Публікації

Інтерв’ю:

Стат­ті:

 • цикл ста­тей «Тан­цу­ю­щая ОСь» про MenuetOS. На жаль, пер­шу ста­т­тю не зна­йшов (росій­ською, ори­гі­нал у жур­на­лі «Мой ком­пью­тер» №№ 45 (320), 48 (323) і 51 (326));
 • «оCyжgен­ный Windows» про Cygwin (росій­ською, ори­гі­нал у жур­на­лі «Мой ком­пью­тер» №1 (328));
 • «Пого­во­ри со мною, мама…» про про­гра­му «Гово­рил­ка» (росій­ською, ори­гі­нал у жур­на­лі «Мой ком­пью­тер» №4 (331));
 • «А пого­во­рить?…» про про­гра­му шту­чно­го інте­ле­кту (росій­ською, ори­гі­нал у жур­на­лі «Мой ком­пью­тер» №12 (339));
 • «Реактив­на ОСь» про ReactOS (укра­їн­ською, ори­гі­нал у жур­на­лі «Мой ком­пью­тер» №6 (385));
 • «Пін­гвін WWW мере­жі» про сай­ти, при­свя­че­ні Linux'у (укра­їн­ською, ори­гі­нал у жур­на­лі «Мой ком­пью­тер» №42 (421));
 • «Ядер­на орні­то­ло­гія» про ком­пі­ля­цію ядра Linux (укра­їн­ською, ори­гі­нал у жур­на­лі «Мой ком­пью­тер» №22 (453));
 • «Объе­ди­не­ние несколь­ких разде­лов в один без поте­ри инфор­ма­ции» (росій­ською, ори­гі­нал на сай­ті habrahabr.ru від 10.07.2010 р.);
 • «Про­грамм­ное обе­спе­че­ние для пла­ни­ро­ва­ния бес­про­во­дных сетей» (росій­ською: ори­гі­нал, від­ска­но­ва­ні сто­рін­ки, жур­нал, ори­гі­нал в жур­на­лі «Wireless Ukraine» №5 (2) за вере­сень 2010 р.);
 • «Уста­нов­ка и настрой­ка rtorrent+rutorrent+nginx+php-fpm в Arch Linux» (росій­ською: части­на 1, части­на 2, ори­гі­на­ли части­ни 1 і части­ни 2 на сай­ті habrahabr.ru від 29.05.2011 р. і 11.06.2011 р. від­по­від­но);
 • Ната­лен­ко О. І., Урив­ський Л. О. Лабо­ра­тор­на уста­нов­ка щодо дослі­джень систе­ми пере­да­чі дис­кре­тних пові­дом­лень із вико­ри­ста­н­ням надли­шко­вих кодів у кана­лі зі змін­ни­ми пара­ме­тра­ми. Дру­га між­на­ро­дна кон­фе­рен­ція моло­дих вче­них «Інфо­ко­му­ні­ка­ції — суча­сність та май­бу­тнє». ОНАЗ ім. О. С. Попо­ва, 11–12 жов­тня 2012 р.

Допо­віді:

 • «ОС Linux. Віль­не про­грам­не забез­пе­че­н­ня» (укра­їн­ською, виступ в Інсти­ту­ті теле­ко­му­ні­ка­цій­них систем НТУУ «КПІ» від 1.12.2008 р.);
 • «Адмі­ні­стру­ва­н­ня та модер­ні­за­ція локаль­ної мере­жі на при­кла­ді 12-го гур­то­жи­тку» (укра­їн­ською, виступ в Інсти­ту­ті теле­ко­му­ні­ка­цій­них систем НТУУ «КПІ» від 23.03.2010 р.);
 • «Лока­лі­за­ція про­грам­них інтер­фей­сів» (укра­їн­ською, виступ в Інсти­ту­ті теле­ко­му­ні­ка­цій­них систем НТУУ «КПІ» від 28.03.2011 р.);
 • Гав­ри­щук О. С., Макси­мов В. В., Ната­лен­ко О. І. Вико­ри­ста­н­ня IP-АТС Asterisk для орга­ні­за­ції муль­ти­ме­дій­но­го зв’язку на кафе­дрі Теле­ко­му­ні­ка­цій­них систем (укра­їн­ською, виступ на Шостій між­на­ро­дній нау­ко­во-техні­чній кон­фе­рен­ції «Про­бле­ми теле­ко­му­ні­ка­цій — 2012» в Інсти­ту­ті теле­ко­му­ні­ка­цій­них систем НТУУ «КПІ» від 26.04.2012 р.);
 • Про­ко­пен­ко Е. А., Ната­лен­ко А. И. Опре­де­ле­ние пока­за­те­лей поме­хо­устой­чи­во­сти мно­го­по­зи­ци­он­ных сигна­лов на осно­ве вектор­но-фазо­во­го мето­да (росій­ською, виступ на Шостій між­на­ро­дній нау­ко­во-техні­чній кон­фе­рен­ції «Про­бле­ми теле­ко­му­ні­ка­цій — 2012» в Інсти­ту­ті теле­ко­му­ні­ка­цій­них систем НТУУ «КПІ» від 26.04.2012 р.);
 • «pf-kernel — что это такое и зачем его едят» (росій­ською, допо­відь на Кон­фе­рен­ції OSDN — 2012 від 29.09.2012 р., є відео);
 • О. І. Ната­лен­ко, Л. О. Урив­ський. Реа­лі­за­ція вектор­но-фазо­во­го мето­ду оці­ню­ва­н­ня зава­до­стій­ко­сті сигна­лів із бага­то­по­зи­цій­ною мані­пу­ля­ці­єю висо­кої кра­тно­сті засо­ба­ми імі­та­цій­но­го моде­лю­ва­н­ня (укра­їн­ською, виступ на Сьо­мій між­на­ро­дній нау­ко­во-техні­чній кон­фе­рен­ції «Про­бле­ми теле­ко­му­ні­ка­цій — 2013» в Інсти­ту­ті теле­ко­му­ні­ка­цій­них систем НТУУ «КПІ» від 18.04.2012 р.).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.