Словацька субота

8 євро — і я в Бра­ти­сла­ві.

Сто­ли­ця Сло­вач­чи­ни — це така собі дика суміш гар­ної істо­ри­чної архі­те­кту­ри, дико­го радян­сько­го кон­стру­кти­ві­зму і суча­сно­го київ­сько­го будів­ни­цтва. При­чо­му, це все може тра­пи­ти­ся в межах одні­єї пло­щі.

Спо­ча­тку я, зві­сно, не пові­рив тому, що поба­чив, коли пішов від залі­зни­чно­го вок­за­лу на місце­вий варі­ант пло­щі Сво­бо­ди. Вона вкрай зане­дба­на, роз­би­та і обма­льо­ва­на.

Зате після чер­го­во­го пово­ро­ту в якийсь заву­лок усе ста­ло на свої місця:

img_20161210_123548

Так, це істо­ри­чний центр. Сло­ва­ки напрям на цей центр бере­жли­во від­зна­ча­ють окре­ми­ми вка­зів­ни­ка­ми, мабуть, для того, щоб турист не пішов диви­ти­ся щось інше. Типу тако­го:

img_20161210_131207

Це ще пів­бі­ди. У Брні також зараз бага­то буді­вель зно­сять, і якраз у мене на район­чи­ку. Але у Бра­ти­сла­ві про­бле­ма в іншо­му. В оцьо­му:

img_20161210_131348

Ах за віщо, за віщо, за віщо ж. Там живе при­бли­зно така ж кіль­кість людей, як і у Брні, а висо­ток при цьо­му дуже бага­то. Кому вони тре­ба?

Зві­сно, пер­шою моєю ціл­лю був не центр і не був­ша пром­зо­на, а Дунай. Я зайшов на міст Апол­лон і пере­йшов річку пішки. А вид там чудо­вий:

img_20161210_132633

Сам міст — це біла мета­ле­ва арка. Ну, сим­па­ти­чно:

img_20161210_134533

Мостів у Бра­ти­сла­ві виста­чає:

img_20161210_134557

Набе­ре­жна в тому місці тіль­ки буду­є­ться, зараз обжи­та кіль­ко­ма тор­го­ви­ми цен­тра­ми і дитя­чи­ми май­дан­чи­ка­ми, але поруч із нею все ще ходить тепло­воз, який обслу­го­вує будів­ни­цтво чер­го­вої висо­тки. Зві­сно, вигля­дає тро­хи дико.

Набе­ре­жна вигля­дає якось так:

img_20161210_135813

У деяких місцях є схо­ди до води.

На пло­щі Гвє­здо­сла­ва про­да­ють пара­соль­ки:

img_20161210_142048

Самий шик від­ки­ва­є­ться, зві­сно, коли зала­зиш на Бра­ти­слав­ський град. Тоді розу­мі­єш, наві­що ти сюди при­їхав:

img_20161210_144708

Це міст Сло­ва­цько­го наро­дно­го пов­ста­н­ня, або Новий міст, або, як ви вже здо­га­да­ли­ся, міст НЛО. У таріл­ці звер­ху, гово­рять, ресто­ран, але я туди не ходив.

Хоро­ший вид тут і на ста­ру части­ну міста:

img_20161210_143339

Тра­ди­цій­на фотка чер­во­них дахів звер­ху. Усе-таки, це колись було Чехо­сло­вач­чи­ною:

img_20161210_143421

Біля зам­ку — парк і місце для фото­гра­фій за сумі­сни­цтвом:

img_20161210_143542

Тут дово­лі зати­шно:

img_20161210_144115

хоча місця­ми людно, осо­бли­во там, звід­ки добре видно Дунай або ж чер­во­ні дахи.

На про­ти­ле­жній сто­ро­ні — поле з купою вітря­ків аж до гори­зон­та. Фото­гра­фія негар­на, але я її зали­шу тут чисто з інфор­ма­цій­них мір­ку­вань:

img_20161210_144428

І тіль­ки потім мені дійшло, що то вже Австрія. Так, тут до кор­до­ну кіль­ка кіло­ме­трів, а самі вітря­ки добре видно на супу­тни­ко­вих кар­тах.

Тим часом, хтось щось палить:

img_20161210_145102

Сло­вак із моєї коман­ди, який дуже не любить Бра­ти­сла­ву, коли я йому віді­слав цю фотку і напи­сав, що хтось нама­га­є­ться спа­ли­ти місто, від­по­вів коро­тко і зі сма­ком: «Finally.»

Back to old city. Типо­ве пере­хре­стя у пішо­хі­дній части­ні:

img_20161210_125107

Часом місце­ві під­при­єм­ці дово­лі вина­хі­дли­ві:

img_20161210_155453

Часом тра­пля­ю­ться сим­па­ти­чні фон­та­ни, але щоб поба­чи­ти їх в дії, тре­ба їха­ти сюди влі­тку:

img_20161210_161721

Далі сон­це сіло, а я вирі­шив під­ня­ти­ся на Каль­ва­рію. До само­го вер­ше­чка не дійшов, бо піджи­мав час, але Гли­бо­кою доро­гою до костьо­лу Пан­ни Марії дійшов.

Зві­сно, за 5 годин обі­йти все місто не вда­ло­ся, і мети такої не було. Поза ува­гою лиши­ло­ся кіль­ка пар­ків, нова части­на міста, весь пра­вий берег.

Окрім мостів, зам­ка і архі­те­кту­ри, я ще поштов­хав­ся на місце­во­му різдвя­но­му ярмар­ку, з’їв кар­то­пля­ну пля­цку за 3 євро і випив медо­ву­хи.

О 18:10 Євро­сі­ті «Чар­даш» від­ве­зло мене назад у Брно.

Мітки: , ,

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.