ань, Оль, Даш, Інн, Оксан і Оле­ксандр :). І ще люблю, якщо в них дов­ге запле­те­не волос­ся. І не люблю косметику.

Із задо­во­ле­н­ням стрі­ляю. Зі зброї, зві­сно. І тіль­ки в нежи­ві мішені.

Не палю сам і не люблю, коли це роблять інші. Осо­бли­во дівчата.

Люблю люби­ти, злю­ся від нена­ви­сті. Добрий, але злопам’ятний.

Текст вище, імо­вір­но, буде доповнюватися.

6 Comments on “Смаки

  1. Бо це дур­ня, якою займа­ю­ться люди замість того, щоб справ­ді роби­ти щось корисне.

  2. я мав на ува­зі саме сло­во "нена­ви­джу" , не "не спри­ймаю" або "став­люсь нега­тив­но" ,напри­клад, а саме "нена­ви­джу" .

  3. Я різ­ко нега­тив­но від­но­шу­ся до того, що люди витра­ча­ють свій час на без­глу­зді речі. Ще й про­по­від­у­ють це.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.